ή Enter  Πληκτρολογήστε Alt-S για συνέχεια [Πληκτρολόγιο UK]

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ CTR+F

MATERIAL

UN

NUMBER

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

 

Ammonium nitrate-fuel oil mixtures

(Χωρίς UN)

112

ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΙΓΜΑ, ANFO

Biological agents

(Χωρίς UN)

158

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ , ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Blasting agent, n.o.s.

(Χωρίς UN)

112

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

Explosive A

(Χωρίς UN)

112

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ A

Explosive B

(Χωρίς UN)

112

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ B

Explosive C

(Χωρίς UN)

114

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ C

Explosives, division 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 or 1.6

(Χωρίς UN)

112

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ  1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ή 1.6

Explosives, division 1.4

(Χωρίς UN)

114

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ – ΚΛΑΣΗ 1.4

Toxins

(Χωρίς UN)

153

ΤΟΞΙΝΕΣ

Acetylene

1001

116

ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ

Acetylene, dissolved

1001

116

ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ, ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ

Air, compressed

1002

122

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

Air, refrigerated liquid (cryogenic liquid)

1003

122

ΑΕΡΑΣ, ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΟ ΥΓΡΟ)

Air, refrigerated liquid (cryogenic liquid), non-pressurized

1003

122

ΑΕΡΑΣ, ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΟ ΥΓΡΟ)

Ammonia, anhydrous

1005

125

ΑΜΜΩΝΙΑ, ΑΝΥΔΡΗ

 

Ammonia, anhydrous, liquefied

1005

125

ΑΜΜΩΝΙΑ, ΑΝΥΔΡΗ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

 

Ammonia solution, with more than 50% Ammonia

1005

125

ΑΜΜΩΝΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΠΌ 50% ΑΜΜΩΝΙΑ

 

Anhydrous ammonia

1005

125

ΑΝΥΔΡΗ ΑΜΜΩΝΙΑ

 

Anhydrous ammonia, liquefied

1005

125

ΑΝΥΔΡΗ ΑΜΜΩΝΙΑ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

 

Argon

1006

121

ΑΡΓΟΝ

Argon, compressed

1006

121

ΑΡΓΟΝ

Boron trifluoride

1008

125

ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ

 

Boron trifluoride, compressed

1008

125

ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ

 

Bromotrifluoromethane

1009

126

ΒΡΩΜΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R13B1)

Refrigerant gas R-13B1

1009

126

ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R-13B1

Butadienes, inhibited

1010

116P

ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Butane

1011

115

ΒΟΥΤΑΝΙΟ

Butane mixture

1011

115

ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΜΙΓΜΑ

Butylene

1012

115

ΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ

Carbon dioxide

1013

120

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

Carbon dioxide, compressed

1013

120

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ

Carbon dioxide and Oxygen mixture

1014

122

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Carbon dioxide and Oxygen mixture, compressed

1014

122

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Oxygen and Carbon dioxide mixture

1014

122

ΜΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Oxygen and Carbon dioxide mixture, compressed

1014

122

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Carbon dioxide and Nitrous oxide mixture

1015

126

ΜΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Nitrous oxide and Carbon dioxide mixture

1015

126

ΜΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Carbon monoxide

1016

119

ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

 

Carbon monoxide, compressed

1016

119

ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

 

Chlorine

1017

124

ΧΛΩΡΙΟ

 

Chlorodifluoromethane

1018

126

ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ

Refrigerant gas R-22

1018

126

ΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ

Chloropentafluoroethane

1020

126

ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ

Refrigerant gas R-115

1020

126

ΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ

1-Chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane

1021

126

1-ΧΛΩΡΟ-1,2,2,2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ

Chlorotetrafluoroethane

1021

126

1-ΧΛΩΡΟ-1,2,2,2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ

Refrigerant gas R-124

1021

126

1-ΧΛΩΡΟ-1,2,2,2-ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ

Chlorotrifluoromethane

1022

126

ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ

Refrigerant gas R-13

1022

126

ΧΛΩΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ

Coal gas

1023

119

ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΑΕΡΙΟ, ΑΕΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

 

Coal gas, compressed

1023

119

ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΑΕΡΙΟ, ΑΕΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ, συμπιεσμένο

 

Cyanogen

1026

119

ΔΙΚΥΑΝΙΟΝ, ΚΥΑΝΟΓΟΝΟ

  

Cyanogen, liquefied

1026

119

ΔΙΚΥΑΝΙΟΝ, ΚΥΑΝΟΓΟΝΟ

 

Cyanogen gas

1026

119

ΔΙΚΥΑΝΙΟΝ, ΚΥΑΝΟΓΟΝΟ

 

Cyclopropane

1027

115

ΚΥΚΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ

Cyclopropane, liquefied

1027

115

ΚΥΚΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ

Dichlorodifluoromethane

1028

126

ΔΙΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ

Refrigerant gas R-12

1028

126

ΔΙΧΛΩΡΟΔΙΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ

Dichlorofluoromethane

1029

126

ΔΙΧΛΩΡΟΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ

Refrigerant gas R-21

1029

126

ΔΙΧΛΩΡΟΦΘΟΡΟΜΕΘΑΝΙΟ

1,1-Difluoroethane

1030

115

1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R152a)

Difluoroethane

1030

115

ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ

Refrigerant gas R-152a

1030

115

1,1-ΔΙΦΘΟΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R152a)

Dimethylamine, anhydrous

1032

118

ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ ΑΝΥΔΡΗ

Dimethyl ether

1033

115

ΔΙΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ

Ethane

1035

115

ΑΙΘΑΝΙΟ

Ethane, compressed

1035

115

ΑΙΘΑΝΙΟ

Ethylamine

1036

118

ΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ

Ethyl chloride

1037

115

ΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ;ΑΙΘΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ

Ethylene, refrigerated liquid (cryogenic liquid)

1038

115

ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

Ethyl methyl ether

1039

115

ΜΕΘΥΛΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ, ΑΙΘΥΛΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ

Methyl ethyl ether

1039

115

ΜΕΘΥΛΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ, ΑΙΘΥΛΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ

Ethylene oxide

1040

119P

ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ;ΟΞΙΡΑΝΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

 

Ethylene oxide with Nitrogen

1040

119P

ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ;ΟΞΙΡΑΝΙΟ, με ΑΖΩΤΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

 

Carbon dioxide and Ethylene oxide mixture, with more than 9% but not more than 87% Ethylene oxide

1041

115

ΜΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ)

Carbon dioxide and Ethylene oxide mixtures, with more than 6% Ethylene oxide

1041

115

ΜΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ)

Ethylene oxide and Carbon dioxide mixture, with more than 9% but not more than 87% Ethylene oxide

1041

115

ΜΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ)

Ethylene oxide and Carbon dioxide mixtures, with more than 6 % Ethylene oxide

1041

115

ΜΙΓΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ)

Fertilizer, ammoniating solution, with free Ammonia

1043

125

ΑΜΜΩΝΙΟΥΧΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΜΜΩΝΙΩΣΗΣ, διάλυμα, με ελεύθερη ΑΜΜΩΝΙΑ

Fire extinguishers with compressed gas

1044

126

ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ με πεπιεσμένο ΑΕΡΙΟ

Fire extinguishers with liquefied gas

1044

126

ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ με υγροποιημένο ΑΕΡΙΟ

Fluorine

1045

124

ΦΘΟΡΙΟ

 

Fluorine, compressed

1045

124

ΦΘΟΡΙΟ

 

Helium

1046

121

ΗΛΙΟ

Helium, compressed

1046

121

ΗΛΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ

Hydrogen bromide, anhydrous

1048

125

ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΚΟ ΟΞΥ, ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΟ, άνυδρο

 

Hydrogen

1049

115

ΥΔΡΟΓΟΝΟ

Hydrogen, compressed

1049

115

ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ

Hydrogen chloride, anhydrous

1050

125

ΑΝΥΔΡΟ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟ

 

AC

1051

117

ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ

 

Hydrocyanic acid, aqueous solutions, with more than 20% Hydrogen cyanide

1051

117

ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ

 

Hydrocyanic acid, liquefied

1051

117

ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ

 

Hydrogen cyanide, anhydrous, stabilized

1051

117

ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ

 

Hydrogen cyanide, stabilized

1051

117

ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ

    

Hydrogen fluoride, anhydrous

1052

125

ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΚΟ ΟΞΥ ...% ,ΑΝΥΔΡΟ ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΟ

 

Hydrogen sulfide

1053

117

ΥΔΡΟΘΕΙΟ

 

Hydrogen sulfide, liquefied

1053

117

ΥΔΡΟΘΕΙΟ

 

Hydrogen sulphide

1053

117

ΥΔΡΟΘΕΙΟ

 

Hydrogen sulphide, liquefied

1053

117

ΥΔΡΟΘΕΙΟ

 

Isobutylene

1055

115

ΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ, ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ

Krypton

1056

121

ΚΡΥΠΤΟΝ

Krypton, compressed

1056

121

ΚΡΥΠΤΟΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ

Cigarette lighter, with flammable gas

1057

115

ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ Ή ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ

Flammable gas in lighter for cigars, cigarettes, etc.

1057

115

ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ Ή ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ

Lighter refills (cigarettes) (flammable gas)

1057

115

ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ Ή ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ

Lighters (cigarettes) (flammable gas)

1057

115

ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ Ή ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ

Liquefied gas (nonflammable)

1058

120

ΜΗ-ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΥΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ

Liquefied gases, non-flammable, charged with Nitrogen, Carbon dioxide or Air

1058

120

ΜΗ-ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΥΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ

Methylacetylene and Propadiene mixture, stabilized

1060

116P

ΜΕΘΥΛΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ, ΜΙΓΜΑ ΜΕΘΥΛΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΔΙΕΝΙΟΥ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Propadiene and Methylacetylene mixture, stabilized

1060

116P

ΜΕΘΥΛΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ, ΜΙΓΜΑ ΜΕΘΥΛΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΔΙΕΝΙΟΥ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Methylamine, anhydrous

1061

118

ΜΟΝΟΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ, ΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ, άνυδρη

Methyl bromide

1062

123

ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ ΑΕΡΙΑ ΦΑΣΗ

 

Methyl chloride

1063

115

XΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ;ΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ

Refrigerant gas R-40

1063

115

XΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ;ΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ

Methyl mercaptan

1064

117

ΜΕΘΑΝΟΘΕΙΟΛΗ;ΜΕΘΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΑΝΗ

 

Neon

1065

121

ΝΕΟΝ

Neon, compressed

1065

121

ΝΕΟΝ

Nitrogen

1066

121

ΑΖΩΤΟ

Nitrogen, compressed

1066

121

ΑΖΩΤΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ

Dinitrogen tetroxide

1067

124

ΤΕΤΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΤΟΥ

 

Dinitrogen tetroxide, liquefied

1067

124

ΤΕΤΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΤΟΥ, υγροποιημένο

 

Nitrogen dioxide

1067

124

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ του ΑΖΩΤΟΥ

   

Nitrogen dioxide, liquefied

1067

124

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ του ΑΖΩΤΟΥ, υγροποιημένο

 

Nitrogen peroxide, liquid

1067

124

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ του ΑΖΩΤΟΥ, υγρό

 

Nitrogen tetroxide, liquid

1067

124

ΤΕΤΑΡΤΟΞΕΙΔΙΟ του ΑΖΩΤΟΥ, υγρό

 

Nitrosyl chloride

1069

125

ΝΙΤΡΟΖΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ

 

Nitrous oxide

1070

122

ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΟΞΕΙΔΙΟ, ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ

Nitrous oxide, compressed

1070

122

ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΟΞΕΙΔΙΟ, ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ

Oil gas

1071

119

ΑΕΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΑΕΡΙΕΛΑΙΟ

  

Oil gas, compressed

1071

119

ΑΕΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ , ΑΕΡΙΕΛΑΙΟ, συμπιεσμένο

 

Oxygen

1072

122

ΟΞΥΓΟΝΟ

Oxygen, compressed

1072

122

ΟΞΥΓΟΝΟ, συμπιεσμένο

Oxygen, refrigerated liquid (cryogenic liquid)

1073

122

ΟΞΥΓΟΝΟ, ΥΓΡΟ υπό κατάψυξη, (ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΟ ΥΓΡΌ)

Butane

1075

115

BOYTANIO / ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΜΕΙΓΜΑ / ΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ / ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ / ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ ΜΕΙΓΜΑ / ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ / ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / LPG ΥΓΡΑΕΡΙΟ / ΑΕΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ / ΠΡΟΠΑΝΙΟ / ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΜΕΙΓΜΑ / ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

Butane mixture

1075

115

ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΜΕΙΓΜΑ

Butylene

1075

115

ΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ

Isobutane

1075

115

ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ

Isobutane mixture

1075

115

ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ ΜΕΙΓΜΑ

Isobutylene

1075

115

ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ

Liquefied petroleum gas

1075

115

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

LPG

1075

115

LPG ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Petroleum gases, liquefied

1075

115

ΑΕΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Propane

1075

115

ΠΡΟΠΑΝΙΟ

Propane mixture

1075

115

ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΜΕΙΓΜΑ

Propylene

1075

115

ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

CG

1076

125

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ;ΦΩΣΓΕΝΙΟ

 

Diphosgene

1076

125

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ;ΦΩΣΓΕΝΙΟ

 

DP

1076

125

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ;ΦΩΣΓΕΝΙΟ

 

Phosgene

1076

125

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ;ΦΩΣΓΕΝΙΟ

 

Propylene

1077

115

ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

Dispersant gas, n.o.s.

