ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (TIH)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

UN

ΟΔΗΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ (TIH)