ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ 2008

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

Crisis

HAZardous

MAterials

 

Greek

System

 

2008

 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Υποπυραγός Κωνσταντίνος Δ. Ζαγγογιάννης

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Αντιπύραρχος Χρήστος E. Σταματόπουλος

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πυραγός Μπάλσης Νικόλαος του Γεωργίου

Πυραγός Γεωργακλής Λάμπρος του Κλεομένη

Πυραγός Χάλαρης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

 

ΒΑΣΙΚΗ ΠΗΓΗ :  Erg 2008

http://hazmat.dot.gov

 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

     

 

 

 

 

C

H

A

Z

M

A

 

G

S

 

2

0

0

8

 

 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

Η παρούσα εφαρμογή ολοκληρώθηκε στη τελική της μορφή  υπό την επιστημονική επιμέλεια  της Επιτροπής που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Υπ' αριθμ. 7294 Φ. 702 / 15-11-2007 απόφαση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία στην συνέχεια την ενέκρινε και την πιστοποίησε. Η συγκεκριμένη επιτροπή αποτελείται από τους:

       - Αντιπύραρχο Σταματόπουλο Χρήστο του Ευσταθίου, ως επικεφαλής

       - Πυραγό Μπάλση Νικόλαο του Γεωργίου, Χημικό Μηχανικό, ως μέλος

       - Πυραγό  Γεωργακλή Λάμπρο του Κλεομένη, Χημικό Μηχανικό, ως μέλος

       - Πυραγό Χάλαρη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, Δρ. Χημικό, ως μέλος

       - Υποπυραγό  Ζαγγογιάννη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, ως μέλος

Βασική πηγή της εργασίας αποτελεί το  Αμερικάνικο εγχειρίδιο Erg2008. Ακολουθώντας τις απαραίτητες διαδικασίες ζητήσαμε και λάβαμε την έγκριση από τους δημιουργούς του Erg2008 να χρησιμοποιήσουμε το υλικό του ως βασική πηγή  στην παρούσα εφαρμογή.

Η μετάφραση έγινε σύμφωνα με την καθιερωμένη Ελληνική Πυροσβεστική Ορολογία. Οι αλλαγές οι οποίες έγιναν αναφέρονται μόνο σε Οργανισμούς ή Υπηρεσίες όπως 199, 166 κλπ και όχι σε διαδικασίες ή οδηγίες αντιμετώπισης των συμβάντων.

Σκοπός της εφαρμογής δεν είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των επικίνδυνων υλικών. θα βοηθήσει όμως  τις ομάδες άμεσης επέμβασης στη λήψη των αρχικών αποφάσεων μόλις φθάσουν στον τόπο του συμβάντος με επικίνδυνα υλικά. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αντικαθιστά την εκπαίδευση αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης, την γνώση ή την ορθή κρίση.

Η εφαρμογή διατίθεται μόνο για  χρήση από το Πυροσβεστικό Σώμα και όχι  προς πώληση. Για οποιαδήποτε δημοσίευση ή  ανατύπωση  των στοιχείων της  απαιτείται η άδεια χρήσης από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και τους δημιουργούς της.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ

 Email:

 

 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η εφαρμογή CHAZMA GS 2008 δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις ομάδες άμεσης επέμβασης στη λήψη των αρχικών αποφάσεων μόλις φθάσουν στον τόπο του συμβάντος που εμπλέκονται επικίνδυνα υλικά. Δεν δημιουργήθηκε για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των επικίνδυνων υλικών, ούτε πρέπει να θεωρηθεί ότι αντικαθιστά την εκπαίδευση αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης, την γνώση ή την σωστή κρίση.

 

               Για την δημιουργία της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε ως κύρια βάση δεδομένων το Αμερικάνικο Εγχειρίδιο Erg2008 το οποίο διατίθεται δωρεάν από το Internet.

               Χρησιμοποιήθηκαν  επίσης πληροφορίες από το Manual των Χημικών στολών Τύπου Α της Trellchem.

               Η απόδοση στα Ελληνικά βασίσθηκε στο σκεπτικό και τις ιδιαιτερότητες της Καθιερωμένης Ελληνικής Πυροσβεστικής Ορολογίας.

               Ουδεμία αλλαγή ή προσθήκη δεν έγινε επί των αρχικών κειμένων του Βιβλίου.

              Οι αλλαγές οι οποίες έγιναν αναφέρονται μόνο σε Οργανισμούς ή Υπηρεσίες όπως 199, 166 κλπ και όχι σε Διαδικασίες ή Οδηγίες αντιμετώπισης των συμβάντων .

         Η παρούσα εφαρμογή ολοκληρώθηκε στη τελική της μορφή  υπό την επιστημονική επιμέλεια της Επιτροπής που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Υπ' αριθμ. 7294 Φ. 702 / 15-11-2007 απόφαση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία στην συνέχεια την ενέκρινε και την πιστοποίησε. Η συγκεκριμένη επιτροπή αποτελείται από τους:

       - Αντιπύραρχο Σταματόπουλο Χρήστο του Ευσταθίου, ως επικεφαλής

       - Πυραγό Μπάλση Νικόλαο του Γεωργίου, Χημικό Μηχανικό, ως μέλος

       - Πυραγό Γεωργακλή Λάμπρο του Κλεομένη, Χημικό Μηχανικό, ως μέλος

       - Πυραγό  Χάλαρη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, Δρ. Χημικό, ως μέλος

       - Υποπυραγό  Ζαγγογιάννη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, ως μέλος

 

Βασική πηγή της εργασίας αποτελεί το  Αμερικάνικο εγχειρίδιο Erg2008. Ακολουθώντας τις απαραίτητες διαδικασίες ζητήσαμε και λάβαμε την έγκριση από τους δημιουργούς του Erg2008 να χρησιμοποιήσουμε το υλικό του ως βασική πηγή  στην παρούσα εφαρμογή.

Η μετάφραση έγινε σύμφωνα με την καθιερωμένη Ελληνική Πυροσβεστική Ορολογία. Οι αλλαγές οι οποίες έγιναν αναφέρονται μόνο σε Οργανισμούς ή Υπηρεσίες όπως 199, 166 κλπ και όχι σε διαδικασίες ή οδηγίες αντιμετώπισης των συμβάντων.

Σκοπός της δεν είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των επικίνδυνων υλικών. θα βοηθήσει όμως  τις ομάδες άμεσης επέμβασης στη λήψη των αρχικών αποφάσεων μόλις φθάσουν στον τόπο του συμβάντος με επικίνδυνα υλικά. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αντικαθιστά την εκπαίδευση αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης, την γνώση ή την ορθή κρίση.

Η κατασκευή της εφαρμογής έγινε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε, να  δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη, μέσω των πληροφοριών και των σημάνσεων που αναφέρονται στα Μεταφορικά μέσα, στα Φορτωτικά έγγραφα και στις συσκευασίες να γίνεται εύκολα η ταυτοποίηση των Επικίνδυνων  Υλικών που εμπλέκεται στο συμβάν.

 

     Δηλαδή η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει:

 

-                      Με βάση τον 4/Ψήφιου Μοναδικού Διεθνούς Αριθμού του προϊόντος (UN)

-                      Με βάση την Αγγλικής Ονομασίας του Επικίνδυνου Υλικού

-                      Με βάση την Ελληνικής Ονομασίας του Υλικού

 

     Επίσης μπορέι να δοθούν πληροφορίες για την επικινδυνότητα της Ουσίας :

 

-                      Με βάση 2/Ψήφιους και 3/Ψήφιους Αριθμούς Αναγνώρισης Κινδύνου

-                      Με βάση την σήμανση της συσκευασίας του υλικού.

 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εφαρμογής αυτής είναι η δυνατότητα με ελάχιστες γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή να μας δώσει και να εκτυπώσει, ταχύτατα και εύκολα, μια μεγάλη γκάμα πληροφοριών που αφορούν την διαχείριση συμβάντων που εμπλέκονται επικίνδυνα υλικά:

 

Δηλαδή :

 

-                      Οδηγίες σε περίπτωση πυρκαγιάς

-                      Πληροφορίες σε περίπτωση διαρροής

-                      Πληροφορίες σε περίπτωση έκρηξης

-                      Πληροφορίες για πυρκαγιές σε δεξαμενές και βυτιοφόρα

-                      Τηλέφωνα Υπηρεσιών πρώτης ανάγκης

-                      Αποστάσεις ασφαλείας

-           Πληροφορίες για τα  υλικά που αντιδρούν με το νερό και παράγουν Τοξικά Αέρια.

-                      Ανθεκτικότητα Χημικών στολών για κάθε Υλικό

-                      Το είδος των προστατευτικών στολών που πρέπει να χρησιμοποιούμε σε κάθε   περίπτωση

-                      Το είδος των κατασβεστικών υλικών σε κάθε περίπτωση

-                      Πληροφορίες για τις Πρώτες Βοήθειες

-                    Δυνατότητα Άμεσης Εκτύπωσης των Οδηγιών

-              Άμεση online  σύνδεση μέσω Internet με το ERG 2008 για αναζήτησης Υλικών και Οδηγιών.

 -             Άμεση online  σύνδεση μέσω Internet με το site www.ericards.net και συλλογή επιπρόσθετων πληροφοριών και Οδηγιών.

 

Παράλληλα συγκεντρώθηκαν και προστέθηκαν όλες οι μέχρι σήμερα πληροφορίες που αφορούν τα επικίνδυνα υλικά όπως:

 

-                      Θέματα Νομοθεσίας

-                      Μέχρι τώρα επιστημονικές εργασίες του Π.Σ που αφορούν τα επικίνδυνα υλικά

-                      Συνδυαστικός πίνακας σημάνσεων για τις οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές μεταφορές

-           Πίνακας Ταξινόμησης συσκευασίας και επισήμανσης επικίνδυνων χημικών προϊόντων

-           Πίνακας αντοχής υλικών στολής χημικής προστασίας

-           Άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνα άμεσης ανάγκης

-           Μνημόνια Ενεργειών Διαχείρισης Χ.Β. Ρ.Π. και Τ.Α.

                                                                              

*Η εφαρμογή διατίθεται μόνο για  χρήση από το Πυροσβεστικό Σώμα και όχι  προς πώληση. Για οποιαδήποτε δημοσίευση ή  ανατύπωση  των στοιχείων της  απαιτείται η άδεια χρήσης από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και τους δημιουργούς της.

 

    

O ΟΔΗΓΟΣ ERG 2008

 

Ο Οδηγός Erg2008 που χρησιμοποιούμε ως κύρια πηγή για την δημιουργία της εφαρμογής, συντάχθηκε με την συνεργασία των Καναδέζικων Μεταφορών (T.C), το Υπουργείο Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών (Dot), την Γραμματεία Μεταφορών και επικοινωνιών του Μεξικού (S.T) σε συνεργασία με το Κέντρο πληροφοριών για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης της Αργεντικής (CIQUIME) για να χρησιμοποιηθεί από πυροσβέστες, αστυνομικούς και προσωπικό άλλων υπηρεσιών αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι μπορεί να φθάσουν πρώτοι σε ενα ατύχημα μεταφορών στο  οποίο εμπλέκονται επικίνδυνα υλικά. Είναι πρωταρχικής σημασίας ένας οδηγός να βοηθήσει αυτούς οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν πρώτοι το συμβάν στην γρήγορη αναγνώριση των ειδικών ή παραγόμενων κινδύνων του υλικού ή των υλικών  που εμπλέκονται στο ατύχημα ώστε να προστατέψουν τους εαυτούς τους και το κοινό κατά την διάρκεια της αρχικής φάσεως αντιμετώπισης του συμβάντος. Για τους σκοπούς του βιβλίου αυτού Αρχική Φάση Αντιμετώπισης του Συμβάντος θεωρείται η χρονική περίοδος που ακολουθεί την άφιξη στον τόπο του συμβάντος, κατά την οποία διαπιστώνεται η ύπαρξη και/ή αναγνώριση των επικίνδυνων υλικών, λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα, αποκλείεται η περιοχή και ζητείται βοήθεια από εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν έχει σκοπό να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των επικίνδυνων υλικών.