1078

126

ΨΥΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

Refrigerant gas, n.o.s.

1078

126

ΨΥΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

Sulfur dioxide

1079

125

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΘΕΙΟΥ

 

Sulfur dioxide, liquefied

1079

125

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΘΕΙΟΥ

 

Sulphur dioxide

1079

125

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΘΕΙΟΥ

 

Sulphur dioxide, liquefied

1079

125

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΘΕΙΟΥ

 

Sulfur hexafluoride

1080

126

ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ

Sulphur hexafluoride

1080

126

ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ

Tetrafluoroethylene, inhibited

1081

116P

ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Trifluorochloroethylene

1082

119P

ΤΡΙΦΘΟΡΟΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

 

Trifluorochloroethylene, inhibited

1082

119P

ΤΡΙΦΘΟΡΟΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

 

Trimethylamine, anhydrous

1083

118

ΑΝΥΔΡΗ ΤΡΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ

Vinyl bromide, inhibited

1085

116P

ΒΙΝΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Vinyl chloride

1086

116P

ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Vinyl chloride, inhibited

1086

116P

ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Vinyl chloride, stabilized

1086

116P

ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Vinyl methyl ether

1087

116P

ΒΙΝΥΛΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Vinyl methyl ether, inhibited

1087

116P

ΒΙΝΥΛΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Acetal

1088

127

ΑΚΕΤΑΛΗ

Acetaldehyde

1089

129

ΑΚΕΤΑΛΔΕΥΔΗ;ΑΙΘΑΝΑΛΗ

Acetone

1090

127

ΑΚΕΤΟΝΗ

Acetone oils

1091

127

ΕΛΑΙΟ ΑΚΕΤΟΝΗΣ

Acrolein, inhibited

1092

131P

2-ΠΡΟΠΕΝΑΛΗ;ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΑΛΔΕΥΔΗ-ΑΚΡΥΛΑΛΔΕΥΔΗ-ΑΚΡΟΛΕΙΝΗ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

 

Acrylonitrile, inhibited

1093

131P

ΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Allyl alcohol

1098

131

2-ΠΡΟΠΕΝ-1-ΟΛΗ;ΑΛΛΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

 

Allyl bromide

1099

131

ΑΛΛΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ, ΑΛΛΥΛΙΚΟ ΒΡΩΜΙΔΙΟ

Allyl chloride

1100

131

3-ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ;AΛΛΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ, ΑΛΛΥΛΙΚΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ

Amyl acetates

1104

129

ΟΞΙΚΟΣ ΑΜΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Amyl alcohols

1105

129

ΙΣΟΑΜΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

Pentanols

1105

129

ΠΕΝΤΑΝΟΛΗ

Amylamines

1106

132

Ν-ΑΜΥΛΑΜΙΝΗ

Amyl chloride

1107

129

ΑΜΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ, ΑΜΥΛΙΚΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ

n-Amylene

1108

128

1-ΠΕΝΤΕΝΙΟ

1-Pentene

1108

128

1-ΠΕΝΤΕΝΙΟ

Amyl formates

1109

129

ΜΥΡΜΗΚΙΚΟΣ ΑΜΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

n-Amyl methyl ketone

1110

127

Ν-ΑΜΥΛΟΜΕΘΥΛΟΚΕΤΟΝΗ

Amyl methyl ketone

1110

127

ΑΜΥΛΟΜΕΘΥΛΟΚΕΤΟΝΗ

Methyl amyl ketone

1110

127

2-ΕΠΤΑΝΟΝΗ

Amyl mercaptan

1111

130 

ΑΜΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΑΝΗ

Amyl nitrate

1112

140

ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΜΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΥΛΙΟ

Amyl nitrite

1113

129

ΝΙΤΡΩΔΗΣ ΑΜΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΑΜΥΛΙΟ

Benzene

1114

130 

ΒΕΝΖΟΛΙΟ

Butanols

1120

129

ΒΟΥΤΑΝΟΛΗ;ΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ;2-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ

Butyl alcohol

1120

129

ΒΟΥΤΑΝΟΛΗ;ΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ;2-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ

Butyl acetates

1123

129

ΟΞΙΚΟΣ Ν-ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

n-Butylamine

1125

132

Ν-ΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ

1-Bromobutane

1126

130 

1-ΒΡΩΜΟΒΟΥΤΑΝΙΟ

n-Butyl bromide

1126

130 

1-ΒΡΩΜΟΒΟΥΤΑΝΙΟ

Butyl chloride

1127

130 

ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ, ΧΛΩΡΟΒΟΥΤΑΝΙΑ

Chlorobutanes

1127

130 

ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ, ΧΛΩΡΟΒΟΥΤΑΝΙΑ

n-Butyl formate

1128

129

ΜΥΡΜΗΚΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Butyraldehyde

1129

129

ΒΟΥΤΥΡΑΛΔΕΥΔΗ;ΒΟΥΤΑΝΑΛΗ

Camphor oil

1130

128

1,2-ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ;ΕΛΑΙΟ ΚΑΜΦΟΡΑΣ

Carbon bisulfide

1131

131

ΔΙΘΕΙΑΝΘΡΑΚΑΣ, ΔΙΘΕΙΟΥΧΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Carbon bisulphide

1131

131

ΔΙΘΕΙΑΝΘΡΑΚΑΣ, ΔΙΘΕΙΟΥΧΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Carbon disulfide

1131

131

ΔΙΘΕΙΑΝΘΡΑΚΑΣ, ΔΙΘΕΙΟΥΧΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Carbon disulphide

1131

131

ΔΙΘΕΙΑΝΘΡΑΚΑΣ, ΔΙΘΕΙΟΥΧΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Adhesives (flammable)

1133

128

ΚΟΛΑ;ΚΟΛΛΕΣ (ΕΥΦΛΕΚΤΑ)

Cement (flammable)

1133

128

ΚΟΛΑ

Cement, container, linoleum, tile or wallboard, liquid

1133

128

ΚΟΛΑ

Cement, leather

1133

128

ΚΟΛΑ

Cement, liquid, n.o.s.

1133

128

ΚΟΛΑ

Cement, pyroxylin

1133

128

ΚΟΛΑ

Cement, roofing, liquid

1133

128

ΚΟΛΑ

Cement, rubber

1133

128

ΚΟΛΑ

Chlorobenzene

1134

130 

ΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ

Ethylene chlorohydrin

1135

131

2-ΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΟΛΗ;AΙΘΥΛΕΝΟ-ΧΛΩΡΟΎΔΡΙΝΗ

 

Coal tar distillates, flammable

1136

128

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΣΣΑΣ, ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ

Coating solution

1139

127

ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ, ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

Crotonaldehyde, inhibited

1143

131P

2-ΒΟΥΤΕΝΑΛΗ;ΚΡΟΤΟΝΑΛΔΕΥΔΗ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

 

Crotonaldehyde, stabilized

1143

131P

2-ΒΟΥΤΕΝΑΛΗ;ΚΡΟΤΟΝΑΛΔΕΥΔΗ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

 

Crotonylene

1144

128

ΚΡΟΤΟΝΥΛΕΝΙΟ

Cyclohexane

1145

128

ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ

Cyclopentane

1146

128

ΚΥΚΛΟΠΕΝΤΑΝΙΟ

Decahydronaphthalene

1147

130 

ΔΕΚΑΥΔΡΟΝΑΦΘΑΛΙΝΗ, ΔΕΚΑΥΔΡΟΝΑΦΘΑΛΕΝΙΟ

Diacetone alcohol

1148

129

ΔΙΑΚΕΤΟΝΗ-ΑΛΚΟΟΛΗ;ΤΕΧΝΙΚΗ;4-ΥΔΡΟΞΥ-4-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΠΕΝΤΑΝΟΝΗ;ΔΙΑΚΕΤΟΝΟ-ΑΛΚΟΟΛΗ

Butyl ethers

1149

128

ΔΙΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΕΣ;ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΔΙΒΟΥΤΥΛΑΙΘΗΡ

Dibutyl ethers

1149

128

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΔΙΒΟΥΤΥΛΑΙΘΗΡ

1,2-Dichloroethylene

1150

130P

1,2-ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Dichloroethylene

1150

130P

1,2-ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Dichloropentanes

1152

130 

ΔΙΧΛΩΡΟΠΕΝΤΑΝΙΑ

Ethylene glycol diethyl ether

1153

127

ΔΙΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ

Diethylamine

1154

132

ΔΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ

Diethyl ether

1155

127

ΔΙΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ;ΑΙΘΕΡΑΣ

Ethyl ether

1155

127

ΔΙΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ;ΑΙΘΕΡΑΣ

Diethyl ketone

1156

127

3-ΠΕΝΤΑΝΟΝΗ;ΔΙΑΙΘΥΛΟΚΕΤΟΝΗ

Diisobutyl ketone

1157

128

ΔΙΙΣΟΒΟΥΤΥΛΑΚΕΤΟΝΗ;2,6-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-4-ΕΠΤΑΝΟΝΗ;ΔΙ-ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΟΚΕΤΟΝΗ

Diisopropylamine

1158

132

ΔΙΙΣΟΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ

Diisopropyl ether

1159

127

ΔΙΙΣΟΠΡΟΠΥΛΑΙΘΕΡΑΣ

Dimethylamine, aqueous solution

1160

132

ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗΣ

Dimethylamine, solution

1160

132

ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗΣ

Dimethyl carbonate

1161

129

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΔΙΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Dimethyldichlorosilane

1162

155

ΔΙΜΕΘΥΛΟΔΙΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΟ, ΔΙΜΕΘΥΛΟΔΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ

 

1,1-Dimethylhydrazine

1163

131

Ν,Ν-ΔΙΜΕΘΥΛΥΔΡΑΖΙΝΗ

 

Dimethylhydrazine, unsymmetrical

1163

131

Ν,Ν-ΔΙΜΕΘΥΛΥΔΡΑΖΙΝΗ

 

