Αριθμοί  Αναγνώρισης Κινδύνου

CHAZMA GS 2008

 

ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΩ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΚΑΤΩ : UN_NUMBER  ΥΛΙΚΟΥ

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

20

Inert gas

Αδρανές αέριο

[ασφυξιογόνο αέριο ή αέριο χωρίς δευτερεύοντα κίνδυνο]*

22

Refrigerated gas

Κρυογενικό Αέριο

[κατεψυγμένο υγροποιημένο αέριο, ασφυξιογόνο]*

223

Refrigerated gas, flammable

Κρυογενικό Αέριο , εύφλεκτο

 [κατεψυγμένο υγροποιημένο αέριο, εύφλεκτο]*

225

Refrigerated gas, oxidizing (fire-intensifying)

Κρυογενικό Αέριο , οξειδωτικό (υποβοηθητικό πυρκαγιάς)

[κατεψυγμένο υγροποιημένο αέριο, οξειδωτικό (ενισχυτικό φωτιάς)]*

23

Flammable gas

Εύφλεκτο αέριο

236

Flammable gas, toxic

Εύφλεκτο αέριο, τοξικό

239

Flammable gas which can spontaneously lead to violent reaction

Εύφλεκτο αέριο που μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση

[εύφλεκτο αέριο, που μπορεί αυτόματα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση]*

25

Oxidizing (fire-intensifying) gas

Οξειδωτικός αέριο (υποβοηθητικό πυρκαγιάς)

[οξειδωτικό (εντατικό της φωτιάς) αέριο]*

26

Toxic gas

Τοξικό αέριο

263

Toxic gas, flammable

Tοξικό αέριο, εύφλεκτο

265

Toxic gas, oxidizing (fire-intensifying)

Τοξικό αέριο οξειδωτικό, (υποβοηθητικό πυρκαγιάς)

[τοξικό αέριο, οξειδωτικό (ενισχυτικό φωτιάς)]*

266

Highly toxic gas

Πολύ Τοξικό αέριο

268

Toxic gas, corrosive

Τοξικό αέριο, διαβρωτικό

30

Flammable liquid

Εύφλεκτο υγρό

[εύφλεκτο    υγρό    (σημείο    ανάφλεξης    μεταξύ    23 C    και    61 C  συμπεριλαμβανομένων) ή εύφλεκτο υγρό ή στερεό σε λιωμένη κατάσταση με σημείο  ανάφλεξης  άνω των 61 C, θερμαινόμενο σε μία θερμοκρασία ίση με ή άνω του σημείου ανάφλεξης του, ή αυτοθερμαινόμενο υγρό]

323

Flammable liquid which reacts with water, emitting flammable gas

Εύφλεκτο υγρό που αντιδρά με το νερό, και παράγει εύφλεκτα αέρια

[εύφλεκτο υγρό το οποίο αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια ]*

33

Highly flammable liquid

Πολύ εύφλεκτο υγρό

[πολύ εύφλεκτο υγρό (σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 C)]*

333

Pyrophoric liquid

Πυροφορικό υγρό (Σε επαφή με τον αέρα αυτοαναφλέγεται)

336

Highly flammable liquid, toxic

Πολύ εύφλεκτο υγρό, τοξικό

338

Highly flammable liquid, corrosive

Πολύ εύφλεκτο υγρό , διαβρωτικό

339

Highly flammable liquid which can spontaneously lead to violent reaction

Πολύ εύφλεκτο υγρό που μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση

[πολύ εύφλεκτο υγρό που μπορεί ξαφνικά να οδηγήσει σε σφοδρή αντίδραση]*

36

Flammable liquid, toxic, or self-heating liquid, toxic

Εύφλεκτο υγρό, τοξικό, ή αυτοθερμαινόμενο υγρό, τοξικό

[εύφλεκτο   υγρό   (σημείο ανάφλεξης   ανάμεσα   στους   23   C και   61 C]*

362

Flammable liquid, toxic, which reacts with water, emitting flammable gas

Εύφλεκτο υγρό, τοξικό, που αντιδρά με το νερό ελευθερώνοντας εύφλεκτο αέριο

368

Flammable liquid, toxic, corrosive

Εύφλεκτο υγρό, τοξικό, διαβρωτικό

38

Flammable liquid, corrosive

Εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό

[εύφλεκτο υγρό (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23C και 61C, συμπεριλαμβανομένων), διαβρωτικό]*

382

Flammable liquid, corrosive, which reacts with water, emitting flammable gas

Εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό και παράγει εύφλεκτα αέρια

39

Flammable liquid which can spontaneously lead to violent reaction

Εύφλεκτο υγρό που μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση

[εύφλεκτο υγρό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει αιφνίδια σε σφοδρή αντίδραση]