Ο Οδηγός αυτός θα βοηθήσει τις ομάδες άμεσης επέμβασης στη λήψη των αρχικών αποφάσεων μόλις φθάσουν στον τόπο του συμβάντος όπου εμπλέκονται επικίνδυνα υλικά. Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αντικαθιστά την εκπαίδευση αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης, την γνώση ή την σωστή κρίση. Ο Οδηγός δεν απευθύνεται σε όλες τις πιθανές καταστάσεις που συνδέονται με ένα συμβάν με επικίνδυνα υλικά. Έχει σχεδιαστεί κυρίως για χρήση σε συμβάντα με επικίνδυνα υλικά σε αυτοκινητόδρομους και σιδηροδρομικές γραμμές. Να έχετε υπόψη σας ότι η χρησιμότητά του σε συμβάντα βιομηχανικών εγκαταστάσεων μπορεί να είναι περιορισμένη.

Ο Οδηγός περιέχει καταλόγους επικίνδυνων υλικών από τις πιο πρόσφατες συστάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε. UN), και από άλλους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς. Τα εκρηκτικά δεν αναφέρονται σε κάποια κατηγορία ξεχωριστά είτε από την ονομασία τους στα συνοδευτικά έγγραφα, είτε από τον κωδικό αριθμό τους (UN). Ωστόσο εμφανίζονται κάτω από τον γενικό τίτλο Εκρηκτικά στην πρώτη σελίδα του καταλόγου με τους κωδικούς αριθμούς (με το κίτρινο περιθώριο σελίδες του Αγγλικού βιβλίου) και στον αλφαβητικό κατάλογο του ονόματος του υλικού (με το μπλε περιθώριο σελίδες του Αγγλικού βιβλίου) . Επίσης το γράμμα P που ακολουθεί τον αριθμό οδηγιών στις κίτρινες και μπλε σελίδες, σημαίνει ότι τα υλικά αυτά παρουσιάζουν κίνδυνο πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες, για παράδειγμα : η Acrolein χαρακτηρίζεται 131 P

Τα άτομα των ομάδων άμεσης επέμβασης πρέπει να αναζητούν επιπρόσθετες ειδικές πληροφορίες για κάθε υλικό υπό αμφισβήτηση, όσον το δυνατόν συντομότερα. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από το Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πληροφόρησης, τον ειδικό κωδικό ενεργειών στα έγγραφα αποστολής ή πληροφορίες που συνοδεύουν τα έγγραφα αποστολής, μπορεί να είναι πιο ειδικές και ακριβείς από αυτόν τον Οδηγό στην παροχή οδηγιών για τα υλικά που εμπλέκονται.

Η δομή του οδηγού είναι η ακόλουθη:

- Εισαγωγή

- Στο Αγγλικό Βιβλίο, δύο πίνακες που περιλαμβάνονται χημικές ουσίες με την ονομασία του υλικού (αγγλικά), τον αριθμό των Ηνωμένων Εθνών (U.N), τον αριθμό της οδηγίας, ένδειξη εάν πρέπει να αποκλεισθεί η περιοχή και ένδειξη εάν το υλικό αντιδρά με το νερό, ταξινομημένους αλφαβητικά και κατά Κωδικό Ηνωμένων Εθνών (U.N) .

- 62 Οδηγίες (από 111-172) για κάθε κατηγορία που αφορούν:

      α) Πιθανούς Κινδύνους του υλικού (κίνδυνοι πυρκαγιάς ή έκρηξης, κίνδυνοι για την υγεία κλπ.)

      β) Οδηγίες Δημόσιας Ασφάλειας (Προστατευτική ενδυμασία, εκκένωση περιοχής κλπ.)

      γ) Ενέργειες σε συμβάν έκτακτης ανάγκης (περιπτώσεις πυρκαγιάς, διαρροής, πρώτες βοήθειες κλπ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στις Οδηγίες αναγράφονται οι ενέργειες στην σειρά, σύμφωνα με το βαθμό σοβαρότητάς τους. Σημειώνουμε επιπρόσθετα με Κόκκινο και Μπλε χρώμα ενέργειες και πληροφορίες που θεωρούμε εμείς ως σημαντικές.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 

Τα συνοδευτικά έγγραφα παρέχουν ζωτικές πληροφορίες όταν αντιμετωπίζουμε ένα συμβάν που εμπλέκονται επικίνδυνα υλικά. Τα συνοδευτικά έγγραφα παρέχουν απαραίτητες πληροφορίες για την αναγνώριση των υλικών που εμπλέκονται. Χρησιμοποιείστε αυτές τις πληροφορίες για την ασφάλεια σας και την ασφάλεια του κοινού. Τα συνοδευτικά έγραφα περιέχουν την κατάλληλη ονομασία μεταφοράς του υλικού , την κατηγορία κινδύνου ή την υποκατηγορία των Υλικών το UN NUMBER και όπου χρειάζεται την ομάδα συσκευασίας. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρξουν πληροφορίες που περιγράφουν τους κινδύνους του υλικού οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Οι πληροφορίες πρέπει να βρίσκονται εντός των συσκευασιών των υλικών ή στα συνοδευτικά έγγραφα. Συνοδευτικά έγγραφα απαιτούνται για τα περισσότερα από τα επικίνδυνα υλικά που μεταφέρονται.

 

Τα συνοδευτικά έγγραφα βρίσκονται:

 

- Στην καμπίνα του οχήματος

- Στην κατοχή του πληρώματος των τρένων

- Σε κάποιο σημείο στο κατάστρωμα του Πλοίου

- Στην κατοχή ενός πιλότου Αεροσκάφους

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

 

 • ΜΗΝ ΠΛΗΣΙΑΣΕΤΕ ΒΙΑΣΤΙΚΑ !

 • ΠΛΗΣΙΑΣΤΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ  ΠΟΥ ΠΝΕΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ

 • ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ, ΑΤΜΟΥΣ, ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥΣ

 

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

 • ΤΟΝ 4/ΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ (UN) ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

 • ΤΟΝ 4/ΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ή ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 • ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Ή ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ Ή Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (*)

 

2. ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ 3/ΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΤΕ ΑΠΟ:

 • ΤΟΝ 4/ΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ (UN),

          Α) Αναζητώντας το στην Λίστα των UN

          Β) Χρησιμοποιώντας την Αυτόματη εύρεση του Προγράμματος

     

 •  ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ( Χρησιμοποιώντας την Αυτόματη εύρεση του Προγράμματος).

- Εάν ο αριθμός των οδηγιών συνοδεύεται από το γράμμα Ρ, σημαίνει ότι το υλικό μπορεί να υποστεί βίαιο πολυμερισμό εάν θερμανθεί ή μολυνθεί από άλλες ουσίες.

- Εάν το όνομα του υλικού είναι με έντονους χαρακτήρες (Στο Αγγλικό εγχειρίδιο Erg 2008) τότε υπάρχει κίνδυνος εισπνοής ή το υλικό αντιδρά με το νερό (παράγει τοξικά αέρια όταν έλθει σε επαφή με το νερό). ΨΑΞΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Ή ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Στην συνέχεια, εάν είναι απαραίτητο, ΑΡΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΜΕΣΩΣ (Δείτε σχετικά την αντίστοιχη παράγραφο με τα Προστατευτικά Μέτρα).  Εάν δεν απαιτούνται Προστατευτικά Μέτρα, χρησιμοποιείστε τις πληροφορίες σε συνδυασμό με τον 3/ψήφιο αριθμό της Οδηγίας.

- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 112 ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.4 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C), ΟΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 114.

3. ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

(*) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ  ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 16 & 17 (Αγγλικό εγχειρίδιο Erg 2008) Ή ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ , ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΒΡΕΙΤΕ Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΕ ΠΟΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ. Η ΟΔΗΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΑΥΤΟ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 111 ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Εάν το έγγραφο αποστολής αναφέρει τηλεφωνικό αριθμό για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καλέστε τον. Εάν δεν υπάρχει έγγραφο αποστολής ή δεν περιέχει τηλεφωνικό αριθμό, ΑΜΕΣΩΣ καλέστε το ΣΕΚΥΠΣ - 199. Δώστε όσον το δυνατόν περισσότερες στοιχεία, όπως την επωνυμία της μεταφορικής εταιρείας και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

ΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ή ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 18 & 19 (Αγγλικό εγχειρίδιο Erg 2008). ΕΑΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Κεντρική Σελίδα (Σελίδες με κίτρινο περιθώριο στο πρωτότυπο εγχειρίδιο):

 Κατάλογος Υλικών κατά αύξοντα Αριθμο U.N. Ο κατάλογος των επικινδύνων υλικών είναι με αριθμητική σειρά σύμφωνα με τον τον αύξοντα αριθμό αναγνώρισης του Υλικού (ID). Σε αυτό το τμήμα γίνεται γρήγορη αναγνώριση ων Οδηγιών που αντιστοιχούν στο Υλικό το οποίο εμπλέκεται. Αυτός ο κατάλογος δείχνει τον τετραψήφιο αριθμό αναγνώρισης του Υλικού που ακολουθείται από τις σχετικές Οδηγίες έκτακτης ανάγκης και το όνομα του Υλικού.

Για παράδειγμα

π.χ.

Κωδικός (ID) ή (UN)

Οδηγία

Ονομασία Υλικού

1090

127

Αcetone

 

2. Σελίδες με μπλε περιθώριο στο πρωτότυπο εγχειρίδιο (Η εφαρμογή δεν διαθέτει αλφαβητικό κατάλογο. Για εύρεση ενός υλικού με βάση την ονομασία του χρησιμοποιείστε την αυτόματη εύρεση):

Αλφαβητικός Κατάλογος Υλικών. Περιέχεται κατάλογος των επικίνδυνων υλικών με το όνομα του Υλικού σε Αλφαβητική σειρά. Σε αυτό το τμήμα γίνεται γρήγορη αναγνώριση των Οδηγιών που πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν μας από το όνομα του Υλικού που εμπλέκεται. Ο κατάλογος δείχνει το όνομα του Υλικού ακολουθούμενος από τον αριθμό των Οδηγιών και τον τετραψήφιο αριθμό αναγνώρισης του Υλικού (ID).

Για παράδειγμα

π.χ.

Ονομασία Υλικού

Οδηγία

Κωδικός(ID)/(UN)

 

Sulfuric acid

137

1830

 

3. Οδηγίες (Σελίδες με πορτοκαλί περιθώριο στο πρωτότυπο εγχειρίδιο):

Το κεφάλαιο αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτού του βιβλίου διότι εδώ παρέχονται οι συστάσεις που αφορούν την ασφάλεια. Αποτελείται από 62 συνολικά οδηγίες. Κάθε οδηγία περιέχει συστάσεις που αφορούν την ασφάλεια και πληροφορίες για τις άμεσες ενέργειες σε έκτακτο περιστατικό για να προστατέψετε τους εαυτούς σας και το κοινό. Το πρώτο μέρος των οδηγιών παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το δεύτερο μέρος πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες σε καταστάσεις πυρκαγιάς, περιστατικά διαρροής ή διαφυγής και πρώτες βοήθειες. Κάθε οδηγία είναι σχεδιασμένη να καλύπτει μία ομάδα υλικών τα οποία εμφανίζουν παρόμοια χημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά.

Ο τίτλος της οδηγίας προσδιορίζει τους γενικούς κινδύνους των επικίνδυνων υλικών που καλύπτει.

Για παράδειγμα :  Οδηγία 124 Αέρια Τοξικά και/ή Διαβρωτικά Οξειδωτικά

Κάθε οδηγία υποδιαιρείται σε τρία κύρια τμήματα:

Το πρώτο τμήμα περιγράφει πιθανούς κινδύνους τους οποίους το υλικό μπορεί να εμφανίζει κατά την διάρκεια πυρκαγιάς / έκρηξης και οι επιπτώσεις στην υγεία λόγω έκθεσης σε αυτό. Το πιθανότερο εμφανίζεται πρώτο στην σειρά. Ο επικεφαλής της ομάδος άμεσης επέμβασης πρέπει πρώτα να συμβουλευτεί το τμήμα το τμήμα αυτό. Αυτό επιτρέπει στον επικεφαλής να πάρει αποφάσεις που αφορούν την προστασία της ομάδος επέμβασης καθώς και του πληθυσμού που βρίσκεται πλησίον.