Dimethyl sulfide

1164

130 

ΔΙΜΕΘΥΛΟΣΟΥΛΦΙΔΙΟ

Dimethyl sulphide

1164

130 

ΔΙΜΕΘΥΛΟΣΟΥΛΦΙΔΙΟ

Dioxane

1165

127

1,4-ΔΙΟΞΑΝΙΟ

Dioxolane

1166

127

1,3-ΔΙΟΞΟΛΑΝΗ, ΔΙΟΞΟΛΑΝΙΟ

Divinyl ether, inhibited

1167

128P

ΔΙΒΙΝΥΛΑΙΘΕΡΑΣ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Extracts, aromatic, liquid

1169

127

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ

Ethanol

1170

127

ΑΙΘΑΝΟΛΗ ;ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ

Ethanol, solution

1170

127

ΑΙΘΑΝΟΛΗ ;ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ

Ethyl alcohol

1170

127

ΑΙΘΑΝΟΛΗ ;ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ

Ethyl alcohol, solution

1170

127

ΑΙΘΑΝΟΛΗ ;ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ

Ethylene glycol monoethyl ether

1171

127

2-ΑΙΘΟΞΥΑΙΘΑΝΟΛΗ;ΑΙΘΥΛΙΓΛΥΚΟΛΗ;ΜΟΝΟΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ

Ethylene glycol monoethyl ether acetate

1172

129

ΟΞΙΚΟΣ ΜΟΝΟΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΥΛΕΝΟ ΓΛΥΚΟΛΗΣ

Ethyl acetate

1173

129

ΟΞΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Ethylbenzene

1175

130 

ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟ

Ethyl borate

1176

129

ΒΟΡΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

2-Ethylbutyl acetate

1177

130 

ΟΞΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΟΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Ethylbutyl acetate

1177

130 

ΟΞΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΟΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

2-Ethylbutyraldehyde

1178

130 

2-ΑΙΘΥΛΟΒΟΥΤΥΡΑΛΔΕΥΔΗ

Ethyl butyl ether

1179

127

ΑΙΘΥΛΟΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑΣ

Ethyl butyrate

1180

130

ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Ethyl chloroacetate

1181

155

ΧΛΩΡΟΞΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Ethyl chloroformate

1182

155

ΧΛΩΡΟΜΥΡΜΗΚΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

 

Ethyldichlorosilane

1183

139

ΑΙΘΥΛΟΔΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ

Ethylene dichloride

1184

131

1,2-ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

Ethyleneimine, inhibited /stabilized

1185

131P

ΑΖΙΡΙΔΙΝΗ;ΑΙΘΥΛΕΝΟΙΜΙΝΗ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

 

Ethylene glycol monomethyl ether

1188

127

2-ΜΕΘΟΞΥΑΙΘΑΝΟΛΗ;ΜΕΘΥΛΟΓΛΥΚΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ ΤΗΈ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ

Ethylene glycol monomethyl ether acetate

1189

129

ΟΞΙΚΟΣ 2-ΜΕΘΟΞΥΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ;ΟΞΙΚΟΣ ΜΟΝΟΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΥΛΕΝΟ ΓΛΥΚΟΛΗΣ;ΧΡΩΜΙΚΟΣ ΤΑΤΑΡΤΟΤΑΓΗΣ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Ethyl formate

1190

129

ΜΥΡΜΗΚΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Ethylhexaldehydes

1191

129

ΟΚΤΥΛΑΛΔΕΥΔΕΣ

Octyl aldehydes

1191

129

ΟΚΤΥΛΑΛΔΕΥΔΕΣ

Ethyl lactate

1192

129

ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Ethyl methyl ketone

1193

127

ΑΙΘΥΛΟΜΕΘΥΛΟΚΕΤΟΝΗ;ΒΟΥΤΡΑΝΟΝΗ;ΜΕΘΥΛΟΑΙΘΥΛΟΚΕΤΟΝΗ

Methyl ethyl ketone

1193

127

ΒΟΥΤΡΑΝΟΝΗ;ΜΕΘΥΛΟΑΙΘΥΛΟΚΕΤΟΝΗ

Ethyl nitrite, solution

1194

131

ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΙΤΡΩΔΟΥΣ ΑΙΘΥΛΙΟΥ;ΒΕΝΖΟ(2,6-ΔΙΧΛΩΡΟ) ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Ethyl propionate

1195

129

ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Ethyltrichlorosilane

1196

155

ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ

 

Extracts, flavoring, liquid

1197

127

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΥΓΡΑ

Extracts, flavouring, liquid

1197

127

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΥΓΡΑ

Formaldehyde, solution, flammable

1198

132

ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ...%;1%_CONC<5%

Formaldehyde, solutions (Formalin)

1198

132

ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ...%;1%_CONC<5%

Furaldehydes

1199

132P

2-ΦΟΥΡΑΛΔΕΥΔΗ;ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗ-ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΔΕΥΔΗ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Furfural

1199

132P

2-ΦΟΥΡΑΛΔΕΥΔΗ;ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗ-ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΔΕΥΔΗ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Furfuraldehydes

1199

132P

2-ΦΟΥΡΑΛΔΕΥΔΗ;ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗ-ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΔΕΥΔΗ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Fusel oil

1201

127

ΖΥΜΕΛΑΙΟ

Diesel fuel

1202

128

ΚΑΥΣΙΜΟ ΝΤΗΖΕΛ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Fuel oil

1202

128

ΚΑΥΣΙΜΟ ΝΤΗΖΕΛ

Fuel oil, no. 1,2,4,5,6

1202

128

ΚΑΥΣΙΜΟ ΝΤΗΖΕΛ

Gas oil

1202

128

ΚΑΥΣΙΜΟ ΝΤΗΖΕΛ

Heating oil, light

1202

128

ΚΑΥΣΙΜΟ ΝΤΗΖΕΛ, , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Gasoline

1203

128

ΒΕΝΖΙΝΗ / ΥΔΡΟΓΟΝΘΡΑΚΕΣ

Gasohol

1203

128

ΥΔΡΟΓΟΝΘΡΑΚΕΣ

Motor spirit

1203

128

ΥΔΡΟΓΟΝΘΡΑΚΕΣ

Petrol

1203

128

ΒΕΝΖΙΝΗ, ΝΑΦΘΑ

Nitroglycerin, solution in alcohol, with not more than 1% Nitroglycerin

1204

127

ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ

Spirits of Nitroglycerin, not exceeding 1% Nitroglycerin

1204

127

ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ

Heptanes

1206

128

ΕΠΤΑΝΙΟ

Hexaldehyde

1207

130 

ΕΞΑΛΔΕΥΔΗ

Hexanes

1208

128

EΞΑΝΙΟ

Neohexane

1208

128

N-EΞΑΝΙΟ

Ink, printer's, flammable

1210

129

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΑΝΗ

Printing ink, flammable

1210

129

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΑΝΗ

Printing ink related material

1210

129

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΑΝΗ

Isobutanol

1212

129

ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΟΛΗ

Isobutyl alcohol

1212

129

ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΟΛΗ

Isobutyl acetate

1213

129

ΟΞΙΚΟΣ ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Isobutylamine

1214

132

ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ

Isooctene

1216

128

ΙΣΟΟΚΤΕΝΙΟ

Isoprene, inhibited

1218

130P 

2-MEΘΥΛΟ-1,3-ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟ;ΙΣΟΠΡΕΝΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Isopropanol

1219

129

2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ;ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

Isopropyl alcohol

1219

129

2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ;ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

Isopropyl acetate

1220

129

ΟΞΙΚΟΣ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Isopropylamine

1221

132

2-ΑΜΙΝΟΠΡΟΠΑΝΙΟ;ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ

Isopropyl nitrate

1222

130 

ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Kerosene

1223

128

ΚΗΡΟΖΙΝΗ; ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗ IP5

Ketones, liquid, n.o.s.

1224

127

ΚΕΤΟΝΕΣ; 2-ΕΞΑΝΟΝΗ;ΜΕΘΥΛΟ-N-ΒΟΥΤΥΛΟΚΕΤΟΝΗ

Cigarette lighter, with flammable liquid

1226

128

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ

Lighters for cigars, cigarettes etc. with lighter fluid

1226

128

ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΡΑ, ΤΣΙΓΑΡΑ Κ.ΛΠ. ΜΕ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ ΡΕΥΣΤΟ

Lighters for cigars, cigarettes (flammable liquid)

1226

128

ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΡΑ, ΤΣΙΓΑΡΑ (ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ)

Mercaptan mixture, aliphatic;methyl-2-propanethiol

1228

131

ΜΕΡΚΑΠΤΑΝΕΣ;2-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΘΙΟΛΗ

Mercaptan mixture, liquid, flammable, poisonous, n.o.s.

1228

131

2-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΘΙΟΛΗ

Mercaptan mixture, liquid, flammable, toxic, n.o.s.

1228

131

2-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΘΙΟΛΗ

Mercaptan mixtures, liquid, n.o.s.

1228

131

2-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΘΙΟΛΗ

Mercaptans, liquid, flammable, poisonous, n.o.s.

1228

131

2-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΘΙΟΛΗ

Mercaptans, liquid, flammable, toxic, n.o.s.

1228

131

2-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΘΙΟΛΗ

Mesityl oxide;halloysit

1229

129

ΜΕΣΙΤΥΛΙΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ

Methanol

1230

131

ΜΕΘΑΝΟΛΗ;ΜΕΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

Methyl alcohol

1230

131

ΜΕΘΑΝΟΛΗ;ΜΕΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

Methyl acetate

1231

129

ΟΞΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Methylamyl acetate

1233

130 

ΟΞΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗΣ ΕΞΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, ΟΞΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΑΜΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Methylal

1234

127

ΜΕΘΥΛΑΛΗ

Methylamine, aqueous solution

1235

132

ΜΟΝΟΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ, ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗΣ

Methyl butyrate

1237

129

ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Methyl chloroformate

1238

155

ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, ΧΛΩΡΟΜΥΡΜΗΚΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

 

Methyl chloromethyl ether

1239

131

ΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ

 

Methyldichlorosilane

1242

139

ΜΕΘΥΛΟΔΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ

Methyl formate

1243

129

ΜΥΡΜΗΚΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Methylhydrazine

1244

131

ΜΕΘΥΛΟΥΔΡΑΖΙΝΗ

 

Methyl isobutyl ketone

1245

127

4-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΠΕΝΤΑΝΟΝΗ;ΜΕΘΥΛΙΣΟΒΟΥΤΥΛΟΚΕΤΟΝΗ

Methyl isopropenyl ketone, inhibited

1246

127P

ΜΕΘΥΛΟΙΣΟΠΡΟΠΕΝΥΛΑΚΕΤΟΝΗ

Methyl methacrylate monomer, inhibited

1247

129P

ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Methyl methacrylate monomer, uninhibited

1247

129P

ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Methyl propionate

1248

129

ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Methyl propyl ketone

1249

127

ΜΕΘΥΛΟΠΡΟΠΥΛΟΚΕΤΟΝΗ

Methyltrichlorosilane

1250

155

ΜΕΘΥΛΟΤΡΙΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΟ, ΜΕΘΥΛΟΤΡΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ

 

Methyl vinyl ketone

1251

131P

ΜΕΘΥΛΟΒΙΝΥΛΟΚΕΤΟΝΗ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

 

Methyl vinyl ketone, stabilized

1251

131P

ΜΕΘΥΛΟΒΙΝΥΛΟΚΕΤΟΝΗ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

 

Nickel carbonyl

1259

131

ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

 

Nitromethane

1261

129

ΝΙΤΡΟΜΕΘΑΝΙΟ

Isooctane

1262

128

ΟΚΤΑΝΙΟ;ΙΣΟΟΚΤΑΝΙΟ

Octanes

1262

128

ΟΚΤΑΝΙΟ

S

1263

128

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ, ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΑ, ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ

Paint related material (flammable)

1263

128

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ, ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΑ

Paraldehyde

1264

129

2,4,6-ΤΡΙΜΕΘΥΛΟ-1,3,5-ΤΡΙΟΞΑΝΙΟ;ΠΑΡΑΛΔΕΥΔΗ

Isopentane

1265

128

ΠΕΝΤΑΝΙΟ;ΜΕΘΥΛΟΒΟΥΤΑΝΙΟ

n-Pentane

1265

128

ΠΕΝΤΑΝΙΟ;ΜΕΘΥΛΟΒΟΥΤΑΝΙΟ

Pentanes

1265

128

ΠΕΝΤΑΝΙΟ;ΜΕΘΥΛΟΒΟΥΤΑΝΙΟ

Perfumery products, with flammable solvents

1266

127

ΑΡΩΜΑΤΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

Petroleum crude oil

1267

128

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Petroleum distillates, n.o.s.