40

Flammable solid, or self-reactive material, or self-heating material

Εύφλεκτο στερεό ή ουσία που αντιδρά μόνη της ή αυτόθερμαινόμενη ουσία

[εύφλεκτο στερεό ή αυτενεργή ύλη ή αυτοθερμαινόμενη ύλη]*

423

Solid which reacts with water, emitting flammable gas

Στερεό το οποίο αντιδρά με το νερό, παράγοντας εύφλεκτα αέρια

[στερεό που αντιδρά  με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια]*

43

Spontaneously flammable (pyrophoric) solid

Αυθόρμητα εύφλεκτο (πυροφορικό) στερεό

[αυτόματης ανάφλεξης (πυροφορικό) στερεό]*

44

Flammable solid, in the molten state at an elevated temperature

Εύφλεκτο στερεό, σε κατάσταση τήγματος σε υψηλή θερμοκρασία

[εύφλεκτο στερεό, σε λιωμένη κατάσταση σε υψωμένη θερμοκρασία]*

446

Flammable solid, toxic, in the molten state at an elevated temperature

Εύφλεκτο στερεό, τοξικό, σε κατάσταση τήγματος, σε υψηλή θερμοκρασία

[εύφλεκτο στερεό, τοξικό, σε λυωμένη κατάσταση σε υψωμένη θερμοκρασία]*

46

Flammable solid, toxic, or self-heating solid, toxic

Εύφλεκτο στερεό, τοξικό ή αυτοθερμαινόμενο στερεό, τοξικό

462

Toxic solid which reacts with water, emitting flammable gas

Τοξικό στερεό, που αντιδρά με το νερό παράγοντας εύφλεκτα αέρια

48

Flammable or self-heating solid, corrosive

Εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο στερεό, διαβρωτικό

482

Corrosive solid which reacts with water, emitting flammable gas

Διαβρωτικό στερεό, που αντιδρά με το νερό παράγοντας εύφλεκτα αέρια

50

Oxidizing (fire-intensifying) substance

Οξειδωτική (υποβοηθητική πυρκαγιάς) ουσία

[οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ύλη]*

539

Flammable organic peroxide

Εύφλεκτο οργανικό υπεροξείδιο

55

Strongly oxidizing (fire-intensifying) substance

Ισχυρά οξειδωτική (υποβοηθητική πυρκαγιάς) ουσία

[πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ύλη]*

556

Strongly oxidizing (fire-intensifying) substance, toxic

Ισχυρά οξειδωτική (υποβοηθητική πυρκαγιάς) ουσία τοξική

[πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά), ύλη τοξική]*

558

Strongly oxidizing (fire-intensifying) substance, corrosive

Ισχυρά οξειδωτική (υποβοηθητική πυρκαγιάς) ουσία, διαβρωτική

[οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), τοξική, διαβρωτική]

559

Strongly oxidizing (fire-intensifying) substance which can spontaneously lead to violent reaction

Ισχυρά οξειδωτική (υποβοηθητική πυρκαγιάς) ουσία που μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση

[πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά), ύλη που μπορεί ξαφνικά να οδηγήσει σε

σφοδρή αντίδραση]*

56

Oxidizing (fire-intensifying) substance, toxic

Οξειδωτική (υποβοηθητική πυρκαγιάς) ουσία, τοξική

[οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), τοξική]*

568

Oxidizing (fire-intensifying) substance, toxic, corrosive

Οξειδωτική (υποβοηθητική πυρκαγιάς) ουσία, τοξική, διαβρωτική

[οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), τοξική, διαβρωτική]*

58

Oxidizing (fire-intensifying) substance, corrosive

Οξειδωτική (υποβοηθητική πυρκαγιάς) ουσία, διαβρωτική

59

Oxidizing (fire intensifying) substance which can spontaneously lead to violent reaction

Οξειδωτική ουσία ( υποβοηθητική πυρκαγιάς), που μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση

[οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), που μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή αντίδραση]*

60

Toxic material

Τοξικό υλικό

[τοξική ή ελαφρά τοξική ύλη]*

606

Infectious substance

Μολυσματική ουσία

[μολυσματική ύλη]*

623

Toxic liquid which reacts with water, emitting flammable gas

Τοξικό υγρό, που αντιδρά με το νερό, παράγοντας εύφλεκτα αέρια.