Το δεύτερο τμήμα περιγράφει τα συνιστώμενα μέτρα ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που αφορούν την συγκεκριμένη κατάσταση. Παρέχει γενικές πληροφορίες που αφορούν τον άμεσο αποκλεισμό της περιοχής του συμβάντος, συνιστώμενη προστατευτική ενδυμασία και αναπνευστική προστασία. Οι προτεινόμενες αποστάσεις εκκένωσης της περιοχής αναφέρονται σε μικρές και μεγάλες διαρροές και για πυρκαγιές. Επίσης κατευθύνει τον αναγνώστη να συμβουλευθεί τους πίνακες με τα υλικά που εμφανίζουν τοξικό κίνδυνο εισπνοής και που αντιδρούν με το νερό όταν το υλικό εμφανίζεται στους καταλόγους με έντονους χαρακτήρες.

Το τρίτο τμήμα καλύπτει τις άμεσες ενέργειες συμπεριλαμβανομένων και των πρώτων βοηθειών. Περιγράφει τα ειδικά προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε συμβάντα που υπάρχει πυρκαγιά, διαρροή ή έκθεση σε χημικές ουσίες. Πολλές συστάσεις αναφέρονται σε κάθε τμήμα, οι οποίες θα βοηθήσουν στην λήψη αποφάσεων. Οι πληροφορίες για τις πρώτες βοήθειες είναι γενικές κατευθύνσεις πριν ζητηθεί ιατρική βοήθεια.

4. Υλικά που εμφανίζουν τοξικό κίνδυνο εισπνοής (Σελίδες με πράσινο περιθώριο στο πρωτότυπο εγχειρίδιο):

Το τμήμα αυτό περιέχει  ένα πίνακα ο οποίος εμφανίζει κατά Κωδικό Ο.Η.Ε., υλικά που εμφανίζουν τοξικό κίνδυνο εισπνοής, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ουσιών χημικού πολέμου και υλικά που αντιδρούν με το νερό τα οποία θα ελευθερώσουν τοξικά αέρια όταν έλθουν σε επαφή με νερό. Ο πίνακας παρέχει δύο ειδών αποστάσεις ασφαλείας οι οποίες είναι Απόσταση Αρχικού Αποκλεισμού και Απόσταση Προστατευτικών Μέτρων. Τα υλικά αυτά για εύκολη αναγνώριση έχουν τα ονόματά τους με έντονους χαρακτήρες στους πίνακες κατά κωδικό και αλφαβητικά. Ο πίνακας παρέχει αποστάσεις για μικρές (περίπου 200 λίτρα ή μικρότερες) και για μεγάλες διαρροές (περισσότερα από 200 λίτρα) για όλα τα υλικά που περιγράφονται. Ο πίνακας υποδιαιρείται παραπέρα για συμβάντα κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύκτας. Αυτό είναι απαραίτητο λόγω των ποικίλων ατμοσφαιρικών συνθηκών οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την έκταση της επικίνδυνης περιοχής. Οι αποστάσεις αλλάζουν από ημέρα σε νύκτα εξαιτίας των διαφορετικών συνθηκών ανάμιξης και διασποράς στον αέρα. Κατά την διάρκεια της νύκτας ο αέρας είναι γενικά πιο ήρεμος και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι χημικές ουσίες να διασκορπίζονται λιγότερο και συνεπώς να δημιουργούν μια τοξική περιοχή η οποία είναι συνήθως μεγαλύτερη από εκείνη που θα προέκυπτε την ημέρα. Κατά την διάρκεια της ημέρας η χημική ουσία γενικά διασκορπίζεται από μια πιο ενεργή ατμόσφαιρα. Η χημική ουσία θα ευρίσκεται σε μεγαλύτερη περιοχή, όμως η πραγματική περιοχή που φθάνει τα επίπεδα τοξικότητας θα είναι μικρότερη (λόγω του αυξημένου διασκορπισμού). Η ποσότητα ή η συγκέντρωση της χημικής ουσίας είναι που δημιουργεί προβλήματα και όχι απλώς η παρουσία της.

Η Απόσταση Αρχικού Αποκλεισμού είναι η ακτίνα που πρέπει να απομακρυνθούν όλοι οι άνθρωποι από την πηγή διαρροής/διαφυγής. Είναι η απόσταση (ακτίνα) που ορίζει ένα κύκλο (Ζώνη Αρχικής Εκκένωσης) μέσα στον οποίο οι άνθρωποι μπορεί να εκτεθούν σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις προς την πλευρά που φυσά ο Άνεμος, σε σχέση με την πηγή, και μπορεί να εκτεθούν σε θανατηφόρες συγκεντρώσεις στην περιοχή αν σταθούν αντίθετα από τον Άνεμο, σε σχέση με την πηγή.

Για παράδειγμα: Στην περίπτωση Συμπιεσμένου Αερίου Τοξικού με κωδικό 1955, Περιοχή Κινδύνου Εισπνοής Α, η απόσταση αποκλεισμού για μικρές διαρροές είναι 600 μέτρα, συνεπώς σημαίνει ένα κύκλο εκκένωσης με διάμετρο 1200 μέτρα.

Για το ίδιο υλικό η Απόσταση Προστατευτικών Μέτρων είναι5,9 χλμ. για συμβάν κατά την ημέρα και 11 χλμ. για συμβάν κατά την νύκτα. Αυτές οι αποστάσεις αφορούν την απόσταση προς την φορά που πνέει ο άνεμος, σε σχέση με την πηγή της διαρροής/διαφυγής, μέσα στις οποίες πρέπει να ληφθούν προστατευτικά μέτρα. Προστατευτικά μέτρα είναι οι ενέργειες που γίνονται για να προστατεύσουν την υγεία και την ασφάλεια των ομάδων άμεσης επέμβασης και του κοινού. Οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σ' αυτή την περιοχή θα πρέπει να εκκενώσουν και/ή επιτόπου να καλυφθούνε Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε την ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (Σελ.295 - 296 του πρωτότυπου ενχειριδίου)

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΙΗ)

Ο κίνδυνος αναπνευστιής τοξικότητας ΤΙΗ αναφέρεται σει ένα υγρό ή αέριο το οποίο είναι γνωστό ότι είναι τόσο τοξικό για τους ανθρώπους ώστε δημιουργεί κινδύνους για την υγεία κατά την διάρκεια της μεταφοράς, ή σε έλλειψη επαρκών δεδομένων για την τοξική του συμπεριφορά σε ανθρώπους και αυτό εκτιμάται ότι είναι τοξικό για τους ανθρώπους γιατί όταν δοκιμάστηκε σε πειραματόζωα έχει μία τιμή LC50 μικρότερη από 5000 ppm.

Όλες οι ζώνες που εμφανίζονται στους πίνακες υπολογίζονται με την χρήση μαθηματικών μοντέλων για κάθε τοξικό υλικό.

Ορισμός των Ζωνών Κινδύνου:

ΖΩΝΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ A:

LC50 μικρότερο ή ίσο με 200 ppm

ΖΩΝΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ B:

LC50 μεγαλύτερο από 200 ppm και μικρότερο ή ίσο με 1000 ppm

ΖΩΝΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C:

LC50 μεγαλύτερο από 1000 ppm και μικρότερο ή ίσο με 3000 ppm

ΖΩΝΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ D:

LC50 μεγαλύτερο από 3000 ppm και μικρότερο ή ίσο με 5000 ppm

 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

Οι αποστάσεις αποκλεισμού και εκκένωσης φαίνονται στις οδηγίες και στον Πίνακα Αποστάσεων Αρχικού Αποκλεισμού και Προστατευτικών Μέτρων. Αυτό μπορεί να μπερδέψει όσους χρήστες που δεν είναι πολύ καλά εξοικειωμένοι με την χρήση του Οδηγού.

Είναι σημαντικό να προσέξετε ότι ορισμένες οδηγίες αναφέρονται μόνο σε υλικά που δεν εμφανίζουν Κίνδυνο Αναπνευστικής Τοξικότητας (36 οδηγίες) και ορισμένες αναφέρονται σε υλικά με Κίνδυνο Αναπνευστικής Τοξικότητας και σε υλικά χωρίς Κίνδυνο Αναπνευστικής Τοξικότητας (21 οδηγίες) και μερικές (5 Οδηγίες) αναφέρονται μόνο σε Κίνδυνο Αναπνευστικής Τοξικότητας (THI) ή σε υλικά που αντιδρούν με το νερό. Μία οδηγία (131 Οδηγία) αναφέρεται σε υλικά με κίνδυνο και χωρίς Κίνδυνο Αναπνευστικής Τοξικότητας μόνο όταν η ακόλουθη φράση εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ: Δείτε τον πίνακα των Αποστάσεων Αρχικής Εκκένωσης και Προστατευτικών Μέτρων για ουσίες με έντονους χαρακτήρες. Για ουσίες με απλούς χαρακτήρες, αυξήστε την απόσταση προς την κατεύθυνση που φυσάει ο άνεμος, σύμφωνα με  τις απόστασεις αποκλεισμού που αναφέρεται στην ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ .

Μία Οδηγία (124) αναφέρεται μόνο σε τοξικά ή αντιδρώντα με το νερό τοξικά μόνο όταν η ακόλουθη φράση εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο ΕΚΚΕΝΩΣΗ - ΚΗΛΙΔΑ: Δείτε τον πίνακα των Αποστάσεων Αρχικής Εκκένωσης και Προστατευτικών Μέτρων . Εάν  η προηγούμενες προτάσεις**  δεν αναφέρονται στην οδηγία, τότε η συγκεκριμένη οδηγία αναφέρεται σε υλικά που δεν παρουσιάζουν Κίνδυνο Αναπνευστικής Τοξικότητας (για παράδειγμα βλέπε Οδηγία 128).

Προκειμένου να προσδιορίσουμε την κατάλληλη εκκένωση και τις αποστάσεις προστασίας, χρησιμοποιείστε τα παρακάτω:

Εάν έχετε να αντιμετωπίσετε ένα υλικό το οποίο εμφανίζει Κίνδυνο Αναπνευστικής Τοξικότητας / Αντιδρόν με το νερό / Χημικό πολεμικό Υλικό (που είναι καταχωρημένο στο κατάλογο του Βιβλίου Erg 2008) οι αποστάσεις αποκλεισμού και εκκένωσης βρίσκονται κατευθείαν από τον αντίστοιχο πίνακα που βρίσκεται στις πράσινες σελίδες του Erg 2008. Οι οδηγίες υπενθυμίζουν επίσης στον χρήστη να ανατρέξει στον πίνακα αποστάσεων για ειδικές πληροφορίες εκκένωσης για τα υλικά με έντονους χαρακτήρες.

Εάν έχετε να αντιμετωπίσετε ένα υλικό το οποίο δεν εμφανίζει Κίνδυνο Αναπνευστικής Τοξικότητας, αλλά η Οδηγία αναφέρεται σε Τοξικά και μη Τοξικά Υλικά ταυτόχρονα, μία άμεση απόσταση αποκλεισμού παρέχεται κάτω από τον τίτλο "ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ", ως ένα προληπτικό μέτρο να αποφευχθούν ατυχήματα. Αυτό εφαρμόζεται μόνο σε υλικά που δεν παρουσιάζουν Κίνδυνο Αναπνευστικής Τοξικότητας. Επιπρόσθετα για τους σκοπούς της εκκένωσης, η οδηγία πληροφορεί τον χρήστη κάτω από τον τίτλο "ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗ", να αυξήσει , για ουσίες οι οποίες δεν αναφέρονται στον κατάλογο, την απόσταση προς την κατεύθυνση του ανέμου, εάν είναι απαραίτητο γαι την αρχική εκκένωση όπως αναφέρονται  στηΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Για παράδειγμα η Οδηγία 131 που αναφέρεται στα εύφλεκτα Υγρά - Τοξικά δίνει την εξής Οδηγία στον Χρήστη: "Ως άμεσο προληπτικό μέτρο, εκκενώστε την  περιοχή σε ακτίνα 50 μέτρα". Σε περίπτωση μεγάλης διαρροής η περιοχή εκκένωσης μπορεί να επεκταθεί περισσότερο των 50 μέτρων και ως την απόσταση εκείνη η οποία θεωρείται ασφαλής από τον επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος και το προσωπικό που συμμετέχει στην αντιμετώπιση του.