1268

128

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, N.O.S. Ή ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ N.O.S

Petroleum products, n.o.s.

1268

128

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, N.O.S. Ή ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ N.O.S

Oil, petroleum, n.o.s.

1270

128

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Petroleum oil

1270

128

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Pine oil

1272

129

ΕΛΑΙΟ ΠΕΥΚΗΣ, ΡΕΤΣΙΝΙ

n-Propanol

1274

129

1-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ;ΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

normal Propyl alcohol

1274

129

1-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ;ΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ

Propyl alcohol, normal

1274

129

1-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ;ΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

Propionaldehyde

1275

129

ΠΡΟΠΑΝΑΛΗ;ΠΡΟΠΙΟΝΑΛΔΕΥΔΗ

n-Propyl acetate

1276

129

ΟΞΙΚΟΣ ΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Monopropylamine

1277

132

1-ΑΜΙΝΟΠΡΟΠΑΝΙΟ;ΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ

Propylamine

1277

132

1-ΑΜΙΝΟΠΡΟΠΑΝΙΟ;ΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗ

1-Chloropropane

1278

129

ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ;ΠΡΟΠΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ

Propyl chloride

1278

129

ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ;ΠΡΟΠΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ

1,2-Dichloropropane

1279

130 

1,2-ΔΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ

Dichloropropane

1279

130 

ΔΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ

Propylene dichloride

1279

130 

ΔΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ

Propylene oxide

1280

127P

ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ;ΜΕΘΥΛΟΞΙΡΑΝΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Propyl formates

1281

129

ΦΟΡΜΙΚΟ ΠΡΟΠΥΛΙΟ;ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΦΟΡΜΙΚΟΥ ΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑ, ΜΥΡΜΗΚΙΚΟΙ ΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΕΣ

Pyridine

1282

129

ΠΥΡΙΔΙΝΗ

Rosin oil

1286

127

ΡΕΤΣΙΝΕΛΑΙΟ, ΛΑΔΙ ΚΟΛΟΦΩΝΙΟΥ, ΡΗΤΙΝΟΠΙΣΣΑ

Rubber solution

1287

127

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Shale oil

1288

128

ΕΛΑΙΟ ΑΡΓΙΛΙΚΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ, ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ

Sodium methylate, alcohol mixture

1289

132

ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕΘΥΛΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

Sodium methylate, solution in alcohol

1289

132

ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕΘΥΛΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

Ethyl silicate

1292

129

ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΑΙΘΥΛΙΟ;ΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Tetraethyl silicate

1292

129

ΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ;ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΑΙΘΥΛΙΟ

Tinctures, medicinal

1293

127

ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΜΑ

Toluene

1294

130 

ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ

Trichlorosilane

1295

139

ΤΡΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ;ΣΙΛΙΚΟΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ

Triethylamine

1296

132

ΤΡΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ

Trimethylamine, aqueous solution

1297

132

ΤΡΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ

Trimethylchlorosilane

1298

155

ΤΡΙΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ

 

Turpentine

1299

128

ΤΕΡΕΒΙΝΘΕΛΑΙΟ, ΤΟΥΡΠΕΝΤΙΝΗΣ

Turpentine substitute

1300

128

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΤΟΥΡΠΕΝΤΙΝΗΣ

Vinyl acetate

1301

129P

ΟΞΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, ΟΞΙΚΟ ΒΙΝΥΛΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Vinyl acetate, inhibited

1301

129P

ΟΞΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Vinyl ethyl ether

1302

127P

ΒΙΝΥΛΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Vinyl ethyl ether, inhibited

1302

127P

ΒΙΝΥΛΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Vinylidene chloride, inhibited

1303

130P 

ΒΙΝΥΛΙΔΕΝΟΧΛΩΡΙΔΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Vinyl isobutyl ether

1304

127P

ΒΙΝΥΛΙΣΟΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑΣ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Vinyl isobutyl ether, inhibited

1304

127P

ΒΙΝΥΛΙΣΟΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑΣ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

Vinyltrichlorosilane

1305

155P

ΒΙΝΥΛΟΤΡΙΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΟ, ΒΥΝΙΛΟΤΡΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

 

Vinyltrichlorosilane, inhibited

1305

155P

ΒΙΝΥΛΟΤΡΙΧΛΩΡΟΠΥΡΙΤΙΟ, ΒΥΝΙΛΟΤΡΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ (ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ)

[Προσοχή κίνδυνος πολυμερισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες]

 

Wood preservatives, liquid

1306

129

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ, ΥΓΡΑ

Xylenes

1307

130 

ΞΥΛΟΛΙΟ;ΜΕΙΓΜΑ ΙΣΟΜΕΡΩΝ ;ΕΑΝ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΕΩΣ _ 21 C, ΞΥΛΕΝΙΑ

Zirconium metal, liquid, suspension

1308

170

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ, υγρό

Zirconium suspended in a flammable liquid

1308

170

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ ΣΕ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ

Zirconium suspended in a liquid (flammable)

1308

170

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ ΣΕ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟ ΥΓΡΟ

Aluminum powder, coated

1309

170

ΣΚΟΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ammonium picrate, wetted with not less than 10% water

1310

113

ΠΙΚΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ

Borneol

1312

133

ΒΟΡΝΕΟΛΗ (ΒΟΡΝΕΟΚΑΜΦΟΡΑ)

Calcium resinate

1313

133

ΡΗΤΙΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Calcium resinate, fused

1314

133

ΡΗΤΙΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Cobalt resinate, precipitated

1318

133

ΡΗΤΙΝΙΚΟ ΚΟΒΑΛΤΙΟ

Dinitrophenol, wetted with not less than 15% water

1320

113

ΔΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ

Dinitrophenolates, wetted with not less than 15% water

1321

113

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΔΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗΣ

Dinitroresorcinol, wetted with not less than 15% water

1322

113

ΔΙΝΙΤΡΟΡΕΣΟΡΤΣΙΝΟΛΗ, ΔΙΝΙΤΡΟΡΕΖΟΡΚΙΝΗ νωπή

Ferrocerium

1323

170

ΣΙΔΗΡΟΔΗΜΗΤΡΙΟ

Film

1324

133

FILMS,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΝΙΤΡΟΚΕΛΛΟΥΟΛΗ, ΜΕΒΡΑΝΕΣ

Films, nitrocellulose base

1324

133

FILMS,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΝΙΤΡΟΚΕΛΛΟΥΟΛΗ, ΜΕΒΡΑΝΕΣ ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Air bag inflators

1325

133

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ, στερεά

Air bag modules

1325

133

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ, στερεά

Antimony sulfide, solid

1325

133

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ, στερεά

Antimony sulphide, solid

1325

133

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ, στερεά

Burnt cotton, not picked

1325

133

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ, στερεά

Cosmetics, n.o.s.

1325

133

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ, στερεά, Ε.Α.Ο.

Drugs, n.o.s.

1325

133

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ, στερεά, Ε.Α.Ο.

Flammable solid, n.o.s.

1325

133

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ, στερεά, Ε.Α.Ο.

Flammable solid, organic, n.o.s.

1325

133

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ, στερεά, Ε.Α.Ο.

Fusee (rail or highway)

1325

133

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ, στερεά, Ε.Α.Ο.

Medicines, flammable, solid, n.o.s.

1325

133

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ, στερεά, Ε.Α.Ο.

N-Methyl-N'-Nitro-N-Nitrosoguanidine

1325

133

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ, στερεά, Ε.Α.Ο.

Pyroxylin plastic, rod, sheet, roll, tube or scrap

1325

133

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ, στερεά, Ε.Α.Ο.

Smokeless powder for small arms

1325

133

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ, στερεά, Ε.Α.Ο.

Hafnium powder, wetted with not less than 25% water

1326

170

ΣΚΟΝΗ ΑΦΝΙΟΥ

Hay, wet, damp or contaminated with oil

1327

133

ΣΑΝΟΣ,ΔΙΑΒΡΕΓΜΕΝΟΣ , ΥΓΡΟΣ Η ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Straw, wet, damp or contaminated with oil

1327

133

ΑΧΥΡΟ,ΔΙΑΒΡΕΓΜΕΝΟ , ΥΓΡΟ Η ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Bhusa, wet, damp or contaminated with oil

1327

133

BHUSA, ΔΙΑΒΡΕΓΜΕΝΗ, ΥΓΡΗ Ή ΕΠΙΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Hexamethylenetetramine

1328

133

ΕΞΑΜΙΝΗ;ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟΤΕΤΡΑΜΙΝΗ

Hexamine

1328

133

ΕΞΑΜΙΝΗ

Manganese resinate

1330

133

ΡΗΤΙΝΙΚΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ

Matches, "strike anywhere"

1331

133

ΣΠΙΡΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΥΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ   

Metaldehyde

1332

133

ΜΕΤΑΛΔΕΥΔΗ

Cerium, slabs, ingots or rods

1333

170

ΣΑΙΡΙΟ, ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Naphthalene, crude

1334

133

ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ

Naphthalene, refined

1334

133

ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ

Nitroguanidine (Picrite), wetted with not less than 20% water

1336

113

ΝΙΤΡΟΓΟΥΑΝΙΔΙΝΗ, ΠΙΚΡΙΤΗΣ

Nitroguanidine, wetted with not less than 20% water

1336

113

ΝΙΤΡΟΓΟΥΑΝΙΔΙΝΗ, ΠΙΚΡΙΤΗΣ

Picrite, wetted

1336

113

ΝΙΤΡΟΓΟΥΑΝΙΔΙΝΗ, ΠΙΚΡΙΤΗΣ

Nitrostarch, wet, with not less than 30% alcohol or solvent

1337

113

ΝΙΤΡΑΜΥΛΟ, νωπό, ΥΓΡΟ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 30%  ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ Η ΔΙΑΛΥΤΗ

Nitrostarch, wetted with not less than 20% water

1337

113

ΝΙΤΡΑΜΥΛΟ, νωπό, ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΥΔΩΡ 20%

Nitrostarch, wetted with not less than 30% solvent

1337

113

ΝΙΤΡΑΜΥΛΟ, νωπό ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 30%  ΔΙΑΛΥΤΗ

Phosphorus, amorphous

1338

133

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Phosphorus, amorphous, red

1338

133

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Red phosphorus

1338

133

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Red phosphorus, amorphous

1338

133

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Phosphorus heptasulfide, free from yellow and white Phosphorus

1339

139

ΕΠΤΑΣΟΥΛΦΙΔΙΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥ, ΕΠΤΑΘΕΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Phosphorus heptasulphide, free from yellow and white Phosphorus

1339

139

ΕΠΤΑΣΟΥΛΦΙΔΙΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥ, ΕΠΤΑΘΕΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Phosphorus pentasulfide, free from yellow or white Phosphorus

1340

139

ΠΕΝΤΑΘΕΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ

 

Phosphorus pentasulphide, free from yellow or white Phosphorus

1340

139

ΠΕΝΤΑΘΕΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ

 