63

Toxic liquid, flammable

Τοξική ουσία, εύφλεκτη

[τοξική  ύλη,  εύφλεκτη  (σημείο ανάφλεξης  μεταξύ  23 C και 61 C]*

638

Tmmable, corrosive

Τοξική ουσία, εύφλεκτη, διαβρωτική

[τοξική  ύλη,  εύφλεκτη  (σημείο  ανάφλεξης  μεταξύ  23 C και 61 C]*

639

Toxic liquid, flammable, which can spontaneously lead to violent reaction

Τοξική υγρό, εύφλεκτο, που μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση

[πολύ τοξική ύλη, η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή αντίδραση]*

64

Toxic solid, flammable or self-heating

Τοξικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο

642

Toxic solid which reacts with water, emitting flammable gas

Τοξικό στερεό που αντιδρά με το νερό παράγοντας εύφλεκτα αέρια

65

Toxic material, oxidizing (fire-intensifying)

Τοξικό υλικό, οξειδωτικό (υποβοηθητικό πυρκαγιάς)

[τοξική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά)] *

66

Highly toxic material

Πολύ τοξικό υλικό

[πολύ τοξική ύλη]*

663

Highly toxic liquid, flammable

Πολύ τοξικό υγρό, εύφλεκτο

[πολύ τοξική ύλη, εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης όχι υπεράνω των 61 C)]*

664

Highly toxic solid, flammable or self-heating

Πολύ τοξικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο

665

Highly toxic material, oxidizing (fire-intensifying)

Πολύ τοξικό υλικό, οξειδωτικό (υποβοηθητικό πυρκαγιάς)

[πολύ τοξική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά)]*

668

Highly toxic material, corrosive

Πολύ τοξικό υλικό, διαβρωτικό

669

Highly toxic material which can spontaneously lead to violent reaction

Πολύ τοξικό υλικό, που μπορεί να οδηγήσει αυθόρμητα σε βίαιη αντίδραση

[πολύ τοξική ύλη, η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή αντίδραση]*

68

Toxic material, corrosive

Τοξικό υλικό, διαβρωτικό

69

Toxic material which can spontaneously lead to violent reaction

Τοξικό υλικό που μπορεί να οδηγήσει αυθόρμητα σε βίαιη αντίδραση

[τοξική ή ελαφρά τοξική ύλη, η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε αντίδραση]*

70

Radioactive material

Ραδιενεργό υλικό

72

Radioactive gas

Ραδιενεργό αέριο

723

Radioactive gas, flammable

Ραδιενεργό αέριο, εύφλεκτο

73

Radioactive liquid, flammable

Ραδιενεργό υγρό, εύφλεκτο

[ραδιενεργά υγρά, εύφλεκτα (σημείο ανάφλεξης όχι υπεράνω των 61 C)]*

74

Radioactive solid, flammable

Ραδιενεργό στερεό, εύφλεκτο

75

Radioactive material, oxidizing (fire-intensifying)

Ραδιενεργό υλικό, οξειδωτικό (υποβοηθητικό πυρκαγιάς)

[ραδιενεργή ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά)]*

76

Radioactive material, toxic

Ραδιενεργό υλικό, τοξικό

78

Radioactive material, corrosive

Ραδιενεργό υλικό, διαβρωτικό

80

Corrosive material

Διαβρωτικό υλικό

823

Corrosive liquid which reacts with water, emitting flammable gas

Διαβρωτικό υγρό που αντιδρά με το νερό, παράγοντας εύφλεκτα αέρια

83

Corrosive liquid, flammable

Διαβρωτική υγρό, εύφλεκτο

 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 C και 61 C συμπεριλαμβανομένων)]*

839

Corrosive liquid, flammable, which can spontaneously lead to violent reaction

Διαβρωτικό υγρό, εύφλεκτο, που μπορεί να οδηγήσει αυθόρμητα σε βίαιη αντίδραση

ιαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 και 61 C συμπεριλαμβανομένων), η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή  αντίδραση]*

84

Corrosive solid, flammable or self-heating

Διαβρωτικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο

842

Corrosive solid which reacts with water, emitting flammable gas

Διαβρωτικό στερεό που αντιδρά με το νερό, παράγοντας εύφλεκτα αέρια

85

Corrosive material, oxidizing (fire-intensifying)

Διαβρωτικό υλικό, οξειδωτικό (υποβοηθητικό πυρκαγιάς)

[διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά)]*

856

Corrosive material, oxidizing and toxic

Διαβρωτικό υλικό, οξειδωτικό και τοξικό

[διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) και τοξική]*

86

Corrosive material, toxic

Διαβρωτικό υλικό, τοξικό

[διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, τοξική]*

88

Highly corrosive material

Πολύ διαβρωτικό υλικό

883

Highly corrosive liquid, flammable

Ισχυρά διαβρωτικό υγρό, εύφλεκτο

[πολύ διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 C και 61 C (συμπεριλαμβανομένων)]*

884

Highly corrosive solid, flammable or self-heating

Πολύ διαβρωτικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο

885

Highly corrosive material, oxidizing (fire-intensifying)

Ισχυρά διαβρωτικό υλικό, οξειδωτικό (υποβοηθητικό πυρκαγιάς)