Εάν έχετε να αντιμετωπίσετε ένα υλικό χωρίς Κίνδυνο Αναπνευστικής Τοξικότητας και η οδηγία αναφέρεται σε ένα τέτοιου είδους υλικό, τότε οι αποστάσεις άμεσου αποκλεισμού και εκκένωσης, αναφέρονται στην οδηγία και δεν υπάρχουν στον αντίστοιχο πίνακα αποστάσεων.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

 ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Ο πίνακας της Αρχικής Εκκένωσης και των ενεργειών Αποστάσεων Προστασίας προτείνει χρήσιμες αποστάσεις για την προστασία των  ανθρώπων από ατμούς λόγω των κηλίδων όπου εμπλέκονται επικίνδυνα υλικά τα οποία θεωρούνται τοξικά όταν εισπνευστούν (Τ.Ι.Η) συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων πολεμικών χημικών μέσων τα οποία παράγουν τοξικούς ατμούς όταν έλθουν σε επαφή με το νερό. Ο πίνακας παρέχει στην πρώτη στήλη τις αρχικές οδηγίες αποστάσεων μέχρι οι εξειδικευμένοι ειδικοί να φθάσουν στο συμβάν. Οι αποστάσεις που εμφανίζονται έχουν επίδραση κατά την διάρκεια των 30 πρώτων λεπτών από τη στιγμή που τα υλικά έχουν χυθεί και μπορεί να αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου .

 

Η αρχική ζώνη εκκένωσης καθορίζει μια περιοχή που ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ το συμβάν και στην οποία τα άτομα μπορεί να εκτεθούν σε επικίνδυνες (όταν είναι απ' την πλευρά του ανέμου) και απειλούντες την ζωή (όταν είναι στην αντίθετα στον άνεμο) συγκεντρώσεις του Υλικού. Ως ζώνη ενεργής προστασίας ορίζετε η περιοχή προς την κατεύθυνση που φυσάει ο άνεμος από το ατύχημα στην οποία τα άτομα μπορεί να καταστούν ανίκανα ή ανήμπορα, να ενεργήσουν για την προστασία τους και /η να υποστούν σοβαρές ή μη αναστρέψιμες επιδράσεις στην υγεία τους. Ο πίνακας παρέχει ειδικές οδηγίες για μικρές και μεγάλες κηλίδες κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

 

Προσαρμογή στις αποστάσεις για συγκεκριμένα συμβάντα μπορεί να έχουν αλυσιδωτές εξελίξεις και θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο από το προσωπικό που που είναι τεχνικά καταρτισμένο για να λάβει τέτοιες αποφάσεις. Για το λόγο αυτό δεν μπορούν να δοθούν ακριβές οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο ώστε να βοηθήσουν σε προσαρμογή του πίνακα αποστάσεων, ωστόσο ακολουθούν κάποιες γενικές οδηγίες.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΥΠ' ΟΨΙΝ

 

Η επιλογή των ενεργειών προστασίας για μια δεδομένη κατάσταση εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων. Για μερικές περιπτώσεις η εκκένωση μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή, για άλλες η επιλογή της καταφυγής σε κλειστό χώρο μπορεί να είναι η καλύτερη κίνηση. Μερικές φορές οι δυο αυτές ενέργειες μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό. Σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι αρμόδιοι θα πρέπει να δώσουν γρήγορα οδηγίες στο κοινό. Το κοινό θα χρειαστεί συνεχής πληροφόρηση και οδηγίες καθώς εκκενώνει ή καταφεύγει σε κλειστό χώρο.

Η σωστή εκτίμηση των πιο κάτω αναφερομένων παραγόντων θα αποφασίσει την αποτελεσματικότητα της εκκένωσης ή την προστασία σε κλειστό χώρο. Η σημαντικότητα αυτών των παραγόντων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σε ειδικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να αναγνωριστούν και και  να ληφθούν υπ' όψιν και άλλοι παράγοντες. Ο κατάλογος παρακάτω δείχνει τι είδους πληροφορίες θα χρειαστούν ώστε να ληφθεί η αρχική απόφαση.

 

Τα επικίνδυνα υλικά

 • Βαθμός κινδύνου για την υγεία

 • Χημικές ή φυσικές ιδιότητες

 • Ποσότητα που έχει εμπλακεί

 • Περιορισμός/Έλεγχος της διαφυγής

 • Ρυθμός κίνησης των ατμών

Ο πληθυσμός που απειλείται

 • Τοποθεσία

 • Αριθμός Ατόμων

 • Χρόνος που απαιτείται για εκκένωση ή καταφυγή σε κλειστό χώρο.

 • Ικανότητα ελέγχου της εκκένωσης ή της καταφυγής σε κλειστό χώρο.

 • Τύποι κτιρίων και διαθεσιμότητα

 • Ειδικά Ιδρύματα ή πληθυσμοί π.χ Παιδικοί σταθμοί, Νοσοκομεία κλπ

Καιρικές συνθήκες

 • Επίδραση των ατμών και της κίνησης του νέφους

 • Ενδεχόμενο αλλαγής καιρικών συνθηκών

 • Επιδράσεις στην εκκένωση ή την καταφυγή σε κλειστό χώρο.

 •  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Οι ενέργειες προστασίας είναι τα βήματα εκείνα που λαμβάνοντα για τη διατήρηση της υγείας και της ασφάλειας των διασωστών και του κοινού κατά την διάρκεια ατυχήματος όπου εμπλέκεται απελευθέρωση των επικίνδυνων υλικών. Ο πίνακας της Αρχικής Εκκένωσης και των Αποστάσεων Ενεργής Προστασίας (σελίδες με πράσινο περιθώριο στο Αγγλικό Εγχειρίδιο) προβλέπει το μέγεθος των περιοχών που βρίσκονται από την πλευρά που φυσάει ο άνεμος και που μπορεί να επηρεαστούν από το σύννεφο του τοξικού αερίου. Οι άνθρωποι στην περιοχή αυτή θα πρέπει να εκκενώσουν ή να καταφύγουν σε κλειστούς χώρους εντός των κτιρίων.

 

Απομόνωση της περιοχής κινδύνου και απομόνωση της εισόδου, σημαίνει να κρατηθούν άπαντες μακριά από την περιοχή εάν δεν εμπλέκονται άμεσα στις επιχειρήσεις των ομάδων επέμβασης. Ομάδες επέμβασης που δεν έχουν προστασία, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος στην περιοχή απομόνωσης. Αυτό το καθήκον της απομόνωσης γίνεται πρώτα ώστε να υπάρξει άμεσος έλεγχος σ' όλη την περιοχή για να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για κάθε προστατευτική ενέργεια που μπορεί να ακολουθήσει. Βλέπε τον Πίνακα της Απομόνωσης και των Αποστάσεων Ενεργής Προστασίας  (σελίδες με πράσινο περιθώριο στο Αγγλικό εγχειρίδιο) για περισσότερες πληροφορίες για ορισμένα υλικά.

 

Εκκένωση σημαίνει κίνηση όλων των ανθρώπων από μια απειλούμενη περιοχή σε ένα ασφαλές σημείο. Για να εκτελέσουμε μια εκκένωση θα πρέπει να να υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε να προειδοποιηθούν οι άνθρωποι, να ετοιμαστούν και να φύγουν από την περιοχή. Εάν υπάρχει αρκετός χρόνος η εκκένωση είναι η καλύτερη ενέργεια προστασίας. Ξεκινήστε την εκκένωση από τους ανθρώπους που είναι πλησίον και εκείνους που βρίσκονται στον υπαίθριο χώρο και είναι σε άμεση θέα με τον τόπο του συμβάντος. Όταν φθάσει επιπρόσθετη βοήθεια, εκτείνετε την περιοχή που πρέπει να εκκενωθεί προς την κατεύθυνση που φυσάει ο άνεμος και σε άνοιγμα τουλάχιστον στην έκταση που προτείνεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Ακόμα και μετά την μετακίνηση τους σε αποστάσεις που έχουν υποδειχθεί, οι άνθρωποι μπορεί να μην είναι σε ακόμη σε πλήρη ασφάλεια από οποιονδήποτε κίνδυνο. Δεν πρέπει να επιτραπεί η συγκέντρωση σε τέτοιες αποστάσεις. Στείλτε τους υπεύθυνους να ορίσουν θέσεις, ακολουθώντας συγκεκριμένο δρόμο, αρκετά μακριά, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναμετακινηθούν, εάν ο άνεμος αλλάξει.

 

Κάλυψη σε κλειστό χώρο σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο σε κλειστό χώρο κτιρίου και να παραμείνουν εντός μέχρι να περάσει ο κίνδυνος. Η κάλυψη σε κλειστό χώρο χρησιμοποιείται όταν η εκκένωση του κοινού θα προκαλέσει μεγαλύτερο κίνδυνο από το να μείνουν εκεί που είναι ή όταν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκκένωση. Οδηγείστε τον κόσμο εντός χώρου, με κλειστές πόρτες και παράθυρα και κλείστε όλους τους εξαερισμούς, την θέρμανση και τα συστήματα ψύξης. Η εσωτερική προστασία μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή εάν (α) οι ατμοί είναι εύφλεκτοι (β) εάν πάρει πολύ χρόνο ώστε να καθαριστεί η περιοχή από το αέριο ή (γ) εάν τα κτίρια δεν μπορούν να κλείσουν αεροστεγώς. Τα οχήματα μπορεί να προσφέρουν κάποια προστασία για μικρή περίοδο εάν τα παράθυρα είναι κλειστά και τα συστήματα εξαερισμού κλειστά. Τα οχήματα δεν είναι πολύ αποτελεσματικά όσο τα κτίρια στην προστασία.

Είναι ζωικής σημασίας να διασφαλίσουμε επικοινωνία με ικανά άτομα εντός των κτιρίων έτσι ώστε να ενημερωθούν στην περίπτωση αλλαγής των συνθηκών. Τα άτομα που προστατεύονται εντός των κλειστών χώρων θα πρέπει να προειδοποιηθούν να μείνουν μακριά από τα παράθυρα λόγω του κινδύνου από τα γυαλιά και τα συντρίμμια από τις μεταλλικές κάσες των κουφωμάτων σε περίπτωση  πυρκαγιάς και/ή έκρηξης.

 

Κάθε ατύχημα με επικίνδυνα υλικά είναι διαφορετικό. Καθένα έχει διαφορετικά προβλήματα και προβλέψεις. Τις ενέργειες προστασίας του κοινού θα πρέπει να τις σκεφτούμε προσεκτικά. Αυτές οι σελίδες ημπορεί να βοηθήσουν με την αρχική απόσταση και για το πώς να προστατέψουμε το κοινό. Οι επικεφαλής θα πρέπει να συνεχίσουν να συλλέγουν πληροφορίες και να καταγράφουν την εξέλιξη της κατάστασης μέχρι η απειλή εξαλειφθεί.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

& ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Η Αρχική Απομόνωση (Εκκένωση) και οι Αποστάσεις Ενεργής Προστασίας σ' αυτό το εγχειρίδιο αναφέρονται σε μικρές και μεγάλες κηλίδες (διαρροές) που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ημέρας ή νύχτας. Η συνολική εκτίμηση είναι στατιστικής φύσεως και αξιοποίησης προηγμένης τεχνολογίας μοντέλων ρυθμού εκπομπής και διασκορπισμού. U.S DOT HMIS (Σύστημα Αναφοράς Ατυχήματος Επικίνδυνων Υλικών)  πέντε (5) ετών μετεωρολογικών παρατηρήσεων από 120 σταθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, του Καναδά και το Μεξικό, και τους πλέον σύγχρονους Οδηγούς τοξικολογικών εκθέσεων.

 

Για κάθε χημικό υλικό,  χιλιάδες υποθετικές διαφυγές έχουν μοντελοποιηθεί, ώστε να μετρήσουν τις διάφορες στατιστικές ποικιλίες τόσο στη ποσότητα του υλικού που απελευθερώνεται όσο και στις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν. Βασισμένοι σε αυτά τα στατιστικά δείγματα, το 90% ποσόστωσης των Αποστάσεων Ενεργής προστασίας έχει επιλεχθεί ώστε να εμφανίζεται στον πίνακα. Μια σύντομη περιγραφή τις ανάλυσης περιγράφεται παρακάτω. Μια λεπτομερής αναφορά που περιγράφει την μεθοδολογία και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην καταγραφή των Αρχικών Εκκενώσεων και των Αποστάσεων Ενεργής προστασίας, μπορεί να ληφθούν από το Υπουργείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Διοίκησης Έρευνας και Ειδικών Προγραμμάτων.