Phosphorus sesquisulfide, free from yellow and white Phosphorus

1341

139

ΤΕΤΡΑΘΕΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟ ΦΩΣΦΟΡΟ

Phosphorus trisulfide, free from yellow and white Phosphorus

1343

139

ΤΡΙΣΟΥΛΦΙΔΙΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥ, ΤΡΙΘΕΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Phosphorus trisulphide, free from yellow and white Phosphorus

1343

139

ΤΡΙΣΟΥΛΦΙΔΙΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥ, ΤΡΙΘΕΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Picric acid, wet, with not less than 10% water

1344

113

ΤΡΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ

Trinitrophenol, wetted with not less than 30% water

1344

113

ΤΡΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ

Rubber scrap, powdered or granulated

1345

133

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ, ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Rubber shoddy, powdered or granulated

1345

133

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ, ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Silicon powder, amorphous

1346

170

ΣΚΟΝΗ ΠΥΡΙΤΙΟΥ

Silver picrate, wetted with not less than 30% water

1347

113

ΠΙΚΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΡΕΓΜΕΝΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 30% ΑΠΟ ΥΔΩΡ

Sodium dinitro-o-cresolate, wetted with not less than 15% water

1348

113

ΔΙΝΙΤΡΟ –Ο- ΚΡΕΖΟΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΠΟΥ ΒΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 15% ΥΔΩΡ

Sodium dinitro-ortho-cresolate, wetted

1348

113

ΔΙΝΙΤΡΟ –Ο- ΚΡΕΖΟΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΒΡΕΓΜΕΝΟ

Sodium picramate, wetted with not less than 20% water

1349

113

ΠΙΚΡΑΜΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΥΓΡΟ

Sulfur

1350

133

ΘΕΙΟ

Sulphur

1350

133

ΘΕΙΟ

Titanium powder, wetted with not less than 25% water

1352

170

ΣΚΟΝΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

Fabrics impregnated with weakly nitrated Nitrocellulose, n.o.s.

1353

133

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΙΝΕΣ, με ΝΙΤΡΩΜΕΝΗ ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ελαφρώς

Fibers impregnated with weakly nitrated Nitrocellulose, n.o.s.

1353

133

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΙΝΕΣ, με ΝΙΤΡΩΜΕΝΗ ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ελαφρώς

Fibres impregnated with weakly nitrated Nitrocellulose, n.o.s.

1353

133

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΙΝΕΣ, με ΝΙΤΡΩΜΕΝΗ ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ελαφρώς

Toe puffs, nitrocellulose base

1353

133

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΙΝΕΣ, με ΝΙΤΡΩΜΕΝΗ ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ελαφρώς

Trinitrobenzene, wetted with not less than 30% water

1354

113

ΤΡΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ

Trinitrobenzoic acid, wetted with not less than 30% water

1355

113

ΤΡΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΙΚΟ ΟΞΥ

TNT, wetted with not less than 30% water

1356

113

ΤΡΙΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΟΛΙΟ

Trinitrotoluene, wetted with not less than 30% water

1356

113

ΤΡΙΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΟΛΙΟ

Urea nitrate, wetted with not less than 20% water

1357

113

ΝΙΤΡΙΚΗ ΟΥΡΙΑ

Zirconium metal, powder, wet

1358

170

ΣΚΟΝΗ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ

Zirconium powder, wetted with not less than 25% water

1358

170

ΣΚΟΝΗ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ

Calcium phosphide

1360

139

ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

 

Carbon, animal or vegetable origin

1361

133

ΑΝΘΡΑΚΑΣ, ζωικής ή φυτικής προέλευσης

Charcoal

1361

133

ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Charcoal, briquettes

1361

133

ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Charcoal, shell

1361

133

ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Charcoal, wood, ground, crushed, granulated or pulverized

1361

133

ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Charcoal screenings, made from "Pinon" wood

1361

133

ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Charcoal screenings, other than "Pinon" wood screenings

1361

133

ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Carbon, activated

1362

133

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Copra

1363

135

ΕΠΙΚΑΡΠΥΟ ΤΟΥ ΚΟΚΟΚΑΡΥΟΥ, (ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΟΣ ΚΑΡΠΟΣ ΚΑΚΑΟ), ΕΝΔΟΚΑΡΠΙΟ του ΚΟΚΟΚΑΡΥΟΥ

Cotton waste, oily

1364

133

ΕΛΑΙΩΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΧΡΗΣΤΟ ελαιώδες

Cotton

1365

133

ΒΑΒΜΑΚΙ

Cotton, wet

1365

133

ΒΑΒΜΑΚΙ, νωπό

Diethylzinc

1366

135

ΔΙΑΙΘΥΛΟΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

p-Nitrosodimethylaniline

1369

135

Π-ΝΙΤΡΟΖΟΔΙΜΕΘΥΛΟΑΝΙΛΙΝΗ

Dimethylzinc

1370

135

ΔΙΜΕΘΥΛΟΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Fiber, animal or vegetable, n.o.s., burnt, wet or damp

1372

133

ΖΩΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΝΕΣ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ

Fibers

1372

133

ΙΝΕΣ

Fabrics, animal, synthetic or vegetable, n.o.s., with oil

1373

133

ΖΩΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ

Fiber, animal, synthetic or vegetable, n.o.s., with oil

1373

133

ΖΩΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ

Fibres, animal, synthetic or vegetable, n.o.s., with oil

1373

133

ΖΩΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ

Fish meal, unstabilized

1374

133

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Fish meal containing less than 6% or more than 12% water

1374

133

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Fish scrap, unstabilized

1374

133

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Fish scrap containing less than 6% or more than 12% water

1374

133

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Iron oxide, spent

1376

135

ΟΞΕΙΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ

Iron sponge, spent

1376

135

ΟΞΕΙΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ

Metal catalyst, wetted

1378

170

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

Paper, unsaturated oil treated

1379

133

ΧΑΡΤΙ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΑΔΙΑ

Pentaborane

1380

135

ΠΕΝΤΑΒΟΡΑΝΙΟ

 

Phosphorus, white, dry or under water or in solution

1381

136

ΦΩΣΦΟΡΟΣ;ΛΕΥΚΟΣ , ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Phosphorus, yellow, dry or under water or in solution

1381

136

ΦΩΣΦΟΡΟΣ;ΛΕΥΚΟΣ , ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ

White phosphorus, dry

1381

136

ΦΩΣΦΟΡΟΣ;ΛΕΥΚΟΣ , ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ

White phosphorus, in solution

1381

136

ΦΩΣΦΟΡΟΣ;ΛΕΥΚΟΣ , ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ

White phosphorus, under water

1381

136

ΦΩΣΦΟΡΟΣ;ΛΕΥΚΟΣ , ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Yellow phosphorus, dry

1381

136

ΦΩΣΦΟΡΟΣ;ΛΕΥΚΟΣ , ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Yellow phosphorus, in solution

1381

136

ΦΩΣΦΟΡΟΣ;ΛΕΥΚΟΣ , ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Yellow phosphorus, under water

1381

136

ΦΩΣΦΟΡΟΣ;ΛΕΥΚΟΣ , ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Potassium sulfide, anhydrous

1382

135

ΘΕΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ; ΑΝΥΔΡΟ ΣΟΥΛΦΙΙΔΙΟ ΚΑΛΙΟΥ

Potassium sulfide, with less than 30% water of crystallization

1382

135

ΘΕΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ

Potassium sulfide, with less than 30% water of hydration

1382

135

ΘΕΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ

Potassium sulphide, anhydrous

1382

135

ΘΕΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ

Potassium sulphide, with less than 30% water of crystallization

1382

135

ΘΕΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ

Potassium sulphide, with less than 30% water of hydration

1382

135

ΘΕΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ

Aluminum powder, pyrophoric

1383

135

ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Pyrophoric alloy, n.o.s.

1383

135

ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Pyrophoric metal, n.o.s.

1383

135

ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Sodium dithionite

1384

135

ΔΙΘΕΙΟΝΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ;ΥΔΡΟΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

 

Sodium hydrosulfite

1384

135

ΔΙΘΕΙΟΝΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ;ΥΔΡΟΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

 

Sodium hydrosulphite

1384

135

ΔΙΘΕΙΟΝΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ;ΥΔΡΟΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

 

Sodium sulfide, anhydrous

1385

135

ΘΕΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ;ΑΝΥΔΡΟ ΣΟΥΛΦΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ

Sodium sulfide, with less than 30% water of crystallization

1385

135

ΘΕΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ;ΑΝΥΔΡΟ ΣΟΥΛΦΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ

Sodium sulphide, anhydrous

1385

135

ΘΕΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ;ΑΝΥΔΡΟ ΣΟΥΛΦΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ

Sodium sulphide, with less than 30% water of crystallization

1385

135

ΘΕΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ;ΑΝΥΔΡΟ ΣΟΥΛΦΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ

Seed cake, with more than 1.5% oil and not more than 11% moisture

1386

135

ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑ ΣΠΟΡΩΝ με περισσότερο από 1,5% έλαιο και όχι περισσότερη από 11% υγρασία

Wool waste, wet

1387

133

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΑΛΛΙΟΥ υγρά, ΜΑΛΛΙ ΑΧΡΗΣΤΟ νωπό

Alkali metal amalgam

1389

138

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΜΑΓΑΛΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Alkali metal amalgam, liquid

1389

138

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΜΑΓΑΛΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Alkali metal amalgam, solid

1389

138

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΜΑΓΑΛΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Alkali metal amides

1390

139

ΑΜΙΔΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Alkali metal dispersion

1391

138

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Alkaline earth metal dispersion

1391

138

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Alkaline earth metal amalgam

1392

138

ΑΜΑΓΑΛΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

Alkaline earth metal alloy, n.o.s.

1393

138

ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

Aluminum carbide

1394

138

ΚΑΡΒΙΔΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Aluminum ferrosilicon powder

1395

139

ΣΚΟΝΗ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Aluminum powder, uncoated

1396

138

ΣΚΟΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ;ΑΡΓΙΛΛΙΟ ΣΚΟΝΗ (ΠΥΡΟΦΟΡΟΣ)

Aluminum phosphide

1397

139

ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟ ΑΡΓΙΛΛΙΟ

 

Aluminum silicon powder, uncoated

1398

138

AΛΟΥΜΙΝΟ ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ

Barium

1400

138

ΒΑΡΙΟ

Calcium

1401

138

ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Calcium metal, crystalline

1401

138

ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Calcium carbide

1402

138

ΑΝΘΡΑΚΑΣΒΕΣΤΙΟ

Calcium cyanamide, with more than 0.1% Calcium carbide

1403

138

ΚΥΑΝΑΜΙΔΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Calcium hydride

1404

138

ΥΔΡΙΔΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Calcium silicide

1405

138

ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Calcium silicon

1406

138

ΠΥΡΙΤΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Caesium

1407

138

ΚΑΙΣΙΟ

Cesium

1407

138

ΚΑΙΣΙΟ

Ferrosilicon

1408

139

ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΙΟ

Hydrides, metal, n.o.s.

1409

138

ΥΔΡΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Metal hydrides, water-reactive, n.o.s.

1409

138

ΥΔΡΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Lithium aluminum hydride

1410

138

ΥΔΡΙΔΙΟ ΛΙΘΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Lithium aluminum hydride, ethereal

1411

138

ΥΔΡΙΔΙΟ ΛΙΘΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΥΔΡΙΔΙΟ ΛΙΘΑΡΓΙΛΙΟΥ

Lithium amide

1412

139

ΑΜΙΔΙΟ ΛΙΘΙΟΥ

 

Lithium borohydride

1413

138

ΒΟΡΟΥΔΡΙΔΙΟ ΛΙΘΙΟΥ

Lithium hydride

1414

138

ΥΔΡΙΔΙΟ ΛΙΘΙΟΥ

Lithium

1415

138

ΛΙΘΙΟ

Lithium silicon

1417

138

ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟ ΛΙΘΙΟ

Magnesium alloys powder

1418

138

ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΚΟΝΗ (ΠΥΡΟΦΟΡΟΣ)

Magnesium powder

1418

138

ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΚΟΝΗ (ΠΥΡΟΦΟΡΟΣ)

Magnesium aluminum phosphide

1419

139

ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Potassium, metal alloys

1420

138

ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ

Potassium, metal liquid alloy

1420

138

ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ

Alkali metal alloy, liquid, n.o.s.