[πολύ διαβρωτική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά)]*

886

Highly corrosive material, toxic

Πολύ διαβρωτικό υλικό, τοξικό

89

Corrosive material which can spontaneously lead to violent reaction

Διαβρωτικό υλικό που μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση

[διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή αντίδραση]*

90

Miscellaneous dangerous substance; environmentally hazardous substance

Διάφορες επικίνδυνες ουσίες. Επικίνδυνη για το περιβάλλον ουσία

[περιβαλλοντικά επικίνδυνη ύλη, διάφορες επικίνδυνες ύλες]*

99

Miscellaneous dangerous substance transported at elevated temperature

Διάφορες επικίνδυνες ουσίες, μεταφερόμενες σε υψηλές θερμοκρασίες

[άλλη επικίνδυνη ύλη που μεταφέρεται σε υψηλή θερμοκρασία]*

* Προσθήκη επιπλέον πληροφοριών από τον ADR

 

 

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ

Το γράμμα Χ σαν πρόθεμα στον κωδικό αναγνώρισης της επικινδυνότητας υποδηλώνει ότι το υλικό αντιδρά επικίνδυνα με το νερό (π.χ. Χ88).

 

ΑΡΙΘΜΟΙ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

X323

Flammable liquid which reacts dangerously with water, emitting flammable gas

Εύφλεκτο υγρό το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, παράγοντας εύφλεκτα αέρια

X333

Pyrophoric liquid which reacts dangerously with water

Πυροφορικό υγρό το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό

X338

Highly flammable liquid, corrosive, which reacts dangerously with water

Εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό

X362

Flammable liquid, toxic, which reacts dangerously with water, emitting flammable gas

Εύφλεκτο υγρό, τοξικό, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, παράγοντας εύφλεκτα αέρια

X382

Flammable liquid, corrosive, which reacts dangerously with water, emitting flammable gas

Εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, επαράγοντας εύφλεκτα αέρια

X423

Flammable solid which reacts dangerously with water, emitting flammable gas

Εύφλεκτο στερεό, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, παράγοντας εύφλεκτα αέρια

X462

Solid which reacts with water, emitting toxic gas

Στερεό, το οποίο αντιδρά με το νερό, παράγοντας τοξικά αέρια

X482

Solid which reacts dangerously with water, emitting corrosive gas

Στερεό, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, παράγοντας διαβρωτικό αέριο

X80

Corrosive material which reacts dangerously with water

Διαβρωτικό υλικό, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό

[διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό]*

X83

Corrosive liquid, flammable, which reacts dangerously with water

Διαβρωτικό υγρό, εύφλεκτο, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό

[διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23C και 61 C συμπεριλαμβανομένων), που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό]*

X839

Corrosive liquid, flammable, which can spontaneously lead to violent reaction and which reacts dangerously with water

Διαβρωτικό υγρό, εύφλεκτο, το οποίο μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση και το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό

[διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 C και 61 C συμπεριλαμβανομένων), η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σεσφοδρή αντίδραση και η οποία αντιδρά επικίνδυνα με το νερό]*

X88

Highly corrosive material which reacts dangerously with water

Εξαιρετικά διαβρωτικό υλικό, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό

X886

Highly corrosive material, toxic, which reacts dangerously with water

Εξαιρετικά διαβρωτικό υλικό, τοξικό, το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό

* Προσθήκη επιπλέον πληροφοριών από τον ADR

 

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ

Ο Κωδικός αναγνώρισης επικινδυνότητας στο άνω μισό της πινακίδας αποτελείται από δύο ή τρία ψηφία. Γενικά τα ψηφία υποδηλώνουν τους παρακάτω κινδύνους:

2 - ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΕΡΙΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ Ή ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

3 - ΕΥΦΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ (ΑΤΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ Ή ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΓΡΟ

4 - ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ Ή ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΕΡΕΟ

5 - ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ (ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

6 - ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

7 - ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

8 - ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

9 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

-  Διπλασιασμός του ψηφίου σημαίνει ένταση του συγκεκριμένου κινδύνου (π.χ. 33, 66, 88)

 

-  Όταν ο κίνδυνος που συνδέεται με ένα υλικό μπορεί επαρκώς να υποδηλωθεί με ένα ψηφίο τότε το ψηφίο ακολουθείται από μηδέν (π.χ. 30, 40, 50)

-  Το γράμμα Χ σαν πρόθεμα στον κωδικό αναγνώρισης της επικινδυνότητας υποδηλώνει ότι το υλικό αντιδρά επικίνδυνα με το νερό (π.χ. Χ88).

-  Όταν εμφανίζεται το 9 ως δεύτερο ή τρίτο ψηφίο αυτό μπορεί να φανερώνει κίνδυνο αυτόματης βίαιης αντίδρασης (Βίαιη Αυτανάφλεξη)