 

Οι ποσότητες απελευθέρωσης και οι αναλογίες εκπομπής στην ατμόσφαιρα έχουν μοντελοποιηθεί στατιστικά βασισμένα σε (1) στοιχεία από την βάση δεδομένων US  DOT (Department of Transportation = Υπουργείο μεταφορών), (2) τόπος δεδομένων και μεγέθη εξουσιοδοτημένα για μεταφορές όπως καθορίζονται στο 49 CFR & 172.101 και μέρος 173, (3) Φυσικές Ιδιότητες των εμπλεκομένων Υλικών και (4) Στοιχεία Ατμόσφαιρας και Ιστορική Βάση Δεδομένων. Το μοντέλο εκπομπής που μετράει την εκπομπή των ατμών λόγω της εξάτμισης των κηλίδων επί του εδάφους, κατευθύνει την απελευθερούμενη ποσότητα των ατμών από το Δοχείο (Container) ή ένα συνδυασμό και των δύο, όπως θα συνέβαινε σε υγροποιημένα αέρια τα οποία μπορεί να αναφλεγούν τόσο σε μίγμα ατμών / σπρέι όσο και σε κηλίδα που εξατμίζεται. Επιπρόσθετα το μοντέλο εκπομπής μπορεί να μετρήσει την εξάτμιση τοξικού νέφους από προϊόντα που παράγονται από επαφή με το νερό, χημικών που αντιδρούν με αυτό. Κηλίδες που περιλαμβάνουν απελευθέρωση περίπου 200 λίτρων ή λιγότερο λογίζονται ως μικρές κηλίδες, ενώ κηλίδες που που περιλαμβάνουν ποσότητες μεγαλύτερες των 200 λίτρων λογίζονται ως μεγάλες κηλίδες.

 

Η διασκόρπιση προς την κατεύθυνση του Ανέμου των παραγόμενων ατμών υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση μοντέλου. Οι ατμοσφαιρικές παράμετροι που επιδρούν στην διασκόρπιση και στον ρυθμό εκπομπής επιλέγησαν με στατιστικό τρόπο από την βάση δεδομένων που περιλαμβάνει ωριαία μετεωρολογικά δεδομένα από 120 πόλεις στις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Ο υπολογισμός της διασκόρπισης υπολογίζεται από την ώρα που αρχίζει ο ρυθμός εκπομπής από την πηγή καθώς επίσης και από την πυκνότητα της στήλης του ατμού (δηλαδή την επίδραση των βαριών αερίων). Καθώς το ατμοσφαιρικό μίγμα είναι λιγότερο αποτελεσματικό ώστε να διαλύσει την στήλη των ατμών κατά την διάρκεια της νύχτας, η νύχτα και η ημέρα διαχωρίζονται αναλυτικά. Στον πίνακα "ΗΜΕΡΑ" αναφέρεται η περίοδος των ωρών από την ανατολή του ηλίου μέχρι πριν το ηλιοβασίλεμα, ενώ η "ΝΥΧΤΑ" περιλαμβάνει όλες τις ώρες ανάμεσα στο ηλιοβασίλεμα και στην ανατολή του ηλίου.

 

Οδηγοί τοξικολογικής έκθεσης μικρής περιόδου για τα χημικά εφαρμόζονται ώστε να υπολογιστεί η απόσταση προς την κατεύθυνση του ανέμου όπου τα άτομα μπορεί να καταστούν ανήμπορα και ανίκανα να λάβουν μέτρα προστασίας ή μπορεί να υποστούν σοβαρές επιπτώσεις στην υγειά τους. Οι οδηγοί τοξικολογικής έκθεσης επιλέγονται (1) από τη ζώνη οδηγιών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, (2) από τους οδηγούς υγείας επαγγελμάτων ή (3) από τις θανατηφόρες συγκεντρώσεις από μελέτες σε ζώα, όπως συστήνονται από ανεξάρτητη αρχή τοξικολόγων ειδικών από βιομηχανίες ή πανεπιστήμια.

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ

ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Οδηγός για τα υλικά (σελίδες με το πορτοκαλί περιθώριο στο Αγγλικό Βιβλίο) δείχνουν καθαρά στο τμήμα εκκένωση πυρκαγιά, την απόσταση εκκένωσης που απαιτείται για την προστασία ενάντια στον κίνδυνο από την καταστροφή ενός μεγάλου Container. Εάν το υλικό εμπλακεί σε ΠΥΡΚΑΓΙΑ , ο τοξικός κίνδυνος μπορεί να είναι λιγότερο σημαντικός από την πυρκαγιά ή τον κίνδυνο έκρηξης.

Εάν περισσότερα από ένα Βυτιοφόρο όχημα, ή Βυτίο Cargo ή μεταφερόμενη δεξαμενή ή μεγάλους κυλίνδρους εμπλακούν στο ατύχημα διαρροής, οι αποστάσεις για ΜΕΓΑΛΗ ΚΗΛΙΔΑ μπορεί να χρειαστεί να αυξηθούν.

Για υλικό με ενεργή απόσταση Προστασίας 11.0+Km, η πραγματική απόσταση μπορεί να είναι μεγαλύτερη σε ορισμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Εάν η στήλη των ατμών των επικίνδυνων υλικών κινείται σε μια πεδιάδα ή ανάμεσα σε πολλά υψηλά κτίρια οι αποστάσεις μπορεί να είναι μεγαλύτερες απ' αυτές που αναφέρονται στον πίνακα λόγω της λιγότερης ανάμιξης των ατμών με την ατμόσφαιρα. Κηλίδες κατά την διάρκεια της ημέρας σε περιοχές με θερμοκρασιακές αναστροφές ή που καλύπτονται με χιόνι ή συμβαίνουν κοντά στην δύση του ήλιου συνοδεύονται από σταθερό άνεμο, μπορεί να απαιτούν αύξηση των αποστάσεων ενεργής προστασίας. Όταν υπάρχουν τέτοιου είδους συνθήκες, ή αερομεταφερόμενη μόλυνση αναμιγνύεται και διαλύεται πιο αργά και μπορεί να κινηθεί μακρύτερα προς την κατεύθυνση του ανέμου. Επιπρόσθετα οι αποστάσεις ενεργής προστασίας μπορεί  να είναι μεγαλύτερες για υγρές κηλίδες όταν, είτε το υλικό , είτε οι εξωτερικές συνθήκες ξεπερνούν τους 30 οC (86 F).

Τα υλικά τα οποία αντιδρούν με το νερό και παράγουν μεγάλες ποσότητες τοξικών αερίων συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα Αρχικής Εκκένωσης και στις αποστάσεις Ενεργής προστασίας. Σημειώστε ότι μερικά υλικά που αντιδρούν με το νερό (WRM) - water reactive materials - τα οποία είναι επίσης και τοξικά, εάν εισπνευστούν (TIH) [ π.χ Bromine trifluoride (1746), thionyl cloride (1836), κλπ] παράγουν επιπρόσθετα  ΤΙΗ υλικά όταν χυθούν σε νερό. Για τα υλικά αυτά παρέχονται δύο ενδείξεις στον πίνακα εκκένωσης και στις Αποστάσεις Ενεργής Προστασίας (δηλαδή για τις κηλίδες σε έδαφος  και για τις κηλίδες στο νερό). Όταν δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι κηλίδες είναι σε έδαφος στεγνό ή σε νερό ή σε περίπτωση όπου η κηλίδα συμβαίνει και στις δύο περιπτώσεις συγχρόνως, επιλέξτε την μεγαλύτερη Απόσταση Ενεργής Προστασίας. Στην συνέχεια του Πίνακα της Αρχικής Εκκένωσης και των Αποστάσεων Ενεργής Προστασίας, είναι ο πίνακας που καταγράφει τα υλικά στα οποία όταν χυθεί νερό παράγουν τοξικά αέρια. Τα τοξικά αέρια που παράγονται από αυτά τα υλικά που αντιδρούν με το νερό επίσης συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα.

Όταν ένα υλικό που όταν  αντιδρά με  το νερό παράγει τοξικά αέρια (ΤΙΗ),  χυθεί σε ποτάμι ή ρυάκι, η πηγή του Τοξικού Αερίου, μπορεί να κινηθεί με το ρεύμα και να επεκταθεί από το σημείο της κηλίδας προς την κατεύθυνση του ρεύματος για σημαντική απόσταση.

Μερικοί χημικοί πολεμικοί παράγοντες έχουν προστεθεί στον πίνακα της Αρχικής Εκκένωσης και των αποστάσεων ενεργής προστασίας. Οι αποστάσεις που φαίνονται, έχουν υπολογιστεί λαμβάνοντας το χειρότερο σενάριο γι' αυτούς τους παράγοντες όταν χρησιμοποιούνται ως όπλα.

Η Αρχική Εκκένωση και οι Αποστάσεις Ενεργής Προστασίας στο εγχειρίδιο Erg 2008  έχουν ληφθεί από ιστορικά στοιχεία των ατυχημάτων στις μεταφορές και με χρήση στατιστικών μοντέλων.

Για την περίπτωση του ενεργού σεναρίου που περιλαμβάνει την άμεση απελευθέρωση ολόκληρου του περιεχομένου μιας συσκευασίας (π.χ ως αποτέλεσμα μιας τρομοκρατικής ενέργειας, δολιοφθοράς ή καταστροφικού ατυχήματος) οι αποστάσεις μπορεί να αυξηθούν. Η αύξηση μπορεί να υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας τις αποστάσεις επί δύο.

 

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(1) Ο επικεφαλής πρέπει να έχει άμεσα:

 • Αναγνωρίσει το Υλικό από την ταυτότητα του Αριθμού και του ονόματός του. Εάν ο αριθμός ταυτότητας (ID - UN Number) δεν μπορεί να βρεθεί, βρείτε το όνομα του υλικού μέσω τις αυτόματης εύρεσης της εφαρμογής ή στον κατάλογο με τις σελίδες που έχουν μπλε περιθώριο στο Αγγλικό εγχειρίδιο, ώστε να εντοπίσετε αυτόν τον αριθμό.

 • Βρείτε τον τριψήφιο αριθμό για το υλικό, προκειμένου να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις Ενέργειες Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης που συστήνονται ανάλογα.

 • Σημειώστε την κατεύθυνση του ανέμου.

(2) Εντοπίστε μέσω τις εφαρμογής (ή κοιτάξτε στον πίνακα τις σελίδες με το πράσινο περιεχόμενο στο Αγγλικό Εγχειρίδιο) και εντοπίσετε τον αριθμό ταυτότητας του Υλικού (ID - UN) και το όνομα του υλικού που εμπλέκονται στο συμβάν. Μερικοί Αριθμοί (UN - ID) έχουν περισσότερα από ένα ονόματα μεταφοράς στην λίστα, γι' αυτό κοιτάξτε  για το ειδικό όνομα του υλικού. Εάν το όνομα μεταφοράς του υλικού δεν είναι γνωστό και ο πίνακας αναφέρει περισσότερα του ενός για τον ίδιο αριθμό αναγνώρισης χρησιμοποίησε τις οδηγίες για το υλικό που δίνει τις μεγαλύτερες Αποστάσεις Ενεργής Προστασίας.

(3) Αποφάσισε εάν το συμβάν θα εκτιμηθεί ως ΜΙΚΡΗ ή ΜΕΓΑΛΗ κηλίδα και εάν θα υπολογιστεί για ΗΜΕΡΑ ή ΝΥΧΤΑ. Γενικά στην ΜΕΓΑΛΗ ΚΗΛΙΔΑ υπολογίζεται ότι εμπλέκεται μια μονή, μικρή συσκευασία (πχ ένα βαρέλι με περιεχόμενο περίπου 200 λίτρων), ένας μικρός κύλινδρος, ή μια μικρή διαρροή από μια μεγαλύτερη συσκευασία. ΜΕΓΑΛΗ ΚΗΛΙΔΑ ονομάζεται κάποια στην οποία δημιουργείτε κηλίδα από μεγάλη συσκευασία ή πολλαπλές κηλίδες από πολλές μικρές συσκευασίες. ΗΜΕΡΑ υπολογίζεται από την ανατολή έως την Δύση του Ηλίου και ΝΥΧΤΑ οποιαδήποτε ώρα από τη Δύση έως την Ανατολή του Ηλίου.

(4) Βρείτε την απόσταση Αρχικής Εκκένωσης.