1421

138

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Potassium sodium alloys

1422

138

ΚΡΑΜΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

Sodium potassium alloys

1422

138

ΚΡΑΜΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

Rubidium

1423

138

ΡΟΥΒΙΔΙΟ

Rubidium metal

1423

138

ΡΟΥΒΙΔΙΟ

Sodium borohydride

1426

138

ΒΟΡΟΥΔΡΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ

Sodium hydride

1427

138

ΥΔΡΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ

Sodium

1428

138

ΝΑΤΡΙΟ

Sodium methylate

1431

138

ΜΕΘΥΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Sodium methylate, dry

1431

138

ΜΕΘΥΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Sodium phosphide

1432

139

ΦΩΣΦΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ

 

Stannic phosphides

1433

139

ΦΩΣΦΙΔΙΑ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ

Zinc ashes

1435

138

ΤΕΦΡΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Zinc dross

1435

138

ΤΕΦΡΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Zinc residue

1435

138

ΤΕΦΡΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Zinc skimmings

1435

138

ΤΕΦΡΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Zinc dust

1436

138

ΣΚΟΝΗ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Zinc powder

1436

138

ΣΚΟΝΗ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Zirconium hydride

1437

138

ΥΔΡΙΔΙΟ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ

Aluminum nitrate

1438

140

ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Ammonium dichromate

1439

141

ΔΙXΡΩΜΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ

Ammonium perchlorate

1442

143

ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ

Ammonium persulfate

1444

140

ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ

Ammonium persulphate

1444

140

ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ

Barium chlorate

1445

141

ΧΛΩΡΙΚΟ ΒΑΡΙΟ

Barium chlorate, wet

1445

141

ΧΛΩΡΙΚΟ ΒΑΡΙΟ

Barium nitrate

1446

141

ΝΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΙΟ

Barium perchlorate

1447

141

ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΒΑΡΙΟ

Barium permanganate

1448

141

ΥΠΕΡΜΑΓΚΑΝΙΚΟ ΒΑΡΙΟ

Barium peroxide

1449

141

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΒΑΡΙΟΥ

Bromates, inorganic, n.o.s.

1450

141

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΡΩΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Caesium nitrate

1451

140

ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΙΣΙΟ

Cesium nitrate

1451

140

ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΙΣΙΟ

Calcium chlorate

1452

140

ΧΛΩΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Calcium chlorite

1453

140

ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Calcium nitrate

1454

140

ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Calcium perchlorate

1455

140

ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Calcium permanganate

1456

140

ΥΠΕΡΜΑΓΚΑΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Calcium peroxide

1457

140

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Borate and Chlorate mixtures

1458

140

ΧΛΩΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΙΚΟ ΜΙΓΜΑ

Chlorate and Borate mixtures

1458

140

ΧΛΩΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΙΚΟ ΜΙΓΜΑ

Chlorate and Magnesium chloride mixture

1459

140

ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Magnesium chloride and Chlorate mixture

1459

140

ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Chlorate, n.o.s., wet

1461

140

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΛΩΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ

Chlorates, inorganic, n.o.s.

1461

140

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΛΩΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ

Chlorites, inorganic, n.o.s.

1462

143

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΛΩΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ

Chromic acid, solid

1463

141

ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ

Chromic acid mixture, dry

1463

141

ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ

Chromium trioxide, anhydrous

1463

141

ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ

Didymium nitrate

1465

140

ΝΙΤΡΙΚΟ ΔΙΔΥΜΙΟ

Ferric nitrate

1466

140

ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ

Guanidine nitrate

1467

143

ΝΙΤΡΙΚΗ ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΗ

Lead nitrate

1469

141

ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ

Lead perchlorate

1470

141

ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ

Lead perchlorate, solid

1470

141

ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ

Lead perchlorate, solution

1470

141

ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ

Lithium hypochlorite, dry

1471

140

ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΛΙΘΙΟ

Lithium hypochlorite mixture

1471

140

ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΛΙΘΙΟ

Lithium hypochlorite mixtures, dry

1471

140

ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΛΙΘΙΟ

Lithium peroxide

1472

143

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΛΙΘΙΟΥ

Magnesium bromate

1473

140

ΒΡΩΜΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Magnesium nitrate

1474

140

ΝΙΤΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Magnesium perchlorate

1475

140

ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Magnesium peroxide

1476

140

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Ammonium sulfate nitrate

1477

140

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ

Ammonium sulphate nitrate

1477

140

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ

Nitrate, n.o.s.

1477

140

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ

Nitrates, inorganic, n.o.s.

1477

140

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ

Compound, tree or weed killing, solid (oxidizer)

1479

140

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

Cosmetics, n.o.s.

1479

140

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

Drugs, n.o.s.

1479

140

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

Medicines, oxidizing substances, solid, n.o.s.

1479

140

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

Oxidizing solid, n.o.s.

1479

140

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

Oxidizing substances, solid, n.o.s.

1479

140

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

Perchlorate, n.o.s.

1481

140

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Perchlorates, inorganic, n.o.s.

1481

140

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Permanganate, n.o.s.

1482

140

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΑ ΑΛΑΤΑ, Ε.Α.Ο.

Permanganates, inorganic, n.o.s.

1482

140

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΑ ΑΛΑΤΑ, Ε.Α.Ο.

Peroxides, inorganic, n.o.s.

1483

140

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ

Potassium bromate

1484

140

ΒΡΩΜΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Potassium chlorate

1485

140

ΧΛΩΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Potassium nitrate

1486

140

ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Potassium nitrate and Sodium nitrite mixture

1487

140

ΜΙΓΜΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΤΡΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

Sodium nitrite and Potassium nitrate mixtures

1487

140

ΜΙΓΜΑ ΝΙΤΡΩΔΟΥΣ ΚΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ

Sodium nitrite mixture

1487

140

ΜΙΓΜΑ ΝΙΤΡΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

Potassium nitrite

1488

140

ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΚΑΛΙΟ

Potassium perchlorate

1489

140

YΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Potassium permanganate

1490

140

ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Potassium peroxide

1491

144

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΚΑΛΙΟΥ

Potassium persulfate

1492

140

ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Potassium persulphate

1492

140

ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Silver nitrate

1493

140

ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

Sodium bromate

1494

141

ΒΡΩΜΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Sodium chlorate

1495

140

ΧΛΩΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Sodium chlorite

1496

143

ΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

Sodium nitrate

1498

140

ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Potassium nitrate and Sodium nitrate mixture

1499

140

ΜΙΓΜΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ

Sodium nitrate and Potassium nitrate mixture

1499

140

ΜΙΓΜΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ

Sodium nitrite

1500

140

ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

Sodium perchlorate

1502

140

ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Sodium permanganate

1503

140

ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Sodium peroxide

1504

144

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ

Sodium persulfate

1505

140

ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Sodium persulphate

1505

140

ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Strontium chlorate

1506

143

ΧΛΩΡΙΚΟ ΣΤΡΟΝΤΙΟ

Strontium chlorate, solid

1506

143

ΧΛΩΡΙΚΟ ΣΤΡΟΝΤΙΟ

Strontium chlorate, solution

1506

143

ΧΛΩΡΙΚΟ ΣΤΡΟΝΤΙΟ

Strontium nitrate

1507

140

ΝΙΤΡΙΚΟ ΣΤΡΟΝΤΙΟ

Strontium perchlorate

1508

140

ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΣΤΡΟΝΤΙΟ

Strontium peroxide

1509

143

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΣΤΡΟΝΤΙΟΥ

Tetranitromethane

1510

143

ΤΕΤΡΑΝΙΤΡΟΜΕΘΑΝΙΟ

 

Urea hydrogen peroxide

1511

140

ΟΥΡΙΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Urea peroxide

1511

140

ΟΥΡΙΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Zinc ammonium nitrite

1512

140

ΝΙΤΡΩΔΗΣ ΑΜΜΩΝΙΟΥΧΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Zinc chlorate

1513

140

ΧΛΩΡΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Zinc nitrate

1514

140

ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Zinc permanganate

1515

140

ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Zinc peroxide

1516

143

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Zirconium picramate, wetted with not less than 20% water

1517

113

ΠΙΚΡΑΜΙΚΟ ΖΙΡΚΟΝΙΟ

Acetone cyanohydrin, stabilized

1541

155

2-KΥΑΝΟ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ;ΑΚΕΤΟΝΟΚΥΑΝΙΔΡΙΝΗ ΑΚΕΤΟΝΗ ΚΥΑΝΟΥΔΡΙΝΗ

 

Alkaloids, solid, n.o.s. (poisonous)

1544

151

ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΟ, N.O.S

Alkaloid salts, solid, n.o.s. (poisonous)

1544

151

ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΟ, N.O.S

Allyl isothiocyanate, inhibited

1545

155

ΙΣΟΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚΟ ΑΛΛΥΛΙΟ

Allyl isothiocyanate, stabilized

1545

155

ΙΣΟΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚΟ ΑΛΛΥΛΙΟ

Ammonium arsenate

1546

151

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ

Aniline

1547

153

ΑΝΙΛΙΝΗ

Aniline hydrochloride

1548

153

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΔΙΟ ΑΝΙΛΙΝΗΣ

Antimony compound, inorganic, n.o.s.

1549

157

ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ; ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ;ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ

Antimony compound, inorganic, solid, n.o.s.

1549

157

ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ; ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ;ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ

Antimony tribromide, solid

1549

157

ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ; ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ;ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ

Antimony tribromide, solution

1549

157

ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ; ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ;ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ

Antimony trifluoride, solid

1549

157

ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ; ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ;ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ

Antimony trifluoride, solution

1549

157

ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ; ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ;ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ

Antimony lactate

1550

151

ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ

Antimony potassium tartrate

1551

151

ΤΡΥΓΙΚΟ ΑΝΤΙΜΟΝΟ ΚΑΛΙΟ

Arsenic acid, liquid

1553

154

ΥΓΡΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΞΥ

Arsenic acid, solid

1554

154

ΣΤΕΡΕΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΞΥ

Arsenic bromide

1555

151

ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

Arsenic compound, liquid, n.o.s.

1556

152

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ  

Arsenic compound, liquid, n.o.s., inorganic

1556

152

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ

MD

1556

152

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ

 

Methyldichloroarsine

1556

152

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ

 

PD

1556

152

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ

 

Phenyldichloroarsine

1556

152

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ

Arsenic compound, solid, n.o.s.

1557

152

ΣΤΕΡΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΤΟΞΙΚΕΣ)

Arsenic compound, solid, n.o.s., inorganic

1557

152

ΣΤΕΡΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΤΟΞΙΚΕΣ)

Arsenic iodide, solid

1557

152

ΣΤΕΡΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΤΟΞΙΚΕΣ)

Arsenic sulfide

1557

152

ΣΤΕΡΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΤΟΞΙΚΕΣ)

Arsenic sulphide

1557

152

ΣΤΕΡΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΤΟΞΙΚΕΣ)

Arsenic trisulfide

1557

152

ΣΤΕΡΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΤΟΞΙΚΕΣ)

Arsenic trisulphide

1557

152

ΣΤΕΡΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΤΟΞΙΚΕΣ)

Arsenic

1558

152

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

Arsenic pentoxide

1559

151

ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ

Arsenic chloride

1560

157

ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

 

Arsenic trichloride

1560

157

ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

 

Arsenic trioxide

1561

151

ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ

Arsenical dust

1562

152

ΣΚΟΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ

Barium compound, n.o.s.

