ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Θ Ε Μ Α

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΥΠΟΣ

ΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Π.Σ

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ADR - ΕΚΔΟΣΗ 2003

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΑΔΙΟ  Π.Σ

 ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ERG 2008

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Π.Σ

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ

 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ADR - ΕΚΔΟΣΗ 2010

[Extra to Chazma Gs 2008]

POSTER

 ΕΚ1272/2008 (CLP)

 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1272/2008 (CLP)

  [Extra to Chazma Gs 2008]

J P G

ERG 2016

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΚΔΟΣΗ 2016

[Extra to Chazma Gs 2008]

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΧΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΥΠΟΣ

ΑΡΧΕΙΟΥ

ADR  ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΦΕΚ) ΕΥΡΩΠΗ

ADR

 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 - 9)

ΕΥΡΩΠΗ
RID  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ
IMDG  ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΦΕΚ) ΔΙΕΘΝΕΣ
IMDG  ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΣ
ICAO  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΔΙΕΘΝΕΣ

Seveso II

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΥΑ ΦΕΚ 376 Β/19-3-2007

ΕΥΡΩΠΗ

Seveso III

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

KYA 172058/11-2-2016 (B 354)/17-2-2016)  

[Extra to Chazma Gs 2008]

ΕΥΡΩΠΗ

 

 

Μνημόνια Ενεργειών Διαχείρισης  Χ.Β. Ρ.Π.  και Τ.Α.

ΠAΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Θ Ε Μ Α

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΥΠΟΣ

ΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα ανωτέρα Μνημόνια ενεργειών είναι ενδεικτικά και έχούν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα

 

 

Αντιμετώπιση Ρ.Β.Χ. κινδύνων

ΦΥΛΛΑΔΙΑ Θ Ε Μ Α ΓΛΩΣΣΑ

ΤΥΠΟΣ

ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Ειδικές Οδηγίες ανά Χημική Ουσία Αλφαβητικά

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2 Λίστα χημικών ουσιών, πιθανών παραγόντων χημικής τρομοκρατίας

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 3 Αντιμετώπιση Ασθενών στον Τόπο του Συμβάντος

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 4 ΑΝΘΡΑΚΑΣ, Κλινική Αντιμετώπιση & Θεραπεία

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 5 Οδηγίες για την Κατανόηση και Κλινική Αντιμετώπιση των Ραδιολογικών Απειλών

ΠΗΓΗ: Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Για περισσότερα απευθυνθείτε στον δικτυακό τόπο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟwww.keelpno.gr

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ CHASMA GS 2008 ΚΑΙ ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΕ CD
CHAZMA GS 2008 Download CHAZMA GS 2008 [70,69 MB]