 

Οδηγείστε όλα τα άτομα να κινηθούν προς μια κάθετη προς την κατεύθυνση του ανέμου πορεία, μακριά απ΄ την κηλίδα και στη καθορισμένη σε μέτρα απόσταση .

(5) Βρείτε την αρχική  ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ που δείχνει ο Πίνακας. Για δεδομένου υλικού, μεγέθους κηλίδα και επιλογή μέρας  ή νύχτας ο πίνακας δίνει την απόσταση προς την κατεύθυνση του ανέμου, σε χιλιόμετρα και μίλια, όπου πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας (δηλαδή η περιοχή στην οποία οι άνθρωποι κινδυνεύουν σε επιβλαβή έκθεση) είναι ένα τετράγωνο, του οποίου το μήκος και το πλάτος είναι το ίδιο όπως οι αποστάσεις προς την κατεύθυνση του ανέμου που δείχνει ο πίνακας.

(6) Ξεκινήστε ενέργειες προστασίας στην δυνατή έκταση, ξεκινώντας απ' αυτές βρίσκονται πλησιέστερα στην κηλίδα και κινηθείτε προς την κατεύθυνση του ανέμου απομακρυνόμενοι απ' το συμβάν. Όταν ένα υλικό  τοξικό που αντιδρά με το νερό κινείται προς ένα ρυάκι ή ρέμα, η πηγή του τοξικού αερίου μπορεί να κινηθεί με το ρεύμα ή να επεκταθεί από το σημείο της κηλίδας προς την κατεύθυνση που παρασύρεται από την ροή για σημαντική απόσταση.

Το σχήμα της περιοχής στη οποία πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας (Ζώνη Ενεργής Προστασίας) φαίνεται στο παρακάτω σκαρίφημα. Η κηλίδα τοποθετείται στο κέντρο ενός μικρού κύκλου. Ο μεγαλύτερος κύκλος παριστάνει την ΖΩΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ γύρω από την κηλίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δείτε την "Εισαγωγή στον Πίνακα Αρχικής Εκκένωσης και Απόστασης Ενεργής Προστασίας" για παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν ή να μειώσουν τις αποστάσεις Ενεργής Προστασίας.

Τηλεφωνήστε, στον αριθμό κλήσης για κατάσταση έκτακτης ανάγκης που καταχωρείται στα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς ή στη αρμόδια υπηρεσία, όσο το δυνατόν γρηγορότερα για επιπρόσθετες πληροφορίες για το υλικό, τις προφυλάξεις ασφαλείας και τις διαδικασίες μετριασμού των επιπτώσεων.

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • ΠΛΗΣΙΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΠΟΥ ΦΥΣΑ Ο ΑΝΕΜΟΣ. Μη πλησιάσετε βιαστικά. Δεν μπορείτε να βοηθήσετε τους άλλους εάν δεν έχετε προσδιορίσει την κατάσταση.

 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ. Χωρίς να εισέλθετε στην περιοχή άμεσου κινδύνου, αποκλείστε την περιοχή και βεβαιωθείτε για την ασφάλεια των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Κρατείστε τους ανθρώπους μακριά από την περιοχή και έξω από την περίμετρο ασφαλείας. Αφήστε αρκετό χώρο για να μπορείτε να μετακινείτε και να απομακρύνετε τον εξοπλισμό σας.

 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. Επιγραφές, συμάνσεις συσκευασίας, έγγραφα μεταφορών, δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικών και/ή άτομα που γνωρίζουν στοιχεία είναι πολύτιμες πηγές πληροφοριών. Αξιολογήστε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και συμβουλευθείτε την οδηγία που συνίσταται για να μειώσετε τους άμεσους κινδύνους. Επιπρόσθετες πληροφορίες που θα δοθούν από τον μεταφορέα ή θα αποκτηθούν από επίσημη πηγή μπορεί να αλλάξουν την έμφαση ή τις λεπτομέρειες που βρίσκονται στην οδηγίες. Θυμηθείτε η οδηγία παρέχει τα πιο σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες για το δυσμενέστερο σενάριο για την άμεση αντιμετώπιση συμβάντος σε σχέση με μια οικογένεια ή κατηγορία επικίνδυνων αγαθών. Όσο πιο λεπτομερή στοιχεία γίνονται διαθέσιμα οι ενέργειες πρέπει να προσαρμόζονται στην κατάσταση.

 • ΕΚΤΙΜΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Αναλογισθείτε τα παρακάτω:

 • Υπάρχει πυρκαγιά, διαρροή ή διαφυγή;

 • Ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες;

 • Πως είναι το έδαφος;

 • Ποιος/Τι κινδυνεύει: άνθρωποι, περιουσίες ή το περιβάλλον;

 • Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν; Είναι απαραίτητη η εκκένωση της περιοχής; Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα ανάχωμα; Τι πόροι (άνθρωποι και εξοπλισμός) απαιτούνται και εάν είναι εύκολα διαθέσιμοι;

 • Τι μπορεί να γίνει άμεσα;

 • ΖΗΤΗΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ. Ειδοποιείστε το Κέντρο Επιχειρήσεων να ενημερώσει την αρμόδια μεταφορική εταιρεία και να ζητήσει βοήθεια από εξειδικευμένο προσωπικό.

 • ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΣΙΑΣΕΤΕ. Κάθε προσπάθεια για διάσωση ανθρώπων, προστασία της περιουσίας ή του περιβάλλοντος πρέπει να εκτιμηθεί σε σχέση με την πιθανότητα να γίνετε μέρος του προβλήματος. Εισέλθετε στην περιοχή μόνο όταν φέρετε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (δείτε το κεφάλαιο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ του βιβλίου Erg 2008).

 • ΕΝΕΡΓΕΙΣΤΕ. Ενεργείστε με τον σωστό τρόπο. Επιλέξτε ένα κατάλληλο χώρο διοίκησης και αποκαταστήστε γραμμές επικοινωνίας. Διασώστε τα θύματα, όπου είναι δυνατό και εκκενώστε την περιοχή εάν είναι απαραίτητο. Διατηρείστε το έλεγχο στην περιοχή. Περιοδικά επανεκτιμείστε την κατάσταση και προσαρμόστε τις ενέργειες κατάλληλα. Το πρώτιστο καθήκον είναι να σας απασχολεί η ασφάλεια των ανθρώπων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού σας.

 • ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΌΛΑ. Μην περπατάτε πάνω ή αγγίζετε το υλικό που έχει χυθεί. Αποφύγετε την εισπνοή αναθυμιάσεων, καπνού και ατμών, ακόμη και εάν γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν επικίνδυνα υλικά. Μην συμπεραίνετε ότι τα αέρια ή οι ατμοί είναι αβλαβείς επειδή δεν υπάρχει οσμή άοσμα αέρια ή ατμοί μπορεί να είναι επιβλαβείς. Χρησιμοποιείστε την επιγραφή "ΚΙΝΔΥΝΟΣ" (CAUTION) όταν χειρίζεστε άδεια δοχεία, γιατί μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους έως ότου καθαριστούν και καθαριστούν απ' όλα τα κατάλοιπα.

ΠΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ

- Καλέστε την κατά τόπους Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199

 

- Καλέστε το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυρ/κού Σώματος (ΣΕΚΥΠΣ-199) σε κάθε περίπτωση πυρκαγιάς ή διαρροής οποιοδήποτε υλικού στο τηλέφωνο 199 από Αθήνα ή στα τηλέφωνα 210-9773226,7,8.

 

- Καλέστε την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, για κάθε περίπτωση διαρροής ή πυρκαγιάς σε Ραδιενεργά Υλικά στα τηλέφωνα  210-6506700 & 210-6503000.

 

- Καλέστε το Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων ( ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ) , για κάθε περίπτωση που εμπλέκονται συμβάντα βιολογικού παράγοντα στα τηλέφωνα : 210-5212000.

 

- Καλέστε την Υποστηριχτική Ομάδα Διαχείρισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών και Συμβάντων (Υ.Ο.Δ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στα τηλέφωνα : 210-3359900.

 

- Καλέστε το Κέντρο Αντιμετώπισης Δηλητηριάσεων, σε περίπτωση περιπτώσεων δηλητηριάσεων στα τηλέφωνα 210-7793777 & 210-7793778.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ:

 1. Το όνομά σας, Αριθμό τηλεφώνου σας, Αριθμό Φάξ

 2. Τοποθεσία και φύση προβλήματος ( Κηλίδα,  Διαρροή,Πυρκαγιά, κλπ)

 3. Ονομασία και αριθμός Ταυτότητας Υλικού ή Υλικών (UN) που εμπλέκονται

 4. Μεταφορέας/Παραλήπτης/Τόπος προέλευσης

 5. Όνομα Μεταφορέα, Αριθμό Αμαξοστοιχίας ή Φορτηγού

 6. Τύπος συσκευασίας και μέγεθος

 7. Ποσότητα του Υλικού που μεταφέρεται/έχει διαρρεύσει

 8. Τοπικές συνθήκες (Καιρός, Έδαφος, Απόσταση από Σχολεία, Νοσοκομεία, πηγές ύδατος κλπ)

 9. Τραυματίες και μολυσμένα από το υλικό άτομα

 10. Τοπικές Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης οι οποίες έχουν ενεργοποιηθεί

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Η Κατηγορία Κινδύνου των επικίνδυνων υλικών φαίνεται είτε από τον αριθμό της κατηγορίας (ή υποκατηγορίας) είτε από το όνομα. Για μία πινακίδα που αντιστοιχεί στην πρωτεύουσα κατηγορία του υλικού, ο αριθμός της κατηγορίας ή υποκατηγορίας κινδύνου πρέπει να εμφανίζεται στην κάτω γωνία της πινακίδας. Όμως κανένας αριθμός κατηγορίας ή υποκατηγορίας κινδύνου μπορεί να μην εμφανίζεται σε πινακίδα που αφορά δευτερεύοντες (παρεπόμενους) κινδύνους του υλικού. Για άλλους εκτός της κατηγορίας 7 ή την πινακίδα ΟΞΥΓΟΝΟ, κείμενο που να υποδηλώνει τον κίνδυνο (π.χ.ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ) δεν απαιτείται. Το κείμενο εμφανίζεται μόνο στις Η.Π.Α. Ο αριθμός της κατηγορίας ή υποκατηγορίας κινδύνου πρέπει να εμφανίζεται στο έγγραφο αποστολής μετά από κάθε όνομα αποστολής.

     ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κατηγορία 1 Εκρηκτικά

Υποκατηγορία 1.1 Εκρηκτικά με κίνδυνο μαζικής έκρηξης

Υποκατηγορία 1.2 Εκρηκτικά με κίνδυνο εκτόξευσης

Υποκατηγορία 1.3 Εκρηκτικά με κυρίαρχο τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Υποκατηγορία 1.4 Εκρηκτικά χωρίς σοβαρό κίνδυνο έκρηξης

Υποκατηγορία 1.5 Πολύ μικρής ευαισθησίας εκρηκτικά υλικά ανατινάξεων

Υποκατηγορία 1.6 Εξαιρετικά μικρής ευαισθησίας υλικά εκρήξεων

Κατηγορία 2 Αέρια

Υποκατηγορία 2.1 Εύφλεκτα αέρια

Υποκατηγορία 2.2 Μη εύφλεκτα μη τοξικά συμπιεσμένα αέρια

Υποκατηγορία 2.3 Αέρια αναπνευστικής τοξικότητας

Κατηγορία 3 Εύφλεκτα υγρά (και καύσιμα υγρά [Η.Π.Α.])