1564

154

ΘΕΙΟΥΧΟ ΒΑΡΙΟ; ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΑΡΙΟΥ

Barium cyanide

1565

157

ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΒΑΡΙΟ

Beryllium chloride

1566

154

ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΗΡΥΛΛΙΟΥ

Beryllium compound, n.o.s.

1566

154

ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΗΡΥΛΛΙΟΥ

Beryllium fluoride

1566

154

ΕΝΩΣΕΙΣ ΒΗΡΥΛΛΙΟΥ

Beryllium powder

1567

134

ΒΗΡΥΛΛΙΟ

Bromoacetone

1569

131

ΒΡΩΜΟΑΚΕΤΟΝΗ

 

Brucine

1570

152

ΒΡΥΚΙΝΗ

Barium azide, wetted with not less than 50% water

1571

113

ΑΖΙΔΙΟ ΒΑΡΙΟΥ

Cacodylic acid

1572

151

ΚΑΚΟΔΥΛΙΚΟ ΟΞΥ

Calcium arsenate

1573

151

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Calcium arsenate and Calcium arsenite mixture, solid

1574

151

ΜΙΓΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΩΔΟΥΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Calcium arsenite, solid

1574

151

ΜΙΓΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΩΔΟΥΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Calcium arsenite and Calcium arsenate mixture, solid

1574

151

ΜΙΓΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΩΔΟΥΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Calcium cyanide

1575

157

ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Chlorodinitrobenzenes

1577

153

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΧΛΩΡΟΔΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ

Dinitrochlorobenzene

1577

153

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΧΛΩΡΟΔΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ

Chloronitrobenzenes

1578

152

1-ΧΛΩΡΟ-4-ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ;P-ΧΛΩΡΟΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ

Chloronitrobenzenes, liquid

1578

152

1-ΧΛΩΡΟ-4-ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ;P-ΧΛΩΡΟΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ

Chloronitrobenzenes, solid

1578

152

1-ΧΛΩΡΟ-4-ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ;P-ΧΛΩΡΟΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ

Nitrochlorobenzenes, liquid

1578

152

1-ΧΛΩΡΟ-4-ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ;P-ΧΛΩΡΟΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ

Nitrochlorobenzenes, solid

1578

152

1-ΧΛΩΡΟ-4-ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ;P-ΧΛΩΡΟΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ

4-Chloro-o-toluidine hydrochloride

1579

153

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΔΙΟ ΤΗΣ 4-ΧΛΩΡΟ-ΟΡΘΟΤΟΛΟΥΙΔΙΝΗΣ

Chloropicrin

1580

154

ΤΡΙΧΛΩΡΟΝΙΤΡΟΜΕΘΑΝΙΟ;ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗ

 

Chloropicrin and Methyl bromide mixture

1581

123

ΜΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟΥ

 

Methyl bromide and Chloropicrin mixtures

1581

123

ΜΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟΥ

 

Methyl bromide and more than 2% Chloropicrin mixture, liquid

1581

123

ΜΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟΥ

 

Chloropicrin and Methyl chloride mixture

1582

119

ΜΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ

   

Methyl chloride and Chloropicrin mixtures

1582

119

ΜΙΓΜΑ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ

 

Chloropicrin, absorbed

1583

154

ΜΙΓΜΑΤΑ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗΣ

 

Chloropicrin mixture, n.o.s.

1583

154

ΜΙΓΜΑΤΑ ΧΛΩΡΟΠΙΚΡΙΝΗΣ

 

Copper acetoarsenite

1585

151

ΑΚΕΤΟΑΡΣΕΝΩΔΗΣ ΧΑΛΚΟΣ

Copper arsenite

1586

151

ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ

Copper cyanide

1587

151

ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ

Cyanides, inorganic, n.o.s.

1588

157

ΚΥΑΝΙΔΙΑ; ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΥΑΝΙΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Cyanides, inorganic, solid, n.o.s.

1588

157

ΚΥΑΝΙΔΙΑ; ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΥΑΝΙΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

CK

1589

125

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΥΑΝΙΟ

 

Cyanogen chloride, inhibited/stabilized

1589

125

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΥΑΝΙΟ

 

Dichloroanilines, liquid, solid

1590

153

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΧΛΩΡΟΑΝΙΛΙΝΗΣ, ΔΙΧΛΩΡΟΑΝΙΛΙΝΕΣ, υγρά ή στερεά

o-Dichlorobenzene

1591

152

1,2-ΔΙΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ;ΔΙΧΛΩΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ

Dichloromethane, Methylene chloride

1593

160

ΔΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ;ΜΕΘΥΛΕΝΟΔΙΧΛΩΡΙΔΙΟ, ΜΕΘΥΛΕΝΟΧΛΩΡΙΔΙΟ

Diethyl sulfate or Diethyl sulphate

1594

152

ΘΕΙΙΚΟΣ ΔΙΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Dimethyl sulfate or Dimethyl sulphate

1595

156

ΘΕΙΙΚΟΣ ΔΙΑΙΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

 

Dinitroanilines

1596

153

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΝΙΤΡΟΑΝΙΛΙΝΗΣ, ΔΙΝΙΤΡΟΑΝΙΛΙΝΕΣ

Dinitrobenzenes, liquid or solid

1597

152

ΔΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙA, υγρά ή στερεά

Dinitro-o-cresol

1598

153

NOC;4,6 - ΔΙΝΙΤΡΟ-Ο-ΚΡΕΖΟΛΗ

Dinitrophenol, solution

1599

153

ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗΣ

Dinitrotoluenes, molten

1600

152

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΔΙΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΟΛΙΟΥ, ΔΙΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΟΛΙΑ τετηγμένα

Disinfectant, Disinfectants, solid, poisonous, toxic,  n.o.s.

1601

151

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, στερεό, δηλητηριώδης, τοξικό Ε.Α.Ο.

Dye, Dye intermediate, liquid, poisonous, toxic,n.o.s.

1602

151

ΥΓΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΑΦΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΒΑΦΗΣ, υγρά, δηλητηριώδη, τοξικά Ε.Α.Ο.

Ethyl bromoacetate

1603

155

ΒΡΩΜΟΞΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Ethylenediamine

1604

132

ΑΙΘΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΗ;1,2-ΔΙΑΜΙΝΟΑΙΘΑΝΙΟ

Ethylene dibromide

1605

154

1,2-ΔΙΒΡΩΜΟΑΙΘΑΝΙΟ;ΑΙΘΥΛΕΝΟΔΙΒΡΩΜΙΔΙΟ, ΔΙΘΥΛΕΝΟΒΡΩΜΙΔΙΟ

 

Ferric arsenate

1606

151

ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ, ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟΣ ΤΡΙΣΘΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣ

Ferric arsenite

1607

151

ΑΡΣΕΝΩΔΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣ, ΑΡΣΕΝΙΤΗΣ ΤΡΙΣΘΕΝΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

Ferrous arsenate

1608

151

ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟΣ ΔΙΣΘΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣ

Halogenated irritating liquid, n.o.s.

1610

159

ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟ ΕΡΕΘIΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο.

Hexaethyl tetraphosphate, liquid or solid

1611

151

ΤΕΤΡΑΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΑΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, υγρός ή στερεός

Hexaethyl tetraphosphate and compressed gas mixture

1612

123

ΜΙΓΜΑ ΤΕΤΡΑΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΑΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ  & ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ή ΑΕΡΑ

 

Hydrocyanic acid, aqueous solution, with less than 5% Hydrogen cyanide or with not more than 20% Hydrogen cyanide or Hydrogen cyanide, aqueous solution, with not more than 20% Hydrogen cyanide

1613

154

ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΚΟ ΟΞΥ, υδατικό διάλυμα με λιγότερο από 5% ή όχι περισσότερο από 20% υδροκυανίου

 

Hydrogen cyanide, anhydrous, stabilized (absorbed)

1614

152

ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ, άνυδρο ή περιέχων λιγότερο από 3% νερό, σταθεροποιημένο, απορροφημένο σε πορώδες αδρανή υλικό

 

Lead acetate

1616

151

ΟΞΙΚΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ

Lead arsenates

1617

151

ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ; ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΑΡΣΕΝΙΚΙΑ ΑΛΑΤΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

Lead arsenites

1618

151

ΑΡΣΕΝΩΔΗΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΑΡΣΕΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

Lead cyanide

1620

151

ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ

London purple

1621

151

ΠΟΡΦΥΡΟ του ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Magnesium arsenate

1622

151

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Mercuric arsenate

1623

151

ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ, ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Mercuric chloride

1624

154

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΥΦΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ; KΑΛΟΜΕΛΑΣ, ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Mercuric nitrate

1625

141

ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Mercuric potassium cyanide

1626

157

ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟ ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ

Mercurous nitrate

1627

141

ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΥΦΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Mercury acetate

1629

151

ΟΞΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Mercury ammonium chloride

1630

151

ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ, ΑΛΑΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΜΜΩΝΙΟ

Mercury benzoate

1631

154

ΒΕΝΖΟΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Mercuric bromide, Mercurous bromide, Mercury bromides

1634

154

ΒΡΩΜΙΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ, ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ ΑΛΑΤΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

Mercuric cyanide, Mercury cyanide

1636

154

ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ, ΚΥΑΝΙΔΙΟ του ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

Mercury gluconate

1637

151

ΓΛΟΥΚΟΝΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Mercury iodide

1638

151

ΙΩΔΙΟΥΧΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Mercury nucleate

1639

151

ΝΟΥΚΛΕΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ, ΝΟΥΚΛΕΑΤΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Mercury oleate

1640

151

ΕΛΑΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Mercury oxide

1641

151

ΟΞΕΙΔΙΟ του ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

Mercuric oxycyanide, desensitized

1642

151

ΟΞΥΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ, ΟΞΥΚΥΑΝΙΔΙΟ του ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ, απευαισθητοποιημένο

Mercury potassium iodide

1643

151

ΙΩΔΙΔΙΟ ΚΑΛΙΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ, ΑΛΑΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ με ΙΩΔΙΔΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Mercury salicylate

1644

151

ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Mercuric sulfate or Mercuric sulphate, Mercury sulphate or Mercury sulphate

1645

151

ΘΕΙΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Mercury thiocyanate

1646

151

ΘΕΙΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ, ΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Ethylene dibromide and Methyl bromide mixture, liquid

1647

151

ΜΙΓΜΑ ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΥΛΕΝΟΒΡΩΜΙΔΙΟΥ

Acetonitrile, Methyl cyanide

1648

127

ΑΚΕΤΟΝΙΤΡΙΛΙΟ

Motor fuel anti-knock mixture, compound, Tetraethyl lead, liquid

1649

131

ΑΝΤΙΚΡΟΟΤΙΚΟ ΜΙΓΜΑ, ΜΙΓΜΑ ΑΝΤΙΝΟΚ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΤΕΤΡΑΑΙΘΥΛΙΟΥΧΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ, υγρός

beta-Naphthylamine

1650

153

2-ΝΑΦΘΥΛΑΜΙΝΗ, Β-ΝΑΦΘΥΛΑΜΙΝΗ

Naphthylthiourea

1651

153

ΑΝΤΟΥ;1-(1-ΝΑΦΘΥΛΟ)-2-ΘΕΙΟΥΡΙΑ, ΝΑΦΘΥΛΘΕΙΟΥΡΙΑ

Naphthylurea

1652

153

ΝΑΦΘΥΛ-ΟΥΡΙΑ

Nickel cyanide

1653

151

ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΝΙΚΕΛΙΟ, ΚΥΑΝΙΔΙΟ του ΝΙΚΕΛΙΟΥ

Nicotine

1654

151

ΝΙΚΟΤΙΝΗ

Nicotine preparation, compound, solid, n.o.s.

1655

151

ΝΙΚΟΤΙΝΗ;ΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ, ενώσεις ή παρασκευάσματα, στερεά, Ε.Α.Ο.

Nicotine hydrochloride, solution

1656

151

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΔΙΟ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ, ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ή διάλυμα

Nicotine salicylate

1657

151

ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ

Nicotine sulfate or Nicotine sulphate, solid, or solution

1658

151

ΘΕΙΙΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ, στερεά ή διάλυμα

Nicotine tartrate

1659

151

Τρυγική Νικοτίνη

Nitric oxide or compressed

1660

124

ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ή πεπιεσμένο

Nitroanilines, o-, m-, p- Nitroanilines

1661

153

4-ΝΙΤΡΟΑΝΙΛΙΝΗ; ΙΣΟΜΕΡΕΣ ΜΙΓΜΑ ΝΙΤΡΟΑΝΙΛΙΝΗΣ, Ορθο- Μέτα- Πάρα- ΝΙΤΡΟΑΝΙΛΙΝΕΣ

Nitrobenzene

1662

152

ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ

Nitrophenols, o-, m-, p- Nitrophenols

1663

153

ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΕΣ, Ορθο- Μέτα- Πάρα- ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΕΣ

Nitrotoluenes, liquid, solid

1664

152

4-ΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΟΛΙΟ;P-ΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΟΛΙΟ ;ΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΕΝΙΑ, ΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΟΛΙΑ, υγρά, στερεά

Nitroxylenes, Nitroxylol, liquid, solid

1665

152

ΝΙΤΡΟΞΥΛΕΝΙΑ, ΝΙΤΡΟΞΥΛΟΛΙΑ, υγρά, στερεά

Pentachloroethane

1669

151

ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ

Perchloromethyl mercaptan

1670

157

ΥΠΕΡΧΛΩΡΟΜΕΘΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΑΝΗ

 

Phenol, solid

1671

153

ΦΑΙΝΟΛΗ, στερεή

Phenylcarbylamine chloride

1672

151

ΧΛΩΡΙΔΙΟ της ΦΑΙΝΥΛΟΚΑΡΒΥΛΑΜΙΝΗΣ, ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΦΑΙΝΥΛΟΚΑΡΒΙΛΑΜΙΝΗ

Phenylenediamines, o-, m-, p- Phenylenediamines

1673

153

ΦΑΙΝΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΗ, Ορθο- Μέτα- Πάρα- ΦΑΙΝΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΕΣ

Phenylmercuric acetate

1674

151

ΟΞΙΚΟΣ ΦΑΙΝΥΛΟΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Potassium arsenate

1677

151

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ, ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Potassium arsenite

1678

154

ΑΡΣΕΝΩΔΗΣ ΚΑΛΙΟ, ΑΡΣΕΝΙΤΗΣ του ΚΑΛΙΟΥ

Potassium cuprocyanide

1679

157

ΧΑΛΚΟΚΥΑΝΙΔΙΟΥ του ΚΑΛΙΟΥ

Potassium cyanide

1680

157

ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ

 

Silver arsenite

1683

151

ΑΡΣΕΝΩΔΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ, ΑΡΣΕΝΙΤΗΣ του ΑΡΓΥΡΟΥ

Silver cyanide

1684

151

ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ, ΚΥΑΝΙΔΙΟ του ΑΡΓΥΡΟΥ

Sodium arsenate

1685

151

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Sodium arsenite, aqueous solution

1686

154

ΑΡΣΕΝΩΔΗΣ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΡΣΕΝΙΤΗΣ του ΝΑΤΡΙΟΥ, υδατικό διάλυμα

Sodium azide

1687

153

ΝΑΤΡΑΖΙΔΙΟ;ΑΖΙΔΙΟ του ΝΑΤΡΙΟΥ

Sodium cacodylate

1688

152

ΚΑΚΟΔΥΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Sodium cyanide

1689

157

ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ στερεό

 

Sodium fluoride, solution or solid

1690

154

ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ, διάλυμα ή στερεό

Strontium arsenite

1691

151

ΑΡΣΕΝΩΔΕΣ ΣΤΡΟΝΔΙΟ, ΑΡΣΕΝΙΤΗΣ του ΣΤΡΟΝΤΙΟΥ

Strychnine, salts

1692

151

ΣΤΡΥΧΝΙΝΗ, ΑΛΑΤΑ ΣΤΡΥΧΝΙΝΗΣ

Irritating agent, Tear gas devices Tear gas substance, liquid, solid n.o.s.

1693

159

ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ ΑΕΡΙΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, υγρά, στερεά Ε.Α.Ο.

Bromobenzyl cyanides, CA, liquid, solid

1694

159

ΒΡΩΜΟΒΕΝΖΥΛΙΚΑ ΚΥΑΝΙΔΙΑ, ΚΥΑΝΙΔΙΟ του ΒΡΩΜΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ, υγρό, στερεό

Chloroacetone, stabilized

1695

131

ΧΛΩΡΟΑΚΕΤΟΝΗ, σταθεροποιημένη

 

Chloroacetophenone, CN, liquid or solid

1697

153

ΧΛΩΡΟ-ΑΚΕΤΟΦΑΙΝΟΝΗ, υγρή ή στερεή

Adamsite, Diphenylamine chloroarsine, DM,

1698

154

ΔΙΦΑΙΝΥΛΑΜΙΝΗ ΧΛΩΡΟΑΡΣΙΝΗ, ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΑΜΙΝΟΧΛΩΡΟΑΡΣΙΝΗ

 

Diphenylchloroarsine, DA, liquid, solid

1699

151

ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΚΗ ΧΛΩΡΟΑΡΣΙΝΗ, ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΧΛΩΡΟΑΡΣΙΝΗ, υγρή, στερεή

Tear gas candles, Tear gas grenades

1700

159

ΑΕΡΙΟ ΔΑΚΡΥΓΟΝΟΥ ΚΕΡΙΟΥ, ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ ΑΕΡΙΑ

Xylyl bromide, liquid

1701

152

ΞΥΛΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ, υγρό

1,1,2,2-Tetrachloroethane

1702

151

ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ

Tetraethyl dithiopyrophosphate

1704

153

ΔΙΘΕΙΟΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Tetraethyl dithiopyrophosphate, mixture, dry or liquid

1704

153

ΔΙΘΕΙΟΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Thallium compound, Thallium sulphate or Thallium sulphate, solid n.o.s.

1707

151

ΕΝΩΣΕΙΣ ΘΑΛΛΙΟΥ, ΘΕΙΙΚΟ ΘΑΛΙΟ, στερεό, Ε.Α.Ο.

Toluidines, liquid, solid

1708

153

ΤΟΛΟΥΙΔΙΝΕΣ;ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΛΟΥΙΔΙΝΗΣ, υγρά, στερεά

2,4-Toluenediamine, Toluenediamine, 2,4-Toluylenediamine

1709

151

2,4-ΔΙΑΜΙΝΟΤΟΛΟΥΟΛΙΟ;2,4-ΤΟΛΟΥΙΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΗ ;2,6-ΔΙΑΜΙΝΟΤΟΛΟΥΟΛΙΟ

Trichloroethylene

1710

160

ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

Xylidines, , liquid, solid

1711

153

ΞΥΛΙΔΙΝΗ;ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΕ ΞΥΛΙΔΙΝΗΣ, ΞΥΛΙΔΙΝΙΑ, υγρά, στερεά

Zinc arsenate, Zinc arsenate and Zinc arsenite mixture, Zinc arsenite, Zinc arsenite and Zinc arsenate mixture

1712

151

ΜΙΓΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ και ΑΡΣΕΝΩΔΟΥΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΑΡΣΕΝΙΚΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ, ΑΡΣΕΝΙΤΗΣ του ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ή ΜΙΓΜΑΤΑ αυτών

Zinc cyanide

1713

151

ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ή ΚΥΑΝΟΥΧΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Zinc phosphide

1714

139

ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Acetic anhydride

1715

137

ΟΞΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ

Acetyl bromide

1716

156

ΑΚΕΤΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ

 

Acetyl chloride

1717

155

ΑΚΕΤΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ

 

Acid butyl phosphate, Butyl acid phosphate

1718

153

ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, ΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΒΟΥΤΥΛΙΟ

Alkaline liquid, Caustic alkali liquid, n.o.s.

1719

154

ΒΕΝΖΥΛIΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ;ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΤΙΚΑ ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ, ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο.

Allyl chlorocarbonate, Allyl chloroformate

1722

155

ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΚΟΣ ΑΛΛΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

 

Allyl iodide

1723

132

ΑΛΛΥΛΟΙΩΔΙΔΙΟ

Allyltrichlorosilane, stabilized

1724

155

ΑΛΛΥΛΟΤΡΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ, σταθεροποιημένο

 

 

Aluminum bromide, anhydrous

1725

137

ΑΝΥΔΡΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

 

Aluminum chloride, anhydrous

1726

137

ΑΝΥΔΡΟ ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΡΓΙΛΛΙΟ, ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, άνυδρο

 

Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogendifluoride, Ammonium hydrogen fluoride, solid

1727

154

ΟΞΙΝΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΜΜΩΝΙΟ, ΥΔΡΟΔΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΜΜΩΝΙΟ, στερεό

Amyltrichlorosilane

1728

155

ΑΜΥΛΟΤΡΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ

 

Anisoyl chloride

1729

156

ΑΝΙΣΟΫΛΙΚΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ, ΑΝΙΣΟΫΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ

 

Antimony pentachloride, liquid

1730

157

ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ, ΥΓΡΟ

Antimony pentachloride, solution

1731

157

ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ

Antimony pentafluoride

1732

157

ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ

 

Antimony trichloride, solution, liquid, solid

1733

157

ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ, διάλυμα, υγρό, στερεό

Benzoyl chloride

1736

137

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΒΕΝΖΟΫΛΙΟ

Benzyl bromide

1737

156

ΒΕΝΖΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ

Benzyl chloride

1738

156

ΒΕΝΖΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ

Benzyl chloroformate

1739

137

ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΚΟΣ ΒΕΝΖΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Bifluorides, Hydrogendifluorides, n.o.s.

1740

154

ΔΙΦΘΟΡΙΔΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ,ΥΔΡΟΔΙΦΘΟΡΙΔΙΑ, Ε.Α.Ο.

Boron trichloride

1741

125

ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ, ΤΡΙΧΛΩΡΙΔΙΟ του ΒΑΡΙΟΥ

Boron trifluoride acetic acid complex

1742

157

ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ - ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ σύμπλοκο

Boron trifluoride propionic acid complex

1743

157

ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΟΡΙΟ - ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΟΞΥ σύμπλοκο

Bromine, solution

1744

154

ΒΡΩΜΙΟ ή διάλυμα ΒΡΩΜΙΟΥ

Bromine pentafluoride

1745

144

ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΡΩΜΙΟ

Bromine trifluoride

1746

144

ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΡΩΜΙΟ

Butyltrichlorosilane

1747

155

ΒΟΥΤΥΛΟΤΡΙΧΛΩΡΟΣΙΛΑΝΙΟ

Calcium hypochlorite, dry, Calcium hypochlorite mixture, dry, with more than 39% available Chlorine (8.8% available Oxygen)

1748

140

ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ;ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΧΛΩΡΙΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 39%, (8,8% διαθέσιμο ΟΞΥΓΟΝΟ), μίγμα ή ξηρό

Chlorine trifluoride

1749

124

ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΧΛΩΡΙΟ

Chloroacetic acid, liquid, solution

1750

153