Κατηγορία 4 Εύφλεκτες ουσίες  Αυταναφλεγόμενα υλικά και επικίνδυνα όταν έλθουν σε επαφή με νερό

Υποκατηγορία 4.1 Εύφλεκτα στερεά

Υποκατηγορία 4.2 Αυταναφλεγόμενα υλικά

Υποκατηγορία 4.3 Υλικά επικίνδυνα όταν έλθουν σε επαφή με το νερό

Κατηγορία 5 Οξειδωτικά και Οργανικά Υπεροξείδια

Υποκατηγορία 5.1 Οξειδωτικά

Υποκατηγορία 5.2 Οργανικά Υπεροξείδια

Κατηγορία 6 Τοξικά Υλικά και Μολυσματικές Ουσίες

Κατηγορία 7 Ραδιενεργά Υλικά

Υποκατηγορία Ι

Υποκατηγορία ΙΙ

Υποκατηγορία ΙΙΙ

Κατηγορία 8 Διαβρωτικά Υλικά

Κατηγορία 9 Διάφορα Επικίνδυνα Υλικά

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

* ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ID ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

Οι επόμενες σελίδες περιέχουν τις ετικέτες κινδύνου που χρησιμοποιούνται σε μεταφορικά μέσα τα οποία μεταφέρουν Επικίνδυνα Υλικά. Καθώς πλησιάζετε ένα όχημα με σήμανση το οποίο έχει εμπλακεί στο ατύχημα και υπάρχει υποψία  ότι μεταφέρει επικίνδυνα υλικά θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω γενικές ενέργειες:

 

1. Προσεγγίστε το συμβάν προσεκτικά απ' την πλευρά που πνέει ο άνεμος φτάνοντας σε ένα σημείο από το οποίο μπορείτε με ασφάλεια να αναγνωρίσετε και/ή να διαβάσετε την Ετικέτα Κινδύνου ή την πορτοκαλί ταμπέλα πληροφοριών. Αν η κατεύθυνση του άνεμου το επιτρέπει σκεφτείτε να πλησιάσετε στο συμβάν από ύψωμα. Χρησιμοποιείστε εάν είναι δυνατόν κιάλια.

 

2. Αντιστοιχήστε τις Ετικέτα/ες κινδύνου που είναι πάνω στο όχημα με μία από τις ετικέτες που εμφανίζονται στις παρακάτω σελίδες.

 

3. Συμβουλευτείτε τους παρακάτω πίνακες με την αντιστοιχία Ετικετών και Αριθμού Οδηγίας και αντιστοιχήστε τις Ετικέτες με τις Οδηγίες. Για παράδειγμα η κάρτα με την ένδειξη "FLAMMABLE / Class 3" οδηγεί στην Οδηγία 127. Η κάρτα με την ένδειξη "CORROSIVE / Class 8" αντιστοιχεί στον Οδηγία 153. Εάν μερικές πινακίδες αντιστοιχούν σε περισσότερες από μία οδηγίες, τότε αρχικά θα ληφθεί υπ' όψιν η Οδηγία που προτείνει την  λήψη των αυστηρότερων Μέτρων Ασφάλειας.

 

4. Θυμηθείτε ότι οι Οδηγίες που σχετίζονται με της Ετικέτες Κινδύνου παρέχουν τις πιο σημαντικές από τις πληροφορίες κινδύνου.

 

5. Όταν γίνονται γνωστές συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως το ID NUMBER ή το Όνομα του Υλικού, πρέπει να συμβουλευτείτε τις πιο συγκεκριμένες Οδηγίες που συστήνονται γι' αυτά τα υλικά.

6. Εάν χρησιμοποιήσουμε την Οδηγία 111 , επειδή επάνω στην ετικέτα αναφέρεται η λέξη "DANGER ή DANGEROUS" ή εάν η φύση του υλικού που έχει διαρρεύσει ή διαφεύγει ή καίγεται δεν είναι γνωστή, όσο το δυνατό συντομότερα, φροντίστε να λάβετε περισσότερο συγκεκριμένες οδηγίες που αφορούν το υλικό που εμπλέκεται.

7. Οι αστερίσκοι (*) στις πορτοκαλί ετικέτες των εκρηκτικών παρουσιάζουν την "Ομάδα Συμβατότητας" όπως αναφέρεται στην σελίδα 359 του πρωτότυπου Αγγλικού Βιβλίου Erg 2008.

8. Οι διπλοί αστερίσκοι (**) στις πορτοκαλί ετικέτες παρουσιάζουν την υποομάδα των εκρηκτικών.

9. Όταν στα μεταφορικά μέσα βρίσκονται πάνω από μία, διαφορετικές ετικέτες κινδύνου, λαμβάνουμε υπ' όψιν αυτή που οδηγεί στην δυσμενέστερη Οδηγία.

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στο παραπάνω διάγραμμα περιλαμβάνονται τα πιο κοινά σχήματα των ρυμουλκούμενων. Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν του ότι υπάρχουν πολλοί τύποι ρυμουλκούμενων οχημάτων που δεν αναφέρονται παραπάνω και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χημικών προϊόντων. Οι προτεινόμενες οδηγίες είναι για τα πιο επικίνδυνα υλικά που μπορεί να μεταφερθούν με αυτούς τους τύπους των ρυμουλκών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν ότι του τα βαγόνια των αμαξοστοιχιών έχουν μεγάλη ποικιλία στην κατασκευή, στα παρελκόμενα και στον σκοπό. Τα υλικά που μεταφέρουν μπορεί να είναι στερεά , υγρά ή αέρια. Επίσης μπορεί να είναι υπό πίεση. Είναι βασικό τα υλικά αυτά να αναγνωρίζονται από τα συνοδευτικά έγγραφα ή κατόπιν επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων πριν ξεκινήσουν οι αρχικές ενέργειες. Οι πληροφορίες που βρίσκονται στις πλευρές των βαγονιών όπως περιγράφονται παραπάνω μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υλικού:

 

Α) Η κοινή ονομασία του Υλικού

Β) Άλλες πληροφορίες ειδικών σημάνσεων και ο αριθμός του βαγονιού ο οποίος όταν μεταδοθεί στο κέντρο επιχειρήσεων θα διευκολύνει την αναγνώριση του υλικού.

 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

 

** ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ Ή ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

 

ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

 

Στο παραπάνω πινακίδιο ο πάνω διψήφιος αριθμός είναι ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ και  ο κάτω  4/ΨΗΦΙΟΣ το  UN_NUMBER  ΥΛΙΚΟΥ

 

 Οι Κωδικοί αναγνώρισης επικινδυνότητας, οι οποίοι αναφέρονται και σαν αριθμοί αναγνώρισης επικινδυνότητας σε κανονισμούς Ευρωπαϊκών και ορισμένων χωρών της Νοτίου Αμερικής μπορεί να βρεθούν στο άνω μισό μιας πινακίδας με πορτοκαλί χρώμα σε ορισμένα φορτηγά.

Ο Κωδικός αναγνώρισης επικινδυνότητας στο άνω μισό της πινακίδας αποτελείται από δύο ή τρία ψηφία. Γενικά τα ψηφία υποδηλώνουν τους παρακάτω κινδύνους:

2 - ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΕΡΙΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ Ή ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

3 - ΕΥΦΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ (ΑΤΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ Ή ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΓΡΟ

4 - ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ Ή ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΕΡΕΟ

5 - ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ (ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

6 - ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

7 - ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

8 - ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

9 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 • Διπλασιασμός του ψηφίου σημαίνει ένταση του συγκεκριμένου κινδύνου (π.χ. 33, 66, 88)

 • Όταν ο κίνδυνος που συνδέεται με ένα υλικό μπορεί επαρκώς να υποδηλωθεί με ένα ψηφίο τότε το ψηφίο ακολουθείται από μηδέν (π.χ. 30, 40, 50)

 • Το γράμμα Χ σαν πρόθεμα στον κωδικό αναγνώρισης της επικινδυνότητας υποδηλώνει ότι το υλικό αντιδρά επικίνδυνα με το νερό (π.χ. Χ88).

 • Όταν εμφανίζεται το 9 ως δεύτερο ή τρίτο ψηφίο αυτό μπορεί να φανερώνει κίνδυνο αυτόματης βίαιης αντίδρασης (Βίαιη Αυτανάφλεξη)

Οι κωδικοί αναγνώρισης επικινδυνότητας που παρατίθονται έχουν τις ακόλουθες σημασίες:

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

20

Inert gas

Αδρανές αέριο

[ασφυξιογόνο αέριο ή αέριο χωρίς δευτερεύοντα κίνδυνο]*

22

Refrigerated gas

Κρυογενικό Αέριο

[κατεψυγμένο υγροποιημένο αέριο, ασφυξιογόνο]*

223

Refrigerated gas, flammable

Κρυογενικό Αέριο , εύφλεκτο

 [κατεψυγμένο υγροποιημένο αέριο, εύφλεκτο]*

225

Refrigerated gas, oxidizing (fire-intensifying)

Κρυογενικό Αέριο , οξειδωτικό (υποβοηθητικό πυρκαγιάς)

[κατεψυγμένο υγροποιημένο αέριο, οξειδωτικό (ενισχυτικό φωτιάς)]*

23

Flammable gas

Εύφλεκτο αέριο

236

Flammable gas, toxic

Εύφλεκτο αέριο, τοξικό

239

Flammable gas which can spontaneously lead to violent reaction

Εύφλεκτο αέριο που μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση

[εύφλεκτο αέριο, που μπορεί αυτόματα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση]*

25

Oxidizing (fire-intensifying) gas

Οξειδωτικός αέριο (υποβοηθητικό πυρκαγιάς)

[οξειδωτικό (εντατικό της φωτιάς) αέριο]*

26

Toxic gas

Τοξικό αέριο

263

Toxic gas, flammable

Tοξικό αέριο, εύφλεκτο

265

Toxic gas, oxidizing (fire-intensifying)

Τοξικό αέριο οξειδωτικό, (υποβοηθητικό πυρκαγιάς)

[τοξικό αέριο, οξειδωτικό (ενισχυτικό φωτιάς)]*

266

Highly toxic gas

Πολύ Τοξικό αέριο

268

Toxic gas, corrosive

Τοξικό αέριο, διαβρωτικό

30

Flammable liquid

Εύφλεκτο υγρό

[εύφλεκτο    υγρό    (σημείο    ανάφλεξης    μεταξύ    23 C    και    61 C  συμπεριλαμβανομένων) ή εύφλεκτο υγρό ή στερεό σε λιωμένη κατάσταση με σημείο  ανάφλεξης  άνω των 61 C, θερμαινόμενο σε μία θερμοκρασία ίση με ή άνω του σημείου ανάφλεξης του, ή αυτοθερμαινόμενο υγρό]

323

Flammable liquid which reacts with water, emitting flammable gas

Εύφλεκτο υγρό που αντιδρά με το νερό, και παράγει εύφλεκτα αέρια

[εύφλεκτο υγρό το οποίο αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια ]*

33

Highly flammable liquid

Πολύ εύφλεκτο υγρό

[πολύ εύφλεκτο υγρό (σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 C)]*

333

Pyrophoric liquid

Πυροφορικό υγρό (Σε επαφή με τον αέρα αυτοαναφλέγεται)

336

Highly flammable liquid, toxic

Πολύ εύφλεκτο υγρό, τοξικό

338

Highly flammable liquid, corrosive

Πολύ εύφλεκτο υγρό , διαβρωτικό

339

Highly flammable liquid which can spontaneously lead to violent reaction

Πολύ εύφλεκτο υγρό που μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση

[πολύ εύφλεκτο υγρό που μπορεί ξαφνικά να οδηγήσει σε σφοδρή αντίδραση]*

36

Flammable liquid, toxic, or self-heating liquid, toxic

Εύφλεκτο υγρό, τοξικό, ή αυτοθερμαινόμενο υγρό, τοξικό

[εύφλεκτο   υγρό   (σημείο ανάφλεξης   ανάμεσα   στους   23   C και   61 C]*

362

Flammable liquid, toxic, which reacts with water, emitting flammable gas

Εύφλεκτο υγρό, τοξικό, που αντιδρά με το νερό ελευθερώνοντας εύφλεκτο αέριο

368

Flammable liquid, toxic, corrosive

Εύφλεκτο υγρό, τοξικό, διαβρωτικό

38

Flammable liquid, corrosive

Εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό

[εύφλεκτο υγρό (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23C και 61C, συμπεριλαμβανομένων), διαβρωτικό]*

382

Flammable liquid, corrosive, which reacts with water, emitting flammable gas

Εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό και παράγει εύφλεκτα αέρια

39

Flammable liquid which can spontaneously lead to violent reaction

Εύφλεκτο υγρό που μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση

[εύφλεκτο υγρό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει αιφνίδια σε σφοδρή αντίδραση]

40

Flammable solid, or self-reactive material, or self-heating material

Εύφλεκτο στερεό ή ουσία που αντιδρά μόνη της ή αυτόθερμαινόμενη ουσία

[εύφλεκτο στερεό ή αυτενεργή ύλη ή αυτοθερμαινόμενη ύλη]*

423

Solid which reacts with water, emitting flammable gas

Στερεό το οποίο αντιδρά με το νερό, παράγοντας εύφλεκτα αέρια

[στερεό που αντιδρά  με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια]*

43

Spontaneously flammable (pyrophoric) solid

Αυθόρμητα εύφλεκτο (πυροφορικό) στερεό

[αυτόματης ανάφλεξης (πυροφορικό) στερεό]*

44

Flammable solid, in the molten state at an elevated temperature

Εύφλεκτο στερεό, σε κατάσταση τήγματος σε υψηλή θερμοκρασία

[εύφλεκτο στερεό, σε λιωμένη κατάσταση σε υψωμένη θερμοκρασία]*

446

Flammable solid, toxic, in the molten state at an elevated temperature

Εύφλεκτο στερεό, τοξικό, σε κατάσταση τήγματος, σε υψηλή θερμοκρασία

[εύφλεκτο στερεό, τοξικό, σε λυωμένη κατάσταση σε υψωμένη θερμοκρασία]*

46

Flammable solid, toxic, or self-heating solid, toxic

Εύφλεκτο στερεό, τοξικό ή αυτοθερμαινόμενο στερεό, τοξικό

462

Toxic solid which reacts with water, emitting flammable gas

Τοξικό στερεό, που αντιδρά με το νερό παράγοντας εύφλεκτα αέρια

48

Flammable or self-heating solid, corrosive

Εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο στερεό, διαβρωτικό

482

Corrosive solid which reacts with water, emitting flammable gas

Διαβρωτικό στερεό, που αντιδρά με το νερό παράγοντας εύφλεκτα αέρια

50

Oxidizing (fire-intensifying) substance

Οξειδωτική (υποβοηθητική πυρκαγιάς) ουσία

[οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ύλη]*

539

Flammable organic peroxide

Εύφλεκτο οργανικό υπεροξείδιο

55

Strongly oxidizing (fire-intensifying) substance

Ισχυρά οξειδωτική (υποβοηθητική πυρκαγιάς) ουσία

[πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ύλη]*

556

Strongly oxidizing (fire-intensifying) substance, toxic

Ισχυρά οξειδωτική (υποβοηθητική πυρκαγιάς) ουσία τοξική

[πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά), ύλη τοξική]*

558

Strongly oxidizing (fire-intensifying) substance, corrosive

Ισχυρά οξειδωτική (υποβοηθητική πυρκαγιάς) ουσία, διαβρωτική

[οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), τοξική, διαβρωτική]

559

Strongly oxidizing (fire-intensifying) substance which can spontaneously lead to violent reaction

Ισχυρά οξειδωτική (υποβοηθητική πυρκαγιάς) ουσία που μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση

[πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά), ύλη που μπορεί ξαφνικά να οδηγήσει σε

σφοδρή αντίδραση]*

56

Oxidizing (fire-intensifying) substance, toxic

Οξειδωτική (υποβοηθητική πυρκαγιάς) ουσία, τοξική

[οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), τοξική]*

568

Oxidizing (fire-intensifying) substance, toxic, corrosive

Οξειδωτική (υποβοηθητική πυρκαγιάς) ουσία, τοξική, διαβρωτική

[οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), τοξική, διαβρωτική]*

58

Oxidizing (fire-intensifying) substance, corrosive

Οξειδωτική (υποβοηθητική πυρκαγιάς) ουσία, διαβρωτική

59

Oxidizing (fire intensifying) substance which can spontaneously lead to violent reaction

Οξειδωτική ουσία ( υποβοηθητική πυρκαγιάς), που μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση

[οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), που μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή αντίδραση]*

60

Toxic material

Τοξικό υλικό

[τοξική ή ελαφρά τοξική ύλη]*

606

Infectious substance

Μολυσματική ουσία

[μολυσματική ύλη]*

623

Toxic liquid which reacts with water, emitting flammable gas

Τοξικό υγρό, που αντιδρά με το νερό, παράγοντας εύφλεκτα αέρια.

63

Toxic liquid, flammable

Τοξική ουσία, εύφλεκτη

[τοξική  ύλη,  εύφλεκτη  (σημείο ανάφλεξης  μεταξύ  23 C και 61 C]*

638

Tmmable, corrosive

Τοξική ουσία, εύφλεκτη, διαβρωτική

[τοξική  ύλη,  εύφλεκτη  (σημείο  ανάφλεξης  μεταξύ  23 C και 61 C]*

639

Toxic liquid, flammable, which can spontaneously lead to violent reaction

Τοξική υγρό, εύφλεκτο, που μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση

[πολύ τοξική ύλη, η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή αντίδραση]*

64

Toxic solid, flammable or self-heating

Τοξικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο

642

Toxic solid which reacts with water, emitting flammable gas

Τοξικό στερεό που αντιδρά με το νερό παράγοντας εύφλεκτα αέρια

65

Toxic material, oxidizing (fire-intensifying)

Τοξικό υλικό, οξειδωτικό (υποβοηθητικό πυρκαγιάς)

[τοξική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά)] *

66

Highly toxic material

Πολύ τοξικό υλικό

[πολύ τοξική ύλη]*

663

Highly toxic liquid, flammable

Πολύ τοξικό υγρό, εύφλεκτο

[πολύ τοξική ύλη, εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης όχι υπεράνω των 61 C)]*

664

Highly toxic solid, flammable or self-heating

Πολύ τοξικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο

665

Highly toxic material, oxidizing (fire-intensifying)

Πολύ τοξικό υλικό, οξειδωτικό (υποβοηθητικό πυρκαγιάς)

[πολύ τοξική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά)]*

668

Highly toxic material, corrosive

Πολύ τοξικό υλικό, διαβρωτικό

669

Highly toxic material which can spontaneously lead to violent reaction

Πολύ τοξικό υλικό, που μπορεί να οδηγήσει αυθόρμητα σε βίαιη αντίδραση

[πολύ τοξική ύλη, η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή αντίδραση]*

68

Toxic material, corrosive

Τοξικό υλικό, διαβρωτικό

69

Toxic material which can spontaneously lead to violent reaction

Τοξικό υλικό που μπορεί να οδηγήσει αυθόρμητα σε βίαιη αντίδραση

[τοξική ή ελαφρά τοξική ύλη, η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε αντίδραση]*

70

Radioactive material

Ραδιενεργό υλικό

72

Radioactive gas

Ραδιενεργό αέριο

723

Radioactive gas, flammable

Ραδιενεργό αέριο, εύφλεκτο

73

Radioactive liquid, flammable

Ραδιενεργό υγρό, εύφλεκτο

[ραδιενεργά υγρά, εύφλεκτα (σημείο ανάφλεξης όχι υπεράνω των 61 C)]*

74

Radioactive solid, flammable

Ραδιενεργό στερεό, εύφλεκτο

75

Radioactive material, oxidizing (fire-intensifying)

Ραδιενεργό υλικό, οξειδωτικό (υποβοηθητικό πυρκαγιάς)

[ραδιενεργή ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά)]*

76

Radioactive material, toxic

Ραδιενεργό υλικό, τοξικό

78

Radioactive material, corrosive

Ραδιενεργό υλικό, διαβρωτικό

80

Corrosive material

Διαβρωτικό υλικό

823

Corrosive liquid which reacts with water, emitting flammable gas

Διαβρωτικό υγρό που αντιδρά με το νερό, παράγοντας εύφλεκτα αέρια

83

Corrosive liquid, flammable

Διαβρωτική υγρό, εύφλεκτο

 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 C και 61 C συμπεριλαμβανομένων)]*

839

Corrosive liquid, flammable, which can spontaneously lead to violent reaction

Διαβρωτικό υγρό, εύφλεκτο, που μπορεί να οδηγήσει αυθόρμητα σε βίαιη αντίδραση

ιαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 και 61 C συμπεριλαμβανομένων), η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή  αντίδραση]*

84

Corrosive solid, flammable or self-heating

Διαβρωτικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο

842

Corrosive solid which reacts with water, emitting flammable gas

Διαβρωτικό στερεό που αντιδρά με το νερό, παράγοντας εύφλεκτα αέρια

85

Corrosive material, oxidizing (fire-intensifying)

Διαβρωτικό υλικό, οξειδωτικό (υποβοηθητικό πυρκαγιάς)

[διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά)]*

856

Corrosive material, oxidizing and toxic

Διαβρωτικό υλικό, οξειδωτικό και τοξικό

[διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) και τοξική]*

86

Corrosive material, toxic

Διαβρωτικό υλικό, τοξικό

[διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, τοξική]*

88

Highly corrosive material

Πολύ διαβρωτικό υλικό

883

Highly corrosive liquid, flammable

Ισχυρά διαβρωτικό υγρό, εύφλεκτο

[πολύ διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 C και 61 C (συμπεριλαμβανομένων)]*

884

Highly corrosive solid, flammable or self-heating

Πολύ διαβρωτικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο

885

Highly corrosive material, oxidizing (fire-intensifying)

Ισχυρά διαβρωτικό υλικό, οξειδωτικό (υποβοηθητικό πυρκαγιάς)

[πολύ διαβρωτική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά)]*

886

Highly corrosive material, toxic

Πολύ διαβρωτικό υλικό, τοξικό

89

Corrosive material which can spontaneously lead to violent reaction

Διαβρωτικό υλικό που μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση

[διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή αντίδραση]*

90

Miscellaneous dangerous substance; environmentally hazardous substance

Διάφορες επικίνδυνες ουσίες. Επικίνδυνη για το περιβάλλον ουσία

[περιβαλλοντικά επικίνδυνη ύλη, διάφορες επικίνδυνες ύλες]*

99

Miscellaneous dangerous substance transported at elevated temperature

Διάφορες επικίνδυνες ουσίες, μεταφερόμενες σε υψηλές θερμοκρασίες

[άλλη επικίνδυνη ύλη που μεταφέρεται σε υψηλή θερμοκρασία]*

 

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ

Το γράμμα Χ σαν πρόθεμα στον κωδικό αναγνώρισης της επικινδυνότητας υποδηλώνει ότι το υλικό αντιδρά επικίνδυνα με το νερό (π.χ. Χ88).

ΑΡΙΘΜΟΙ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

X323

Flammable liquid which reacts dangerously with water, emitting flammable gas

Εύφλεκτο υγρό το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, παράγοντας εύφλεκτα αέρια

X333

Pyrophoric liquid which reacts dangerously with water

Πυροφορικό υγρό το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό

X338

Highly flammable liquid, corrosive, which reacts dangerously with water

Εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό

X362

Flammable liquid, toxic, which reacts dangerously with water, emitting flammable gas

Εύφλεκτο υγρό, τοξικό, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, παράγοντας εύφλεκτα αέρια

X382

Flammable liquid, corrosive, which reacts dangerously with water, emitting flammable gas

Εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, επαράγοντας εύφλεκτα αέρια

X423

Flammable solid which reacts dangerously with water, emitting flammable gas

Εύφλεκτο στερεό, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, παράγοντας εύφλεκτα αέρια

X462

Solid which reacts with water, emitting toxic gas

Στερεό, το οποίο αντιδρά με το νερό, παράγοντας τοξικά αέρια

X482

Solid which reacts dangerously with water, emitting corrosive gas

Στερεό, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, παράγοντας διαβρωτικό αέριο

X80

Corrosive material which reacts dangerously with water

Διαβρωτικό υλικό, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό

[διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό]*

X83

Corrosive liquid, flammable, which reacts dangerously with water

Διαβρωτικό υγρό, εύφλεκτο, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό

[διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23C και 61 C συμπεριλαμβανομένων), που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό]*

X839

Corrosive liquid, flammable, which can spontaneously lead to violent reaction and which reacts dangerously with water

Διαβρωτικό υγρό, εύφλεκτο, το οποίο μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση και το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό

[διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 C και 61 C συμπεριλαμβανομένων), η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σεσφοδρή αντίδραση και η οποία αντιδρά επικίνδυνα με το νερό]*

X88

Highly corrosive material which reacts dangerously with water

Εξαιρετικά διαβρωτικό υλικό, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό

X886

Highly corrosive material, toxic, which reacts dangerously with water

Εξαιρετικά διαβρωτικό υλικό, τοξικό, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό

* Προσθήκη επιπλέον πληροφοριών από τον ADR